Gebeden

BBB2165C297140BBAB6137DC786A60EB

Algemene gebeden

Het Kruisteken
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het gebed des Heren of het Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

De groetenis des Engels – Weesgegroet
Wees gegroet, Maria, vol van genade; de Heer is met u; gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Glorie zij de Vader
Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd, in en alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Twaalf Artikelen van het Geloof (Geloofsbelijdenis of Credo)
1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde;
2. En in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer;
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;
5. Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
6. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God Zijn almachtige Vader;
7. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest,
9. De heilige Katholieke Kerk, De gemeenschap van de Heiligen,
10. De vergiffenis van de zonden,
11. De verrijzenis van het lichaam,
12. Het eeuwig leven. Amen.

Akte van Berouw.
Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze U mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven.

Gebed voor het eten
Heer zegen ons en ook deze spijzen, die uw milde hand ons geeft. Door Christus onze Heer. Amen.
(Onze Vader…)
Wees gegroet…

 

Bijzondere gebeden

Gebeden tot de H. Aartsengel Michaël

H. Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij u ootmoetig. En gij, Vorst van de Hemelse Legermachten, drijf Satan en de andere boze geesten die tot verderf van zielen over de wereld ronddwalen door de Goddelijke kracht in de Hel terug. Amen.

Hemelse Aartsengel Michaël, ik wijd me gans aan u toe. Ik stel mijzelf, mijn familie en alles wat me toebehoort onder uw machtige bescherming. Wil gestadig de goddelijke liefde in mijn hart doen toenemen. Gedenk o Engel Gods, dat ik van heden af gans onder uw hoede sta. Bekom mij een altijd vuriger liefde tot God mijn Vader, tot Jezus mijn Verlosser, tot de Heilige Geest, mijn heiligmaker, tot Maria, mijn Hemelse Moeder en tot Jozef, mijn Beschermer. Heilige Aartsengel Michaël, bid voor ons, red ons land, red de wereld. Amen.

Gebed van de Heilige Franciscus

Heer, maak van mij een instrument van Uw vrede,

opdat ik waar haat is, liefde mag brengen waar onrecht is, de geest van vergeving

waar tweedracht is, eenheid,

waar dwaling is, waarheid,

waar twijfel is, geloof,

waar wanhoop is, hoop,

waar schaduw is, licht,

en waar verdriet is, vreugde.

Heer, geef dat ik liever troost dan gestroost de worden,

liever begrijp dan te worden begrepen

en liever bemin dan te worden bemint.

Want door zichzelf te vergeten, vindt men,

door te vergeven ontvangt men vergiffenis

en door te sterven ontwaakt men tot het eeuwig leven.

Amen.

 

Morgengebeden

Lieve God, leer mij vrijgevig te zijn: te geven zonder de kosten te tellen, te werken zonder beloning te verwachten, behalve dat ik weet dat ik Uw wil doe. Amen

Wij vragen uw zegen over de komende dag, God van al wat leeft. Help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling, houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn; maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt; geef ons een open oog en een bewogen hart voor ieder die onze naaste is naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus uw Zoon onze Heer. Amen.

Barmhartige Jezus, wij geloven in U en wij vertrouwen op U. Kom onze onbekwaamheid, en onze zwakheid te hulp. Geef dat wij U door alle mensen leren kennen en beminnen, en dat wij vertrouwend op Uw onmetelijke liefde, het kwaad kunnen bestrijden, in onszelf en in de wereld, tot Uw glorie en tot ons heil. Amen

 

Gebed van berouw en bevrijding

Vassula schrijft: “Jezus Christus dicteerde mij dit gebed, dat een gebed van berouw, genezing en bevrijding is. Hij zei dat dit ‘exorcismegebed’ nodig is voor onze dagen die zo vervuld zijn van het kwade. Mensen weten niet hoe ze Satan volledig moeten verwerpen in hun gebed. Hij heeft hen onder controle, verblindt hen en brengt hun veel lijden, ofwel door ziekte ofwel door hen gevangen te nemen. Jezus zei ook dat veel mensen valse goden aanbidden (idolen). Dit gebed zal uiterst effectief zijn als het oprecht en uit het hart wordt gebeden.” De Heer zei : “Laten zij voor Mij berouw tonen met deze woorden:

Heer, U hebt mij al deze jaren verdragen met mijn zonden, maar
niettemin heeft U medelijden met mij gehad.

Ik was volledig afgedwaald van de goede weg, maar nu zal ik niet
meer zondigen; ik ben tegenover U tekort geschoten en ik ben
onrechtvaardig geweest; Ik wil het niet meer zijn; ik verwerp de duivel;
ik verwerp ongerechtigheid die mijn ziel bevlekt; bevrijd
mijn ziel van alles dat tegen Uw Heiligheid ingaat.

Ik smeek U, Heer, red mij van al het kwaad; Kom Jezus nu,
kom nu en woon in mijn hart;

Vergeef mij, Heer, en sta mij toe in U te rusten, want U bent mijn Schild,
mijn Bevrijder en mijn Licht en in U heb ik vertrouwen;
Vanaf vandaag wil ik U, Heer, op ieder moment zegenen;

Ik verwerp het kwaad en alle andere goden en idolen,
want U bent de Allerhoogste in de gehele wereld, die alle andere goden
ver overstijgt;

Red mij door Uw machtige arm van slechte gezondheid, red mij van
gevangenschap, behoed mij voor ellende en overwin mijn vijand de
Duivel; kom mij snel te hulp, o Redder!

Amen

 

Gebed van toewijding aan de Heer

Jezus, noch dood, noch leven, geen engel, geen vorst, niets wat bestaat, niets van wat nog gaat komen; geen enkele macht in de hoogte of in de diepte noch enig geschapen ding zal mij ooit van U scheiden. Ik beloof u trouw te blijven, dat is mijn plechtige gelofte. Help mij deze gelofte trouw te blijven voor altijd en eeuwig. Amen.

 

Toewijding aan het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria

Hart van Jezus, met de lans doorboord, die ons zo bemint en die zo vurig verlangt ons te redden, laat mij op mijn beurt U liefhebben en U getrouw blijven. Daarom o, mijn zo innig minnende Zaligmaker, kom ik me toewijden aan het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, Uw teer geliefde Moeder. Ja, Heilige Moeder Gods, ik wijd me aan U toe, ik geef me U geheel en al voor altijd, en ik vertrouw me Uw Smartvol en Onbevlekt Hart toe opdat U me zoudt ingeven en leiden in de liefde en de dankbaarheid jegens Uw Goddelijke Zoon. Maakt dat mijn hart geen misleid hart zij, maar dat het brandt door het vuur van Uw eigen Hart, om zich vooral aan de dienst en de liefde van Uw Goddelijke Zoon te wijden. O, Heilige Harten van Jezus en Maria, die altijd verenigd zijt om onze zaligmaking te verwezenlijken, redt mij, redt ons, redt de Heilige Kerk en ons Vaderland en maakt mijn hart de Uwe gelijk. Amen.