Spring naar inhoud

Mgr. Athanasius Schneider: “Het bloed van vermoorde ongeboren baby’s schreeuwt tot God vanuit de door abortus bezoedelde vaccins en medicijnen

Zoals we weten zijn de coronavaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson ontwikkeld met behulp van cellijnen van geaborteerde foetussen; en werden de vaccins van Pfizer en Moderna minstens getest op cellen van geaborteerde foetussen. Het gaat om twee foetussen foetus die decennia geleden werd geaborteerd en waarvan de cellen werden geoogst, maar waarvoor tientallen extra abortussen nodig waren om die cellijn in de loop van de tijd in stand te houden. Zie ook het vorig artikel hieromtrent. Hieronder breng ik graag een zeer heldere en duidelijke uiteenzetting door Mgr. Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana, Kazachstan, over het gebruik van vaccins die ontwikkeld werden met behulp van cellen van geaborteerde kinderen.

Door abortus bezoedelde vaccins en de cultuur van de dood

Antichristelijke wereldmachten die de cultuur van de dood promoten, proberen de wereldbevolking een impliciete – zij het verre en passieve – samenwerking met abortus op te leggen. Een dergelijke samenwerking op afstand is op zichzelf ook een kwaad vanwege de buitengewone historische omstandigheden waarin diezelfde wereldmachten de moord op ongeboren kinderen en de uitbuiting van hun stoffelijk overschot bevorderen. Wanneer we vaccins of medicijnen gebruiken die cellijnen gebruiken die afkomstig zijn van geaborteerde baby’s, profiteren we fysiek van de “vruchten” van een van de grootste kwaadaardige dingen van de mensheid – de wrede genocide van het ongeboren kind. Want als een onschuldig kind niet op wrede wijze was vermoord, zouden we deze concrete vaccins of medicijnen niet hebben. We moeten niet zo naïef zijn om niet te zien dat deze vaccins en medicijnen niet alleen een gezondheidsvoordeel bieden, maar ook beloven dat ze de cultuur van de dood bevorderen.

Sommigen beweren natuurlijk dat zelfs als mensen deze vaccins niet gebruiken, de abortusindustrie zal doorgaan. Het is mogelijk dat we het aantal abortussen niet verminderen als we stoppen met het gebruik van dergelijke vaccins of medicijnen, maar dat is niet het probleem. Het probleem ligt in de morele verzwakking van ons verzet tegen de misdaad abortus, en tegen de misdaad van handel in, uitbuiting en commercialisering van lichaamsdelen van vermoorde ongeboren kinderen. Het gebruik van dergelijke vaccins en medicijnen ondersteunt op de een of andere manier moreel – zij het indirect – deze vreselijke situatie. Als we de reactie van de Katholieke Kerk observeren, zullen aborteurs en degenen die verantwoordelijk zijn voor biomedisch onderzoek concluderen dat de hiërarchie heeft ingestemd met deze situatie, die een hele reeks misdaden tegen het leven omvat en inderdaad treffend kan worden omschreven als een “ketting van dood”. We moeten wakker worden voor de echte gevaren, gevolgen en omstandigheden van de huidige situatie.

Theorieën die het gebruik van door abortus bezoedelde vaccins rechtvaardigen

De documenten van de Heilige Stoel (uit 2005, 2008 en 2020) die gaan over vaccins ontwikkeld uit cellijnen afkomstig van vermoorde ongeboren kinderen, zijn geen onfeilbare beslissingen van het Leergezag (Magisterium). De argumenten die in de bovengenoemde documenten naar voren worden gebracht met betrekking tot de morele wettigheid van het gebruik van door abortus besmette vaccins, zijn uiteindelijk te abstract. We moeten dit probleem op een meer diepgaande manier benaderen, en niet blijven in een juridisch positivisme en formalisme van abstracte theorieën over samenwerking met het kwaad, profiteren van de slechte daden van anderen, dubbel effect of hoe men dergelijke rechtvaardigende theorieën ook maar wil noemen.

We moeten dieper gaan, tot bij de wortel, en rekening houden met het aspect van proportionaliteit. Deze concrete keten van gruwelijke misdaden – van moord, oogsten van weefsel en lichaamsdelen van vermoorde ongeboren kinderen, en het commercialiseren van hun overblijfselen door het vervaardigen en testen van vaccins en medicijnen – staat in geen verhouding tot andere misdrijven, bv. profiteren van slavenarbeid, belasting betalen enz. Zelfs de meest schijnbaar indrukwekkende historische voorbeelden, die soms worden aangevoerd om de morele wettigheid van het gebruik van door abortus besmette vaccins te rechtvaardigen, zijn onvergelijkbaar met de kwestie die voor ons ligt. Vanwege de ernst van abortus en de huidige realiteit van een zich steeds uitbreidende industrie voor abortus en biomedisch onderzoek, die de handel in en exploitatie van geaborteerde lichaamsdelen van baby’s inhoudt, kan het principe van materiële samenwerking of andere soortgelijke theorieën niet worden toegepast. in dit geval. Het is daarom zeer anti-pastoraal en contraproductief om in dit historische uur het gebruik van door abortus besmette vaccins toe te staan. De zielen van de vermoorde baby’s, van wiens lichaamsdelen mensen nu profiteren van deze medicijnen en vaccins, leven en hebben een naam voor God.

Wanneer men een door abortus besmeurd vaccin gebruikt, staat men direct en heel persoonlijk voor de vaccinspuit. Bij het betalen van belasting wordt men niet rechtstreeks en persoonlijk geconfronteerd met het proces van een specifieke abortus. Een regering vraagt ​​u niet concreet om nu uw geld te geven aan “deze” concrete abortusdaad. De overheid gebruikt ons geld vaak tegen onze wil. Daarom is het gebruik van een door abortus bezoedeld vaccin een veel persoonlijkere confrontatie en een veel nauwere ontmoeting met de monsterlijke misdaden die bij de productie ervan betrokken zijn, dan bijvoorbeeld het betalen van belasting of profiteren van de slechte daden van een andere persoon. Mocht de regering een burger rechtstreeks en persoonlijk vertellen: “Ik neem uw geld aan om deze concrete abortus te betalen”, dan moet men weigeren, zelfs als dat betekent dat iemands huis in beslag wordt genomen en opsluiting.

In de eerste eeuwen betaalden christenen belasting aan een heidense regering, wetende dat deze een deel van de belastinginkomsten zou gebruiken om afgoderij te financieren. Toen de regering echter christenen persoonlijk en individueel vroeg om deel te nemen aan de misdaad van afgoderij, door slechts een klein korreltje wierook te branden voor het beeld van een afgod, weigerden ze zelfs tegen de prijs van de marteldood omdat ze getuigenis aflegden van Gods eerste gebod.

Het uitzonderlijk erge en unieke hoedanigheid van door abortus bezoedelde vaccins en medicijnen

Hoe kunnen we, met maximale vastberadenheid, tegen abortus zijn en beweren dat we tegen abortus zijn, als we met abortus besmette vaccins accepteren – wanneer hun oorsprong ligt in de moord op een kind? Zowel logica als gezond verstand eisen dat we dergelijke vaccins of medicijnen niet accepteren. In moeilijke tijden van grote verwarring gebruikt God vaak de eenvoudigen en de kleintjes die de waarheid vertellen, terwijl de meerderheid met de stroom mee zwemt. Helaas zwemmen veel mensen in de kerk, en zelfs sommige katholieke pro-life organisaties met de stroom mee over de specifieke kwestie van door abortus besmette vaccins en medicijnen. Het lijkt erop dat veel theologen, en zelfs de Heilige Stoel, evenals de overgrote meerderheid van de bisschoppen, ook met het getij mee zwemmen, en er blijft slechts een minderheid over in de Kerk van onze tijd die zegt: “Stop. Dit is niet goed. Dit is een gevaar! ” Als christenen is het onze plicht om voor de wereld te getuigen door deze vaccins en medicijnen niet te accepteren.

