Spring naar inhoud

De grote geloofsafval in de Kerk

Vandaag wil ik het even hebben over de grote geloofsafval in de Kerk, die de laatste jaren een versnelling hoger is geschakeld. We kunnen doen alsof onze neus bloedt, en ervan wegkijken. Maar dat is geen oplossing. We moeten de vinger op de zere wonde durven leggen. Onze Lieve Vrouw had in Fatima voorzegd dat de grote geloofsafval in de Kerk aan de top zou beginnen. We hebben reeds jaren van geloofsafval gekend, en die zijn er eigenlijk al sinds het begin van de Kerk. Er zijn altijd ketters geweest die een nieuwe leer verkondigden, welke afweek van het Evangelie en de Leer van de Katholieke Kerk. In de vierde eeuw waren het de bijvoorbeeld de Arianen, een soort vroege ‘Jehova’s getuigen’ die verkondigden dat Jezus slechts een uitzonderlijk mens was en dus God niet was. Maar St. Paulus zei: “Wie een ander evangelie verkondigt dat welke wij u hebben meegedeeld, hij zij vervloekt.” (Gal. 1:8)

Vele malen heeft Satan getracht het geloof in de H. Eucharistie kapot te maken. Hij heeft vele pogingen ondernomen om de H. Eucharistie af te schaffen, te vernietigen, de H. Missen te doen ophouden enz… Want dàt is hem een doorn in het oog, een hinderpaal om zijn macht te doen toenemen en méér zielen te roven. Vóór de tijd van Christus, en dus voordat het H. Misoffer bestond, was de macht van Satan op deze wereld veel groter. Denk maar aan al die “beschavingen” waar mensenoffers de normaalste zaak waren, waar kannibalisme doodnormaal was enz…  Christus heeft die macht gebroken door zijn Offer aan het Kruis, en sindsdien door het Onbloedig Misoffer. Maar indien Satan erin kan slagen om het geloof in de Eucharistie te doen afnemen, en uiteindelijk bijna geheel te laten verdwijnen, en alzo de H. Eucharistie te laten verdwijnen, dan kan hij zijn macht opnieuw gaan manifesteren zoals het was vóór de komst van Christus. Dat is Satans grootste wens, maar dat zal God uiteraard niet toelaten.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is de rook van Satan in de Kerk binnengedrongen, en het vergif van het modernisme, waar de Heilige Paus Pius X zo voor gewaarschuwd heeft, heeft sindsdien als een dikke mist de Kerk verduisterd. Velen hebben de Eucharistie verloochend en vertrapt. Tabernakels werden opzij gezet, aanbidding werd stopgezet, processies met de H. Eucharistie werden afgeschaft. Mensen moesten plots niet meer knielen tijdens de Consecratie, de Communie op de hand, en na verloop van tijd geloofden de priesters zelf niet meer in de Werkelijke Tegenwoordigheid. Zelfs leken (mannen én vrouwen) delen de Communie uit alsof het een koekje is…. enzovoort. Persoonlijke Biecht werd vervangen door een algemene ‘biechtviering’. Catechese werd naar de prullenmand verwezen, op school en in de parochie. En wat is het gevolg geweest van deze “ommekeer”, deze zogezegde “vernieuwing”: kerken zijn leeggelopen, bijna geen priesterroepingen meer, kerken sluiten en worden ‘herbestemd’, enz…, en een verloedering en verwording van de maatschappij, waar het materialisme en het atheïsme – ‘we zijn geëvolueerd uit een aap’ – nu de norm is. De teloorgang van het katholicisme in onze streken, en vooral in het ooit zo katholieke Vlaanderen.

