Rozenkransgebeden

rosary-beads-300x200

Rozenkransgebeden

Rozenkrans van het Heilig Hart van Jezus

Op het Kruis: de Geloofsbelijdenis
Vervolgens : één Onze Vader en één Weesgegroet

Op de grote kralen:

Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, maak mijn hart gelijkvormig aan het Uwe.

Op de kleine kralen:

Ik aanbid U, allerheiligste Hart van Jezus, ontvlam mijn hart met het Vuur van Uw Liefde.

Op het einde: Glorie zij de Vader

Het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid
Eerst: Credo, Onze Vader en Weesgegroet
Op de Grote kralen:
Eeuwige Vader, wij offeren U op: het Lichaam en het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
8
Kleine kralen:
Omwille van Zijn Smartelijk Lijden, wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
Op het einde:
Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige Eeuwige God, ontferm U over ons en over heel de wereld.

De Gewone Rozenkrans

Het Kruisteken
Op het Kruis: De Geloofsbelijdenis
Op de eerste grote kraal: Onze Vader…

Dan bidt men op de 3 kleine kralen volgende zin gevolgd door een Weesgegroet.
1. Geloofd zij gij Maria, dochter van God de Vader
Wees gegroet Maria…
2.Geloofd zijt gij Maria, Moeder van God de Zoon
Wees gegroet….
3.Geloofd zijt gij Maria, Bruid van God de Heilige Geest
Wees gegroet….
Op de grote kraal bidt men: Glorie zij de Vader

Er zijn 5 mysteries (zie lager). Na een mysterie bidt men op de grote kraal.
-Glorie zij de Vader
-Fatimagebed
-Bescherming van de H. Aartsengel Michaël

Fatimagebed:
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meeste
nodig hebben.
Bescherming H. Aartsengel Michaël:
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht verlicht ons,
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels bescherm ons
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard verdedig ons.
En dan bidt men telkens zo:
X -ste Mysterie; Onze Vader; 10xWeesgegroet, Glorie zij de Vader etc…
Er zijn 20 mysteries
De 5 blijde mysteries (bij voorkeur maandag & zaterdag)
1. Boodschap van de Engel Gabriël aan Maria
2. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elizabeth
3. De Geboorte van Jezus in de stal te Betlehem
4. De Opdracht van Jezus in de tempel
5. De Wedervinding van Jezus in de tempel
De 5 mysteries van het licht (bij voorkeur donderdag)
1. Het Doopsel van Jezus in de Jordaan
2. Zelfopenbaring van Jezus op de Bruiloft in Kana
3. De verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering
4. De Gedaanteverandering van Jezus op de berg Taborg
5. De Instelling van de H. Eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal.
De 5 droevige mysteries (bij voorkeur dinsdag & vrijdag)
1. De Doodsstrijd van Jezus in de Hof van Olijven
2. De Geseling van Jezus
3. De Doornenkroning van Jezus
4. De Kruisdraging van Jezus
5. De Kruisiging en de Dood van Jezus
De 5 glorievolle mysteries (bij voorkeur woensdag & zondag)
1. De Verrijzenis van Jezus
2. De Hemelvaart van Jezus
3. De Nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen
4. De Ten-hemel-opneming van Maria
5. De Kroning van Maria in de hemel

Het is aangewezen bij elk mysterie kort stil te staan en het mysterie te overwegen, of er kort op te mediteren. (probeer de gebeurtenis voor uw ogen in te beelden).