Men zou de voorstanders van de morele wettigheid van het gebruik van door abortus besmette vaccins of medicijnen de volgende vraag kunnen stellen:

“Als je terug in de tijd reisde en getuige was van de gruwelijke moord op een ongeboren kind, het uiteenrukken van zijn lichaam, het oogsten van zijn weefsel, en zijn cellen vervolgens verwerkt in het laboratorium. Zelfs als er honderden chemische processen betrokken waren bij dat specifieke vaccin of medicijn, zou je dan met een zuiver geweten zo’n vaccin of medicijn in uw lichaam kunnen krijgen? Het is moeilijk voor te stellen dat je dat zou kunnen, omdat je voor je ogen de scène zou hebben van een kind dat uiteengereten wordt en je nu fysiek profiteert van het gebruik van zijn cellen. “

Vaccins die enkel cellijnen afkomstig van geaborteerde foetussen gebruiken voor het testen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de directe aanwezigheid van foetale cellijnen afkomstig van de moord op een ongeboren kind in een vaccin en het gebruik ervan bij testen, en zeker dit laatste is objectief gezien minder ernstig. Maar we kunnen het gebruik van deze cellijnen nog steeds niet accepteren, zelfs niet voor testen, omdat het ons dichter bij de misdaad brengt om de cellen van vermoorde baby’s op de markt te brengen. Ook in dit geval is er sprake van een opeenstapeling van vreselijke misdrijven. De eerste misdaad is het vermoorden van een kind. De tweede is om deze cellijnen te hebben gebruikt en verwerkt. Om deze cellijnen vervolgens te gebruiken voor testen is nog een andere misdaad. We kunnen niet meewerken aan deze opeenstapeling van misdaden en we kunnen op geen enkele manier profiteren van hun “bijproducten”.

De plicht om te weerstaan

Laten we ons eens voorstellen dat abortus wereldwijd volledig verboden is. Als dit het geval was, zouden de medische en farmaceutische industrieën alternatieven moeten zoeken om een ​​vaccin te ontwikkelen, en God zal ze voorzien als we zijn wet naleven, in het bijzonder het vijfde gebod. God zal ons echter straffen als we de cellijnen gebruiken die afkomstig zijn van vermoorde baby’s om vaccins en medicijnen te produceren en te testen! We moeten onszelf openen voor een meer bovennatuurlijk perspectief. We moeten de mythe weerstaan ​​dat er geen alternatief is – en door deze vaccins of medicijnen te gebruiken, werken we samen om deze mythe verder te verspreiden. Toch zijn er alternatieven! De antichristelijke wereldmachten zullen zeker niet toegeven dat er alternatieven bestaan, en zullen doorgaan met het pushen van door abortus bezoedelde vaccins. Maar we moeten ons verzetten. Ook al is er maar een kleine minderheid van gelovigen, priesters en bisschoppen die dat doen, uiteindelijk zal de waarheid zegevieren. De geschiedenis zal terugkijken en zeggen dat zelfs enkele goede katholieken zich overgaven, zelfs hooggeplaatste prelaten die verantwoordelijk waren voor het bestuur van de Heilige Stoel, zich overgaven aan een groeiende biomedische en farmaceutische industrie die cellijnen gebruikte die afkomstig waren van de moord op ongeboren kinderen om vaccins en medicijnen te produceren en te testen. De geschiedenis zal zeggen dat ze zich hebben laten verblinden door abstracte theorieën over materiële samenwerking op afstand, profijt trekken van de slechte daden van anderen, of andere soortgelijke theorieën.

We moeten de waarheid volgen. Zelfs als we al onze vrienden verliezen, moeten we ons geweten volgen, net als Sint Thomas More en Sint John Fisher. Het is ook een teken van de eindtijd dat zelfs goede mensen in verwarring zijn over deze belangrijke kwestie. Laten we de woorden van Onze Lieve Heer in herinnering brengen, die zei dat ook de uitverkorenen misleid zullen worden (vgl. Mat. 24:24). Er zal een tijd komen dat God aan mensen in de Kerk, die nu de moraliteit verdedigen van het gebruik van door abortus besmette vaccins, enkele van de gevolgen van deze keuze zal openbaren. Hun ogen zullen worden geopend, omdat de waarheid zo krachtig is. We moeten leven voor de waarheid en voor de eeuwigheid.

Zwijgen en instemmen met het reeds wijdverbreide gebruik van geaborteerde lichaamsdelen van baby’s voor biomedisch onderzoek, en dit onrecht wegnemen met een abstracte theorie van ‘materiële samenwerking op afstand’, of hoe je zo’n rechtvaardigingstheorie ook mag noemen, is een spirituele blindheid en ernstig verzuim op een dramatisch historisch moment waarop christenen in plaats daarvan zouden moeten opstaan ​​en aan de hele wereld moeten verkondigen: “We zullen nooit toegeven aan dit onrecht, ook al is het al zo wijdverbreid in de geneeskunde! Het is niet toegestaan ​​om ongeboren kinderen, de levens van de zwakste en meest weerloze mensen in de hele wereld, op zo’n vernederende manier te behandelen, zodat de sterkere, degenen die al geboren zijn, een tijdelijk gezondheidsvoordeel kunnen genieten van hun gebruik. “

Ivan Karamazov in Dostojevski’s beroemde roman ‘De gebroeders Karamazov’ stelt de fatale vraag:

‘Zeg me meteen, ik roep je op – antwoord me: stel je voor dat je zelf het bouwwerk van de menselijke lotsbestemming bouwt met als doel mensen finaal gelukkig te maken, om ze eindelijk vrede en rust te geven, maar daarvoor moet je onvermijdelijk slechts één klein schepsel martelen, datzelfde kind dat met haar kleine vuistje op de borst sloeg, en je bouwwerk oprichten op basis van haar onbeantwoorde tranen – zou je akkoord gaan om de architect te zijn onder zulke voorwaarden? “

Gedenkwaardig zijn de woorden waarmee Paus Johannes Paulus II elk experiment met embryo’s krachtig veroordeelde, door te verklaren:

“Geen enkele omstandigheid, geen doel, geen enkele wet, kan ooit een daad geoorloofd maken die intrinsiek ongeoorloofd is, aangezien deze in strijd is met de Wet van God die staat geschreven in ieder mensenhart, kenbaar door de rede zelf, en verkondigd door de Kerk. Deze evaluatie van de moraliteit van abortus moet ook worden toegepast op de recente vormen van interventie op menselijke embryo’s die, hoewel ze worden uitgevoerd voor op zichzelf legitieme doeleinden, onvermijdelijk het doden van die embryo’s met zich meebrengen. Dit is het geval bij experimenten met embryo’s, die steeds vaker voorkomen op het gebied van biomedisch onderzoek en in sommige landen wettelijk zijn toegestaan. Hoewel ‘men moet handhaven als geoorloofde procedures deze die worden uitgevoerd op het menselijk embryo die het leven en de integriteit van het embryo respecteren en geen onevenredige risico’s voor het embryo met zich meebrengen, maar eerder gericht zijn op de genezing ervan, de verbetering van de gezondheidstoestand of de individuele overleving ‘, moet niettemin worden gesteld dat het gebruik van menselijke embryo’s of foetussen als object van experimenten een misdaad vormt tegen hun waardigheid als menselijke wezens die recht hebben op hetzelfde respect dat verschuldigd is aan een eenmaal geboren kind, net als aan ieder ander persoon. Deze morele veroordeling betreft ook procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van levende menselijke embryo’s en foetussen – soms specifiek ‘geproduceerd’ voor dit doel door in-vitrofertilisatie – ofwel om te worden gebruikt als ‘biologisch materiaal’ of als leveranciers van organen of weefsels voor transplantaties bij de behandeling van bepaalde ziekten. Het doden van onschuldige menselijke wezens, zelfs als ze worden uitgevoerd om anderen te helpen, is een absoluut onaanvaardbare daad. ” (Encycliek Evangelium vitae, 62-63)

Het bloed van vermoorde ongeboren kinderen schreeuwt tot God door vaccins en medicijnen die hun overblijfselen op welke manier dan ook gebruiken. We moeten herstel doen voor de opeenstapeling van misdaden die bij de productie ervan betrokken zijn. We moeten niet alleen vergeving vragen aan God, die de teugels en harten doorzoekt (vgl. Openb. 2:23), maar ook aan de zielen van alle vermoorde ongeboren kinderen, die een naam hebben voor God. We moeten in het bijzonder vergeving vragen aan die kinderen wier lichaamsdelen op zo’n vernederende manier worden gebruikt voor de gezondheid van de levenden. Het is onbegrijpelijk hoe kerkmensen, met behulp van abstracte theorieën uit de moraaltheologie, het geweten van de gelovigen kunnen kalmeren door hen toe te staan ​​dergelijke vaccins en medicijnen te gebruiken.