Ik hoorde enige tijd geleden van een bevriende priester die in de jaren 1980 werd gewijd, dat hij tijdens een bijeenkomst van de priesters van ‘zijn jaar’, hen tegen elkaar hoorde zeggen: “Allé, geloof jij nog dat Jezus aanwezig is in die hostie? Dat is toch zever!” Hij was de enige die nog in de Werkelijke Tegenwoordigheid geloofde, en de enige die nog zijn priesterboord droeg…

Maar het is nog lang niet voorbij. De crisis zal nog erger worden. Als zelfs diegene die zich paus laat noemen niet wil knielen voor het Allerheiligste, maar wel diep door de knieën kan gaan om de voeten van Moslims te wassen en te kussen op Witte Donderdag, en zelfs onomwonden beweert dat “alle religies door God zijn gewild“, als er onder zijn goedkeurend oog afgodsbeelden worden vereerd in het Vaticaan, en het werkdocument van de Amazonesynode ronduit als ketters wordt bestempeld door bepaalde kardinalen, ja dan is alles zeker niét oké in het Vaticaan en is dat een teken dat wat O.L.Vrouw zei in Fatima, in Akita, en in La Salette, voor onze ogen waarheid aan het worden is.

In La Salette zei Onze Lieve Vrouw in 1846 tegen de herderskinderen Maximim Giraud en Mélanie Calvat (vertaald uit het Frans):

Wee de priesters, de plaatsvervangers van Mijn Zoon, die door hun slecht leven, hun oneerbiedigheid en goddeloosheid bij het vieren van de H. Geheimen, door de liefde voor het geld, de zucht naar eer en genot, riolen van onzuiverheid zijn geworden. Wee de priesters en de aan God toegewijde personen die door hun trouweloosheid en hun slecht leven opnieuw Mijn Zoon kruisigen !

De zonden van de aan God toegewijde personen schreeuwen om wraak en ziehier de wraak voor hun deuren want er is niemand meer om medelijden en vergeving af te smeken voor het volk. Er is niemand meer die waardig is om het Offer aan de Allerhoogste aan te bieden ten gunste van de wereld…

Wee de Prinsen der kerk die zich nergens anders mee bezig houden dan met het opstapelen van rijkdom, met het opbouwen van hun gezag of carrière en het hoogmoedig domineren over de hen toevertrouwde schapen. Velen zullen van het geloof afvallen en het getal der priesters en geestelijken die zich van het ware geloof af zullen scheiden zal groot zijn daar zij niet geleid zullen worden door de goede geest van het evangelie, die een geest is van nederigheid, van liefde en van ijver voor de Glorie van God; onder die personen zullen zelfs bisschoppen zijn.

[…]

En wat verder lezen we:

Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden maar God zal zorg dragen voor Zijn getrouwe dienaren en voor de mensen die van goede wil zijn. De kerk zal verdwenen zijn , de wereld in verschrikking, maar daar zijn Henoch en Elia. Vervuld met de geest Gods preken ze met kracht zodat de mensen die van goede wil zijn in God geloven. Zo zullen veel zielen gered worden. Ze zullen grote vorderingen maken door de deugd van de H.Geest en zullen de duivelse dwalingen van de Antichrist veroordelen. Maar Henoch en Elia zullen ter dood gebracht worden, het heidense Rome zal verdwijnen, het hemelvuur zal neerstorten en 3 steden verslinden, het ganse heelal zal met afgrijzen geslagen zijn.

[…]

U leest het goed: “Rome zal het geloof verliezen,…” Een gruwelijke boodschap! Maar deze boodschap heeft de kerkelijke goedkeuring gekregen van Paus Pius IX zelf! En deze boodschap is nu, in onze tijd, bewaarheid aan het worden. We moeten onszelf geen blaasjes wijsmaken: laten we de tekenen zien en herkennen.

Op 13 oktober 1973 zei Onze Lieve Vrouw tegen Zuster Sasagawa:

[…] De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn.”

De bisschop gaf later zijn goedkeuring aan deze boodschap. Deze profetie is zich nú aan het afspelen. Sinds de publicatie van de exhortatie Amoris Laetitia is er enorme verdeeldheid ontstaan in de Kerk. Onze Belgische bisschoppen deden mee met de verandering en beweerden dat het voortaan toegelaten is dat mensen die in permanente staat van echtbreuk leven, tot de H. Communie naderen.

Van ónze bisschoppen, die ons ook het “nieuw Onze Vader” hebben opgedrongen, moeten we dus niet veel meer verwachten (tenzij in Nederland, daar is Hulpbisschop Mutsaerts onlangs moedig opgestaan om zijn stem te laten horen). Zuster Lucia Dos Santos zei dan ook in 1958 aan Pater Fuentes:

“Pater, de Madonna is ontevreden omdat men geen gehoor heeft gegeven aan Haar boodschap van 1917.  Noch de goeden, noch de slechten hebben ernaar geluisterd. De goeden gaan hun gang, zonder zich te bekommeren om de hemelse normen; de slechten gaan de weg van het verderf en houden geen rekening met de straffen die hen bedreigen.

Geloof mij, pater, God zal weldra de wereld straffen. Die kastijding zal materieel zijn, en denk erom, hoeveel zielen in de hel zullen vallen als men niet bidt en boete doet. Dit is de reden van de droefheid van de Madonna. Pater, zeg toch aan iedereen dat de Madonna mij zo dikwijls heeft gezegd dat vele naties van het aanschijn der aarde zullen verdwijnen. Rusland zal de gesel zijn, gekozen door God zelf om de mens te kastijden, als men niet door gebed en de H. Sacramenten haar bekering verkrijgt. Zeg het, pater, dat de duivel de beslissende aanval heeft aangevangen tegen de Madonna. De Onbevlekte Harten van Jezus en Maria zijn het meest bedroefd om de val van religieuzen en priesterzielen. De duivel weet dat de priesters en religieuzen, wanneer zij hun verheven roeping verwaarlozen, vele zielen met zich naar de hel sleuren. Het is nauwelijks nog tijd om de kastijding des hemels tegen te houden: te dien einde hebben wij twee afdoende middelen, het gebed en het offer. De duivel stelt alles in het werk om ons te verstrooien en ons de smaak van het gebed te toen verliezen. Wij zullen ons redden, of ons verdoemen.

Het is nochtans nodig, Pater, de mensen erop te wijzen dat ze niet moeten hopen aangespoord te worden tot het gebed en de boete, noch door de Paus, noch door de Bisschoppen, noch door de priesters, noch door de Generale Oversten der Orden. De tijd is reeds gekomen dat ieder door eigen initiatief de heilige werken vervulle en zijn eigen leven hervorme, volgens de aansporing van de Madonna.

De duivel wil zich meester maken van de Godgewijde zielen. Hij ijvert om ze te verderven, om de anderen aan te zetten vrij te genieten en geen boete te doen. Hij gebruikt zelfs zijn sluwheid om ons te doen geloven dat het nodig is, het religieuze leven aan te passen. Daaruit spruit voort: onvruchtbaarheid van het inwendig leven en laksheid bij de mensen om het genot vaarwel te zeggen en zich volledig toe te wijden aan God.

Denk eraan, dat twee feiten hebben bijgedragen tot de heiliging van Francesco en Jacinta: de droefheid van de Madonna en het visioen van de Hel. De Madonna staat tussen twee zwaarden: van de ene kant ziet Zij de hardheid en hardnekkigheid van de mensen en hun onverschilligheid tegenover de straffen die hen bedreigen; van de andere kant ziet Zij dat wij de H. Sacramenten vertrappen en de straf die nadert misprijzen: wij blijven ongelovig, zinnelijk, seksueel, materialistisch.

De Madonna heeft uitdrukkelijk gezegd en mij DRIEMAAL herhaald, dat de laatste dagen naderen. Zij verzekerde eerst, dat de duivel de beslissende strijd heeft aangevangen waarin één van de twee zal overwinnen of overwonnen worden: wij zijn met GOD of met de DUIVEL – men kan geen twee meesters dienen.

De tweede maal heeft Zij mij herhaald dat de laatste middelen die ons gegeven zijn, de Rozenkrans is en de devotie tot het ONBEVLEKT HART VAN MARIA. De derde maal heeft Zij mij gezegd: “Als alle middelen uitgeput en misprezen zullen zijn door de mensen, zal Zij ons als laatste anker van redding Haar persoon zelf aanbieden: Haar menigvuldige verschijningen, Haar tranen, Haar boodschappen gegeven aan zieners, verspreid over gans de wereld.” En de Madonna voegde eraan toe dat we niet meer zullen vergeven worden, indien we niet luisteren en doorgaan te zondigen.

Het is dringend, pater, dat men zich rekenschap geeft van de ernstige werkelijkheid. Niemand wil de zielen angstig maken: het is enkel een dringende aanmaning, omdat sinds de Heilige Maagd ons het afdoende middel gaf van het Rozenkransgebed, er geen enkel probleem is, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.”

Dat was in 1958. Hoeveel dringender is deze boodschap dan niet in 2019! Laten we trouw blijven aan het traditioneel Katholiek geloof – ongeacht welke zogezegde nieuwigheid er in de Kerk ook wordt verkondigd. Laten we doen wat O.LVrouw vraagt en waakzaam blijven voor de Komst van de Heer, want Hij zal komen zoals een dief in de nacht, op een dag die wij niet kennen en een uur dat wij niet verwachten.

Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” (Luc. 18,8)

Wee de wereld vanwege de ergernissen! Weliswaar is het onvermijdelijk dat er ergernis gegeven wordt, maar wee de mens door wiens toedoen dit geschiedt! (Matt. 18,6-7)

Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.  Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.  Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.’ Hij maakte een vergelijking en zei: ‘Kijkt naar de vijgenboom en naar alle andere bomen;  zodra ze uitlopen weet ge, als ge dat ziet, dat de zomer in aantocht is.  Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet, weet dan dat het Rijk Gods nabij is.  Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan, voor dit alles geschied is.  Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen,  want hij zal komen over allen waar ook ter wereld.  Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.’ (Luc. 21,25-36)

Daarna zag ik een andere engel van de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem: “Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad! Zij werd een woonoord voor demonen, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en voor alle soort van onrein en verfoeilijk gevogelte. Want alle volken hebben de wijn van haar ontucht gedronken, en de koningen der aarde hebben ontucht met haar bedreven, en de kooplieden der aarde zijn rijk geworden van haar mateloze weelde.” Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel, die zei: Vertrek, mijn volk, verlaat de stad, opdat gij niet deelt in haar zonden en geen deel krijgt aan haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd. Betaalt haar met gelijke munt. Vergeldt haar dubbel wat zij heeft misdaan, schenkt haar een dubbele maat in de beker die zij voor anderen gemengd heeft. Geeft haar zoveel pijn en rouw als zij zichzelf luister en weelde gunde. Want zij zegt bij zichzelf: “Ik ben een koningin op mijn troon; voor mij geen weduwschap, voor mij geen rouw!” Daarom zullen op een dag haar plagen komen, pest en rouw en hongersnood en zij zal door het vuur worden verteerd. Want sterk is God, de Heer, die haar heeft gevonnist.” Over haar zullen wenen en weeklagen de koningen der aarde, haar gezellen in ontucht en weelde, als zij de rook zien opstijgen van haar brand. Zij blijven op een afstand uit afschuw voor haar foltering, en zij roepen: “Wee, wee, Babylon, grote stad, sterke stad! In een uur is uw vonnis voltrokken.” (Apoc. 18,1-10)

2 Comments »

 1. Michael, kan je iets duiden over dat laatste fragment uit Apokalyps 18. Wie of wat is babymon, de grote stad die zal vallen, en tegen wie zegt de engel “Vertrek mijn volk, verlaat de stad…”?

  Like

  • Beste Jeanine,
   Deze passage is uiteraard breed te interpreteren. Het kan gaan over een stad (zoals Parijs, waarvan O.L.Vrouw in La Salette de vernietiging door Hemels vuur heeft voorzegd), of Rome, waarvan de vernietiging werd voorzegd door de Heilige Malachias, die heilige Ierse monnik die de pausen voorspelde tot aan de eindtijd. Maar het kan ook over een land gaan, of een gebied op deze wereld. Hoe dan ook is deze passage uit de Apocalyps perfect te rijmen met wat O.L.Vrouw zei in La Salette, Akita, enz… aangaande de grote Straf.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: