Spring naar inhoud

O.L.Vrouw-Hemelvaart: Voorbereiding tot deze feestdag

Sermoen van Kanunnik D’Hoop; Gepredikt in het jaar 1890

Vrijdag [anno 2021: zondag] aanstaande vieren wij den feestdag der glorieuze Hemelvaart van onze goede Moeder Maria. Gelijk Pasen, dag der verrijzenis van onze Goddelijke Zaligmaker, voor de grootste Hoogdag onder al de feestdagen van O.L. Heer moet gehouden worden, zo is de dag der Verrijzenis en Hemelvaart van Maria ongetwijfeld de grootste onder al de menigvuldige plechtigheden van Onze Lieve Vrouw. In deze aanspraak wil ik u tonen:

I. Dat O.L.Vrouw-Hemelvaart waarlijk de grootste feestdag is van Maria;

II. Hoe redelijk de Paus gehandeld heeft met toe te staan op die dag, die dit jaar een vrijdag is, vlees te eten.

I. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart is de grootste feestdag van Maria

1° Vooreerst, ten opzichte van Maria zelf.

Het feest dat wij vieren, toont immers de volle maat der genaden die God aan de uitverkoren Moeder van de Zoon geschonken heeft. “Niemand,” zeggen de HH. Vaders, “is bekwaam de overvloed van die genadegaven te beseffen.” Op het ogenblik van haar Ontvangenis door de genade van bevrijding der erfzonde voorkomen, verdiende zij uit de mond van de Engel deze eervolle groetenis te horen: “Gij zijt vol van genade!” Welnu, deze genade, die zij nooit door enige zonde verloren, maar die zij binnen haar leven door medewerkende beantwoording, steeds vermeerderd heeft, krijgt nu, op het ogenblik van haar zalige dood, haar overmaat, met de genadegave der volharding. Deze hoogdag dus, brengt haar in het geheugen niet alleen de volle maat der genade die zij ontvangen heeft, maar ook de voltooiing van haar deugden en de bekroning van haar werken, die zij door een gans heilig leven verdiend heeft.

2° Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart is ook het grootste feest voor de Hemel.

Nooit, immers, ontstond in de Hemelse woning een zegepraal zo voortreffelijk; nooit een blijdschap zo hartelijk als deze welke bij de intrede van Maria in de Hemel en bij haar kroning aldaar, plaats greep. Kort na haar dood is zij, zoals de overlevering ons leert, door de macht Gods levendig uit het graf opgestaan. De Engelen des Hemels hebben ze opgenomen en zijn met haar, onder de zachte melodie hunner zoete zangtonen, ten Hemel opgevaren.

Aan de gulden poorten van het Hemels Paradijs komen, mij dunkt, haar gelukzalige ouders, haar lieve Bruidegom met al de Koren der Engelen, met de Profeten en de Apostelen, de Martelaren en de H. Maagden, in zegevierende stoet haar tegemoet gevlogen, en voeren haar als het ware tot vóór de Troon van de Allerheiligste Drievuldigheid. Ach! Wonder schouwspel voor een man van geloof!

De Vader erkent zijn teergeliefde Dochter, de Zoon liefkoost zijn Moeder, de H. Geest verwelkomt zijn H. Bruid, en onder het gejubel van gans het Hemelse Hof, stelt God haar de kroon van onsterfelijkheid op het hoofd, en roept haar uit tot “Koningin van Hemel en Aarde”!

3° Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart is de grootste feestdag van Maria ten opzichte van alle gelovigen, omdat hij Maria voorstelt als de verhevenste Heilige in glorie en tevens ook de machtigste door haar bescherming.

Maria bekleedt in de Hemel een gans bijzondere plaats. Daar zij in glorie al de Koren der Engelen, de Cherubijnen en Serafijnen, de Apostelen, Martelaars, Belijders en Maagden te boven gaat, bekomt zij terecht een eredienst die, hoewel hij onderdoet bij de eer van aanbidding welke aan God alleen gegeven wordt, nochtans de dienst der andere Heiligen ver overtreft. Daarenboven is Maria meer verheven in glorie dan al de Engelen en de andere Heiligen; wij mogen insgelijks terecht zeggen dat zij deze ook in macht te boven gaat, en derhalve, dat zij onze zekerste toevlucht is in al onze noodwendigheden.

II. De Paus (Leo XIII) heeft redelijk gehandeld met toe te staan op die dag, die dit jaar (anno 1890) een vrijdag is, vlees te eten.

[Noot: Dit stuk uit het sermoen is minder van toepassing dit jaar, omdat het feest op een zondag valt.]

Is de Hemelvaart van Maria haar grootste feestdag, het betaamt ook dat hij naar waarde gevierd wordt. Jaarlijks verheft de H. Kerk dit feest door een plechtige processie, en dit jaar heeft de Paus ons dezelfde grootheid door een gans bijzondere vergunning willen doen uitschijnen, namelijk met op die dag, die een vrijdag is, vlees te laten eten. Doch, dewijl zekere personen, door te weinig kennis van de ware godsdienst, daarin stof van spijtige verwondering of zelfs van ergernis zoeken, zullen wij u over deze vergunning enige uitleggingen geven.

1° Vooreerst, het gebod van op sommige dagen vlees te derven, is een gebod der H. Kerk.

Het is ons gegeven door de Oversten der H. Kerk, namelijk de Paus van Rome, en dat verplichtend is evenals de geboden Gods, aangezien het ons gegeven is door diegene die ons in Gods plaats bestuurt. Welnu, dit gebod, zowel als de andere wetten van de H. Kerk, kan door dezelfde Oversten weggenomen of veranderd worden. Wat het gebod der vleesderven op de vrijdag betreft, dit gebod, dat voornamelijk tot gedachtenis van de dood van Christus is ingesteld, bestaat van oudsher in de H. Kerk. Dit belet nochtans niet dat de Paus, die het Hoofd der H. Kerk is, in sommige omstandigheden en voor gewichtige redenen alle gelovigen van deze wet kan ontslaan. Zo leert de Kerk dat zij door die wet niet wil verbinden diegenen die, op zeggen van de geneesheer, om hun ziekte of aandoening, onbekwaam zijn vlees te derven. Het is zo dat het, sedert onheuglijke tijden, toegelaten is vlees te eten wanneer Kerstdag op een Vrijdag valt. Zo heeft ook de Paus dezelfde toelating op de feestdag der HH. Apostelen Petrus en Paulus vergund, en zo geeft hij die nu op O.L.Vrouw-Hemelvaart.

2° Gij moet nochtans in acht nemen dat de Paus, in het algemeen gesproken, niet zonder grote redenen zulke vergunning toestaat.

Voor het geval van O.L.Vrouw-Hemelvaartsdag, ziehier de redenen die Z.H. de Paus ons kenbaar heeft gemaakt:

Hij staat die vergunning toe om ons des te beter voor ogen te stellen de verhevenheid van deze feestdag van Maria en de vreugde met dewelke wij hem moeten vieren. Dan ook om de vraag, die hem daarover door vele bisschoppen is gedaan geweest, in te willigen. Eindelijk, en deze derde reden is wellicht de bijzonderste, de Paus heeft in deze droeve en netelachtige omstandigheden veel gebed nodig. Daarom verzoekt hij dat al degenen die van deze vergunning zullen gebruik maken, een Paternoster, dat is vijf tientjes, zouden bidden tot zijn intentie. Zijne Heiligheid de Paus durft verhopen meer te bekomen door de gebeden van zo vele duizenden gelovigen dan enkel door hun vleesderving, die bij velen uit gewoonte of somtijds ook uit zekere bijgelovigheid gepleegd wordt. Dit wil niet zeggen dat de Paus ons van versterving of boetvaardigheid ontslaat; want hij gebiedt stellig dat wij de vigiliedag (14 augustus) van O.L.Vrouw-Hemelvaart, die den donderdag [anno 2021: de zaterdag] valt, met vasten en vleesderven moeten onderhouden, zodat hij zonde zou bedrijven, die uit verkeerd gedacht, de donderdag vlees en de vrijdag vis zou eten [omdat dit jaar 2021 het feest op een zondag valt, is dit niet van toepassing, maar men kan uiteraard de zaterdag altijd wat versoberen].

Laat ons dus, beminde parochianen, gelijk de H. Kerk zingt, ons allen verblijden met de Engelen en de Gelukzaligen op de Triomfdag van onze Hemelse Moeder en ons zo ook voorbereiden dat wij eens waardig bevonden worden dit feest met Maria in de Hemel te vieren. Amen.

Uit: Sermoenen van Kannunik d’Hoop, Pastoor-Deken van O.L.V. (St-Pieters) Gent; Verzameld en bewerkt door R. De Steur, onderpastoor van O.L.Vrouw (St. Pieters), Gent, A. Siffer, Drukker, 1900


Imprimatuur:

Wij geven volgaarn onze goedkeuring aan de grondige en stichtende sermoenen van wijlen de ieverigen en geleerden heer Deken Kannunik V. d’Hoop, en wij bevelen ze der geestelijkheid van ons bisdom ten zeerste aan.

Gent, 4 april 1900.

+ Antonius, Bisschop van Gent

2 Comments »

 1. Beste,

  Het is OL Vrouw Ten Hemelopneming, niet hemelvaart, wil dit verbeteren aub

  Verbonden in gebed

  Grtjs

  Willy

  Verzonden vanuit Mail voor Windows

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: