Gebeden voor eerherstel aan het H. Sacrament

eerhersteltitelfotosite

Zie ook http://eerherstelheiligsacrament.wordpress.com

1. Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament

Hier volgt een weinig bekende, vergeten Litanie, namelijk de ‘Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament’, genomen uit “Onderwysinge ende gebeden Voor de Gedurige Aanbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers” (1766). De litanie werd uit het oud-Nederlands bijgewerkt.

Heer, heb medelijden met ons.
Gezalfde Zaligmaker, heb medelijden met ons.
Jezus Christus, aanhoor ons.
Jezus Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Allerheiligste Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

H. Hostie, opgedragen ter zaligheid der zondaars, ontferm U over ons. (*)
H. Offer, vernederd tot op het Altaar voor ons en door ons, *
H. Offer, misacht van de kwade Christen, *
H. Offer, gesteld als tot een teken van tegenstrijd, *
H. Offer, dikwijls geleverd aan de Joden en Ketters, *
H. Offer, mishandeld door de lasteraars, *
H. Offer, Brood der Engelen, gegeven aan de honden, *
H. Offer, uit Uw heilige rustplaats overgeleverd tot de schuilhoeken der zondaars, *
H. Offer, onteerd door de priesters, *
H. Offer, veronachtzaamd en verlaten in de kerken, heb medelijden met ons.
H. Offer, op menige andere wijze veracht, mishandeld en onteerd, heb medelijden met ons.
O God, wees ons toegenegen en toegedaan, en vergeef ons onze zonden. Wees in ons voordeel en verhoor ons Heer.

Voor de uiterste verwerping van een zo wonderbaar Sacrament, Heer wij brengen U Eerherstel. (**)
Voor de onwaardige Communies, de heiligschennende uitreikingen en nuttigingen van een zo verheven Sacrament, **
Voor de oneerbiedigheden van de christengelovigen, **
Voor de ergernissen van de kwade priesters, **
Voor de verijdeling van Uw heiligdommen, **
Voor de heilige vaten mishandeld, ontheiligd en met geweld weggenomen, **
Voor de voortdurende lasteringen van de goddelozen, **
Voor de hardnekkigheid, trouweloosheid en ongelovigheid van de ketters, **
Voor het oneerbiedig spreken en oneerbiedige zeden die geschieden in Uw heilig Huis, **
Voor de heiligschenners van Uw Kerk, waarvan zij een plaats van hun verijdelingen, onteringen en heiligschennissen hebben gemaakt, **
Heer wij doen U Eerherstel, Heer neem die toch aan en verhoor ons.

Wij bidden U, o Heer, dat Gij toch gelieft te vermeerderen in alle christelijke gelovigen, de eerbiedigheid tot dit aanbiddelijk Mysterie, Heer verhoor ons. (***)
Wij bidden U, van gelieve te openbaren aan de ketters en alle ongelovige dwaalgeesten, de pand van Uw oneindige liefde in dit hoogwaardig Sacrament, ***
Wij bidden U, van te willen doen Hemel, Aarde en Hel buigen voor dit allerhoogste Sacrament, ***
Wij bidden U, van ons de genade te verlenen om U meer te beminnen, als Uw grootste vijanden U haten, ***
Wij bidden U, dat Gij ons de kracht wil geven om U meer te loven als zij, en al hun ongerechtigheden, U kunnen lasteren, ***
Wij bidden U, verwaardig U, aan te nemen, de herstelling die wij onwaardige en onbekwame mensen U te durven offeren, ***
Wij bidden U Heer, ontvang ons offer, wij doen hem met vernedering, onderwerping en ootmoedigheid, steunend op Uw genade, ***
Wij bidden U, dat onze gedurige aanbidding U toch mag behagen, ***
Allerzuiverste Hostie, verhoor ons.
Alleronbevlekt Offer, verhoor ons.
Allerheiligste Offer, verhoor ons.
Allergrootste Offer, verhoor ons.
Jezus Christus, God en Mens, zoals Gij zegepralend zit aan de Rechterhand van God Uw Hemelse Vader, zo schuilt Gij in dit onuitsprekelijk Sacrament, wij bidden U, verhoor ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, scheld ons kwijt.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, wees ons barmhartig.
Heer, heb medelijden met ons.
Gezalfde Zaligmaker, ontferm U over ons.
Heer aanschouw onze verdrukking.
En geef lof aan Uw heilige Naam.
Heer, verhoor mijn gebed.
En dat mijn geroep zich opheft tot bij U.

Laten wij bidden.
Heer Jezus Christus, die bij ons hebt willen verblijven in Uw allerheiligste en wonderbare Sacrament tot de vervulling der eeuwen, en tot het einde der wereld toe, geef ons, dat wij betreuren de zovele heiligschennissen, lasteringen, versmadingen, oneerbiedigheden begaan tegen Uw hoogverheven Sacrament. Ah! Ontvlam ons met een brandende ijver om te herstellen, alle oneer, waaraan Gij U liever hebt willen onderwerpen, dan U af te scheiden van de getrouwe gelovigen; Gij die hier nu onder gedaante van een weinig Brood en Wijn verborgen zijt, ter zaligheid van alle mensen, rechtvaardigen en zondaars en die leeft en heerst met God de Vader en de Heilige Geest, in eenheid van wezen, van alle tot alle eeuwen der eeuwen. Amen.

2. Akte van eerherstel aan het Allerheiligste  Sacrament

(naar: Hemels Palmhof, Een leiding ter zaligheid der Christenmens, Antwerpen, 1949)

Aanbiddelijke Zaligmaker en goede Meester, levend Brood en bron van het leven, goddelijke Jezus, die door een onuitsprekelijke goedheid, door een uitwerksel van Uw grenzeloze liefde voor de mensen, U gewaardigt onder deze nederige gedaanten te verblijven in het Allerheiligste Sacrament des Altaars, wij aanbidden U, wij loven U, en danken U uit alle kracht van onze ziel, voor de instelling van de H. Eucharistie. Wij brengen U openlijk en plechtig voldoening en eerherstel voor al de beledigingen die U zijn aangedaan en die Gij nog dagelijks te verduren hebt in dit verheven Sacrament: van de ongelovigen, de goddelozen en de slechte christenen.

Vergiffenis Heer, vergiffenis, voor zoveel verguizingen en versmadingen, voor zoveel oneerbiedigheden en heiligschennissen. Vergiffenis voor de versteendheid van onze harten en de verstrooidheid van onze geest. Vergiffenis voor het verwaarlozen en misbruiken van Uw talloze genaden. Ach Heer, konden wij met bittere tranen en werken van strenge boetvaardigheid uitwissen en uitboeten zoveel ongerechtigheden van ons en van onze broeders! Maar al wat wij kunnen en wensen is niets, vergeleken met hetgeen Gij verdient. Verenigt u dan met ons, uitverkorenen des Heren, hemelse geesten, en Gij vooral, verheven Maagd Maria, die alleen in staat zijt het Hart van uw goddelijke Zoon waardig te eren. Verenigt u met ons, om aan die beledigde God, aan dat verguisde en miskende Hart, de zuivere hulde en eerbewijzen te brengen, die Hem kunnen behagen.

En Gijzelf, grote God, gewaardig U in onze harten de gevoelens te bevestigen, die Gij er in wilt zien heersen. Vervul ons met een levendiger geloof; doordring ons van een diepere eerbied en een heviger brandende liefde; verteer ons door een immer aangroeiende ijver voor het vervullen van Uw heilige wil, opdat wij, na U hier op aarde steeds beter en getrouwer gediend te hebben, eens het geluk mogen smaken U eeuwig te aanschouwen met de engelen en de gelukzaligen in de hemel. Geloofd, bemind, aanbeden en verheerlijkt zij in eeuwigheid onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars! Amen.