Het bloed van de vermoorde ongeboren kinderen huilt tot God vanuit door abortus besmette vaccins en medicijnen! Moge de Heer ons genadig zijn! Kyrie, eleison!

Bron: LifeSiteNews (The blood of murdered unborn children cries to God from abortion-tainted vaccines and medicines)

5 Comments »

 1. Hoe kan een christen hem daar laten mee inspuiten!! Ik begrijp het niet! Het gaat mijn verstand te boven! Ik heb er geen woorden voor! Spuwen in het gezicht van Christus!
  De kerk een grote promotor!!!

  Like

 2. Dit is een inderdaad een glasheldere ontmaskering van het gek(r)onkel van de slangen in het Vaticaan. Dat hun duivelse spinsels hun eigen ondergang mogen worden. Leve Mgr. Athanasius Schneider (what’s in a name) !

  Like

 3. De Paus heeft zich laten vaccineren waarom dan twijfels hebben over het vaccin? Als het niet goed was en abortus ermee bemoeid was, dan had hij het toch niet gedaan?
  Alles wat de Paus zegt en doet is heilig. Ik vertrouw hem blindelings.
  En als verpleegster heb ik na gebed besloten om mij ook te laten vaccineren uit naastenliefde. Ik heb te veel mensen zien sterven.

  Like

  • Mijn beste Julie, vind je dat niet een wat vreemde uitspraak?: “Alles wat de Paus zegt en doet is heilig. Ik vertrouw hem blindelings.” Dat is een heel rare interpretatie van het dogma der pauselijke onfeilbaarheid. Ik wil nu niet in een theologische discussie verzanden, maar één ding is zeker, van de Katholieke dogmatische leer en traditie heb je niet veel verstand, maar daarmee sluit je je aan bij het gros der gelovigen en daar hoef je je ook niet voor te schamen, want de primaire geloofswaarheden kunnen zelfs door een kind begrepen worden. Iemand blindelings vertrouwen is trouwens een gevaarlijke weg, een weg die God nooit van ons zou vragen, zelfs niet als God rechtstreeks tot ons spreekt. We zijn naar Gods beeld geschapen, wat inhoudt dat we onze intellectuele capaciteiten nooit in de prullenmand mogen gooien. Bij hypnose, ook massahypnose en charismatische excessen, waarbij men zich in totale onderworpenheid aan ‘iets’ overgeeft, zelfs als men meent dat dat ‘iets’ God is, wordt een deur geopend voor satanische inspiratiegeesten die zich zo weten te verhullen dat het lijkt dat de gedachten die bij ons opkomen van ons zijn, en in slaafse onderworpenheid geven de subjecten zich dan over en doen dan dingen waaraan ze zich als weldenkend mens nooit aan zouden hebben overgegeven. Na gebed in totale gehoorzaamheid? Daar word ik een beetje kriebelig van. Slaafse onderworpenheid, kadaverdiscipline, (gedeeltelijke) bezetenheid, die liggen in elkaars verlengde. Je zult deze raadgevingen waarschijnlijk naast je neerleggen, maar weet dat ik al het een en ander in mijn leven heb meegemaakt en zou qua leeftijd je grootvader kunnen zijn. Wat die vaccinaties betreft zijn dat werken van de duisternis zoals je kunt lezen op wereldwijdevaccinatie.info Efeze 5 zegt dat we geen deel mogen hebben aan de werken van de duisternis. Gebed of geen gebed, dit moet onze leidraad zijn als goed Christen. De rest is schieten met losse flodders.

   Like

  • Toch nog een opmerking over de pauselijke onfeilbaarheid: daden en losse uitspraken van pausen zijn niet onfeilbaar, alleen indien deze door de paus onfeilbaar worden verklaard en in lijn der traditie. Pachamama, voetwassing van Moslims, om maar enkele voorbeelden te noemen, zouden volgens Julie Boes allemaal heilig zijn. Te gek voor woorden.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: