Spring naar inhoud

Vader Michel Rodrigue over de Grote Waarschuwing en de woelige tijden die in het verschiet liggen

Normaal publiceer ik op deze website geen zo’n artikelen, maar vanwege de urgentie van de boodschap in dit artikel maak ik een uitzondering. U kunt het aannemen of links laten liggen – de keuze is aan u. Men weze gewaarschuwd. 

Vader Michel Rodrigue is de stichter en de Overste van een nieuwe fraterniteit (of broederschap) die erkend is door de Katholieke Kerk: de Apostolische Frateriniteit van St. Benedictus Joseph Labre in het bisdom Amos in Quebec, Canada. Hij werd geboren in een katholieke familie van 23 kinderen. Hij groeide arm op. Zijn familie leefde op een kleine boerderij, waar hard werk en hobbelige reizen naar de Zondagsmis met verschillende kinderen op een paard, zijn familie naar lichaam en ziel levend hielden.

Net zoals de H. Pater Pio en andere uitverkoren zielen, begon God de Vader tot Michel te spreken op jonge leeftijd. “Toen ik drie jaar oud was,” zegt vader Michel, “begon God tot mij te spreken en we hielden regelmatig conversaties. Ik herinner mij dat ik onder een boom zat achter ons huis, op onze familieboerderij, en ik God vroeg: “Wie heeft deze boom gemaakt?” “Ik heb die gemaakt” antwoordde God. En toen Hij het woord “Ik” uitsprak, kreeg ik plots een enorm zicht van de aarde, het universum en mijzelf, en ik begreep dat alles gemaakt was en in het bestaan werd gehouden door Hem.” Eveneens toen hij drie jaar oud was, vertelde God hem dat hij priester zou worden.

Hij werd priester gewijd op 30-jarige leeftijd. Op kerstavond 2009 nam zijn leven een buitengewone wending. Hij werd in de nacht gewekt door de aanwezigheid van de H. Benedictus Joseph Labre, die naast zijn bed stond en aan zijn schouder schudde om zijn aandacht te wekken. Vader Michel werd wakker en hoorde de Stem van God de Vader zeggen: “Sta op.” Vader Michel stond op. “Ga naar de computer.” Hij gehoorzaamde. “Luister en schrijf.” Toen begon God de hele constitutie voor een nieuwe fraterniteit voor de Kerk te dicteren, sneller dan Vader Michel kon schrijven. Hij moest de Vader zeggen om trager te gaan!

Dan voerde God vader Michel in een mystieke vlucht naar het land in het bisdom Amos, Quebec, waar Hij wilde dat er een klooster werd gebouwd, en Hij toonde hem in detail het ontwerp. God de Vader vertelde vader Michel dat hij de stichter van dit klooster zou worden. Hij zou een nieuwe fraterniteit voor de Kerk stichten met als naam: De Apostolische Fraterniteit van St. Benedictus Joseph Labre, om priesters voor de toekomst van de Katholieke Kerk voor te bereiden, samen met een tweede tak voor de geconsacreerde leken en een derde voor de families. Vader Michel reageerde initieel met paniek, omdat zijn verplichtingen reeds overweldigend waren. Maar hij besefte al gauw dat neen zeggen tegen de Vader geen optie was. Nu is het eerste klooster reeds gebouwd, net zoals opgedragen; en het tweede – dat volgens God de Vader eind de zomer van 2020 moest klaar zijn – wordt afgewerkt. In een brief die hij op 28 maart dit jaar schreef, zegt vader Michel:

“… Merk het feit op dat al diegenen die de komst van Christus in genade in onze tijd kennen [de Grote Waarschuwing], zonen en dochters van Maria, onze Moeder zijn. We zijn uitverkoren voor een speciale rol: om gehoorzaam te zijn aan de Heilige Geest en onze Moeder Maria, en om klaar en in staat te zijn om onze broeders en zusters te helpen op hun weg naar de Kerk.

Mijn geliefde volk van God, we gaan nu door een test. De grote gebeurtenissen van de zuivering zullen deze herfst beginnen. Wees klaar met de Rozenkrans om Satan te ontwapenen en onze mensen te beschermen. Zorg zeker dat u in een staat van genade bent door een algemene biecht aan een Katholieke Priester. De geestelijke strijd zal beginnen. Herinner deze woorden: DE MAAND VAN DE ROZENKRANS ZAL GROTE DINGEN ZIEN.”

– Dom Michel Rodrigue

Op 24 maart 2020 schreef hij:

Na deze periode van verplichte opsluiting (de lockdown) zal het leven terug zijn koers verderzetten. De zomerperiode zal een venster openen waarin we ons goed zullen kunnen voorbereiden op de komende beproeving… deze van tezamen met Jezus aan het Kruis zijn. We kunnen het Glorierijke Kruis niet zien zonder het Kruis met Jezus tegen te komen. Laten we deze keer zien als een eerste waarschuwing die ons in staat stelt om ons opnieuw te concentreren op wat de Heer ons in het verleden al heeft verteld. Je moet nu je huis of appartement toewijden aan de Eeuwige Vader door het Heilig Hart van Jezus en Maria als je dat nog niet hebt gedaan. We moeten onze woonplaatsen, onze huizen, regelmatig met wijwater zegenen. Tijdens deze zomer moet je een voedselvoorraad klaarmaken voor ongeveer 3 maand, ook met drinkwater. Je moet vóór de herfstperiode je algemene levensbiecht hebben beleden. Het gebed van de H. Rozenkrans, van de H. Aartsengel Michaël en dat van je beschermengelen zal je troost, je kracht en je bescherming zijn.

Profetieën over de Waarschuwing en de tijd daarna

Vader Michel Rodrigue heeft verschillende visioenen en boodschappen ontvangen betreffende de Grote Waarschuwing, zoals ook aangekondigd door O.L.Vrouw in Garabandal in 1961, de valse Ene-wereldkerk, de Antichrist en de Ene-Wereldorde.

Dat er volgens hem zware gebeurtenissen op til zijn dit najaar, komt overeen met de visioenen of dromen van een aantal andere christenen (in o.a. de VS), zoals ook op deze website te lezen is.

In de “virtuele retraite” die op internet te vinden is, doet vader Michel Rodrigue één en ander uit de doeken over de komende gebeurtenissen, die hij kreeg geopenbaard. Over de Waarschuwing en de korte periode van bekering daarna schrijft hij:

De Vader vertelde me dat de eenentwintigste eeuw Zijn eeuw is. Na de waarschuwing zal niemand op aarde meer kunnen zeggen dat God niet bestaat. Als de Waarschuwing komt, zal iedereen Christus herkennen, en zij zullen ook zijn lichaam herkennen, en het lichaam van Christus is de katholieke kerk. Ze zullen weten dat ze naar Hem moeten terugkomen op de manier die je hen wilt laten zien. Priesters zullen er ook zijn om hen te verwelkomen. We zullen er niet zijn om ze te beoordelen. Op dat moment zal iedereen de Heer willen dienen. Iedereen kan terugkomen naar de kerk, samen voor deze tijd die door de Vader zelf is uitgekozen. We zullen er zijn om de Heer te dienen. Na de verlichting van het geweten krijgt de mensheid een ongeëvenaard geschenk: een periode van bekering die ongeveer zes en een halve week duurt en waarin de duivel niet de macht heeft om te handelen. Dit betekent dat alle mensen hun volledige vrije wil zullen hebben om een beslissing voor of tegen de Heer te nemen. De duivel zal onze wil niet binden en tegen ons vechten.

U bent voor deze tijd uitverkoren om deze mensen naar de katholieke kerk te leiden om het goede nieuws van Jezus te ontvangen. Je kunt jong of oud zijn. Maak je geen zorgen als je problemen hebt met je benen, je rug. Er zijn genoeg ruggen in de hemel en de Heer kan u beter vernieuwen dan welke arts dan ook. Sommigen van jullie zullen korte catechese instructies geven aan diegenen die niets weten van de essentie van het katholieke geloof. We zijn dus allemaal geroepen om klaar te staan, klaar om onze broeders en zusters te helpen wanneer deze periode van zes en een halve week komt, klaar om hen naar de kerk te leiden, waar ze hun gemoedsrust en hun geluk bij de Heer zullen vinden. We zijn allemaal geroepen om discipelen van Christus te zijn. Je moet praten, je moet er staan, je moet hen adviseren. Ja.

Eerst en vooral moeten mensen met God verzoend worden, dus breng je ze naar de priester voor de biecht. Ik verzeker u, de priesters die niet in een staat van genade verkeren, zullen het moeilijk hebben omdat er lange rijen zullen zijn voor de biecht – ik zag de lijnen! Ze hebben bescherming en hulp nodig. Maak de priesters wat sandwiches klaar! Ik verzeker je, als mensen de lijn niet stoppen, kunnen we niet naar de wc! Denk aan de Pastoor van Ars, Jean-Marie-Baptiste Vianney, die soms veertien uur in de biechtstoel zat. Als mensen zich niet laten dopen, breng je ze voor de doopvoorbereiding, wat snel zal gebeuren omdat de tijd kort zal zijn. We zullen massaal dopen, zoals de apostelen deden, door water op de menigte te sprenkelen en de uitspraak te doen: ‘Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’ Ik verzeker u – ik heb dit ook gezien. Anderen hebben over deze tijden gesproken, maar ik ben alleen verantwoordelijk voor het delen van alleen wat de Vader mij heeft geopenbaard. Ik zal God moeten antwoorden als ik sterf, dus ik wil Hem trouw zijn.

Als de duivel na zes en een halve week terugkeert, zal hij via de media, mobiele telefoons, tv’s, enzovoort een boodschap aan de wereld verspreiden. De boodschap is deze: er ontstond op deze datum een collectieve illusie. Onze wetenschappers hebben dit geanalyseerd en ontdekten dat het tegelijkertijd gebeurde dat een zonnevlam van de zon in het universum vrijkwam. Het was zo krachtig dat het de geest van de mensen op aarde beïnvloedde, waardoor iedereen een collectieve illusie kreeg. De duivel houdt ons zelfs nu voor de gek door de nieuwe priesters van de wereld: televisiejournalisten die willen dat je denkt wat ze denken, dus presenteren ze alleen het nieuws dat hun mening is. Ze verdraaien de waarheid en je wordt gehypnotiseerd, gemanipuleerd om ze te geloven.

Ik zal iets delen dat je waarschijnlijk zal verrassen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de nazi’s gekozen en opgeleid voor een specifieke rol. Hitler aanbad Satan en de SS-soldaten waren zijn discipelen, dus de nazi’s waren bezeten. Het Duitse leger wist dat niet, maar omdat ze onder het gezag van de SS stonden, volgden ze de bevelen. Als ze dat niet deden, werden ze vermoord. Iets soortgelijks zal nu gebeuren. Er is een Ene-Wereldorde die bestaat uit mensen die zichzelf de Illuminati noemen en Satan aanbidden. Ze hebben nu ‘marionetten’ in machtsposities in elk land, die ze verplichten om Satan met hen te aanbidden. Hun tweede arm zijn de internationale bankelites, die beslissen welk geld wordt gedevalueerd, wat faillissement veroorzaakt en welke valuta’s het goed doen. Dit wordt niet besloten binnen een land, maar daarbuiten. De derde arm van de Illuminati zijn de drie belangrijkste satanische culten ter wereld: de cultus van Egypte; de cultus van Europa en de wicca-cultus in Amerika. De groep die onder hen werkt, zijn de vrijmetselaars. De Ene-Wereldorde bereidt militaire korpsgroepen voor in verschillende landen, die discipelen van Satan zullen zijn, die rechtstreeks met hen verbonden zijn. Wanneer de macht van de duivel na de Waarschuwing terugkeert, zullen ze naar voren komen als de regering van de Ene Wereld. Zelfs nu is hun militaire politie aanwezig, in afwachting van bevelen. Dat moet je weten.

Over de derde wereldoorlog:

We zullen een herhaling zien van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, maar deze keer met universele actie. Hitler begon in Duitsland en veroverde daarna andere landen. Nu heeft Satan geen tijd meer. Hij zal een atoomoorlog beginnen die wereldwijd zal zijn – de derde wereldoorlog – zijn oorlog tegen de hele mensheid. De duivel zal in deze oorlog en door plagen en abortus een derde van de mensheid doden, net zoals een derde van de engelen uit de hemel in de hel werd geworpen. Zeven nucleaire raketten mogen de Verenigde Staten aanvallen als gevolg van de gruweldaden. Veel nucleaire raketten zullen door de Hand van God worden afgeweerd omdat Amerika het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidt. Dit is mij verteld door de Eeuwige Vader.

Een valse profeet, de antichrist, zal proberen de wereld te domineren via de Ene Wereldregering. Hij zal vereisen dat je een merkteken (een chip) hebt om te kunnen kopen en verkopen, en degenen die het merkteken niet aannemen, zullen worden opgejaagd zoals de SS tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Joden jaagde. Bepaalde groepen in het leger zijn geselecteerd om een chip te ontvangen, wat betekent dat ze op dat moment speciale en specifieke functies zullen hebben. Hun rol is het vinden van de resistente christen die de afhankelijkheid van de dodelijke weigert. Deze soldaten worden niet geleid door een generaal, maar door een bezeten generaal, een prins van Satan. Degenen die gevangen worden genomen, zullen worden gemarteld en gemarteld als ze weigeren zich te onderwerpen aan de dictaten van de Antichrist en de Eén-wereldregering. Veel christenen zullen gedwongen worden hun geloof voor anderen te belijden en als martelaren te sterven; vele andere zullen worden beschermd in toevluchtsoorden.

Op 15 augustus 2018 stond ik bij de ingang van een kerk en verwelkomde mensen die kwamen om de vreugdevolle gebeurtenis te vieren van de bisschop die de broederschap van St.Joseph Benedict Labre die ons voorzag van onze nieuwe gewaden. Ik bereidde me met al onze leden voor op de viering omdat de bisschop alles via de kerk had goedgekeurd. De gewaden waren de eerste die we ontvingen. De bisschop zegende de gewaden en hij gaf me de eerste. Dit is dezelfde ceremonie waarin ik Onze-Lieve-Vrouw hoorde zeggen: “Ik roep de apostel van de eindtijd”, toen de bisschop de mantel op mij legde. Toen mensen de kerk binnengingen, kreeg ik plotseling een visioen van de komende oorlog. Het was een atoomoorlog, maar ik begreep dit eerst niet. Ik zag zoveel vernietiging: vuur en bommen en veel mensen stierven, sommigen waren al dood. Elk dood lichaam dat ik daar zag, was verbrand, hun vlees werd verbrand. Het was heel groot. Geen kleine oorlog, dat verzeker ik je. Het was erg destructief. En daar begon ik voor te bidden. […] Ik voelde me zo verontrust dat ik begon te huilen en moest terugkeren naar de sacristie. Daar kwamen nog twee visioenen. Ik kon het vlees van mensen zien druipen als water uit hun lichaam. Dit was zo angstaanjagend dat ik zei: “Heer, stop dit alstublieft. Ik moet bij mijn mensen zijn om ze vandaag met vreugde te verwelkomen, en ik huil nu gewoon. Ik kan niet . . .

De Vader zei ook dat de oorlog door gebed kon worden verminderd, maar niet vermeden. De oorlog zou al in 2019 zijn begonnen, maar werd uitgesteld door gebed, via de Rozenkrans. Dit is belangrijk omdat de gebeden van mensen zijn gehoord.

En over Trump zei hij:

We baden tot de Maagd Maria om de oorlog, de atoomoorlog, stop te zetten en ik adviseerde hen over hun president. Ik zei tegen hen: ‘Weet je. Deze president is geen heilige ‘, en ze lachten. ‘Maar de Ene Wereldregering weet niet wat ze met hem moet doen, omdat hij op een dag op één been danst. De volgende dag danst hij op het andere been. Hij brengt elk soort plan of schema dat ze hebben gemaakt uit balans. Ze hebben geen controle over hem. Daarom is deze man zo’n bedreiging voor hen. Wat ik over president Trump kan zeggen, is alleen wat de Vader me heeft verteld. Hij zei: ‘Deze heb ik gekozen. Ze hebben geen controle over hem. ‘ Hij zei niet dat hij een heilige is. Dat heeft hij nooit gezegd. ‘Ze hebben geen controle over hem. Ze weten niet op welk been hij danst. ‘ Dit is wat Hij zei. “Hierdoor hebben ze hun taak niet kunnen vervullen.” De Vader zei dat Trump werd gekozen vanwege zijn engel die de stem wijzigde. Hij werd gekozen omdat de Heer zijn temperament, zijn vaardigheid, zijn daden en zijn wil kent. Hij werd gekozen om de Ene Wereldregering te blokkeren. Dit is belangrijk, want als hij er niet was, kan ik u verzekeren dat de Ene Wereldregering, het werk van Satan, inmiddels zou hebben plaatsgevonden. En ik weet dat ik gerust kan zijn met wat ik heb gezegd. Ik heb dit alles aan de bisschop verteld.

Wat betreft de toevluchtsoorden:

De Heer zal u omarmen, en onder Zijn vleugels zult u een toevlucht vinden. De Heer heeft nu overal ter wereld verschillende toevluchtsoorden voorbereid om u te verwelkomen, zoals in de dagen van Noach. Noach bereidde een ark voor als toevluchtsoord voor zijn gezin. Hij was de enige in het midden van mensen die om hem lachten. Als iedereen die door de Vader was geroepen al een toevlucht had gezocht, zou dit geweldig zijn. Maar velen weigerden het te doen. Dus we zijn in de dagen die leiden tot de ‘vloed’ van vandaag, waarvoor Hij ons voorbereidt.

Een toevluchtsoord is ook een plaats die aan de Vader moet worden opgedragen. Sommige mensen hebben een specifiek bericht ontvangen om een groot toevluchtsoord te bouwen. Een toevluchtsoord kan een thuis zijn, waar het ook is, als het aan de Vader is toegewijd met een hart dat Hem gehoorzaam en trouw wil zijn door de Naam van Jezus, Onze Heer en Heiland van de wereld te belijden, niet alleen in woord , maar ook door daden. In de eerste plaats ben jij de toevlucht. Voordat het een plaats is, is het een persoon, een persoon die leeft met de Heilige Geest, in een staat van genade. Een toevluchtsoord begint bij de persoon die haar ziel, haar lichaam, haar wezen, haar moraal heeft toegewijd, volgens het Woord van de Heer, de leer van de Kerk en de wet van de Tien Geboden. Ik noem de tien geboden het paspoort voor de hemel. Als je bij de grens komt, moet je je paspoort laten zien. Ik verzeker je dat je, voordat je de hemel binnengaat, moet laten zien hoe gehoorzaam je was aan de tien geboden van de Heer, omdat het Oude Testament niet door Jezus is vernietigd. Het Oude Testament is door Jezus vervuld en dit betekent dat het Oude Testament ook door ons vervuld moet worden. We zijn geen meesters. We zijn slechts discipelen. Je eerste toevlucht is ook het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria. Waarom Maria ook? Maria is de enige die Jezus vlees heeft gegeven. Dit betekent dat het hart van Jezus het vlees van Maria is, en je kunt het Hart van Jezus niet scheiden van het Hart van Maria. Alle toevluchtsoorden worden met elkaar verbonden. Mensen in elke toevlucht worden gekozen als boodschappers. Met dit geschenk worden ze in elk toevlucht aangegeven. Ze zullen door de Heilige Geest meegenomen worden om te gaan helpen, in verbinding met andere toevluchtsoorden, zodat mensen weten wat er overal gebeurt. Als je hulp nodig hebt, weten de boodschappers wat ze moeten doen. Ze zullen net als Filippus zijn in de Handelingen van de Apostelen. Herinnert u zich in de Bijbel dat Filippus, de apostel, naar de eunuch ging en hem doopte, en onmiddellijk daarna nam de Heilige Geest Filippus weg en plaatste hem op een andere plaats? Het zal precies hetzelfde zijn. We hebben dus geen telefoons nodig, zoiets niet. Communicatie zal de Heilige Geest in de weg staan.

God liet me zien dat als die tijd komt, de mensen in de toevluchtsoorden niets zullen missen. Ze zullen de eucharistie niet missen. Ze zullen de Heilige Eucharistie in hun plaats hebben omdat Hij de priesters heeft voorbereid om van de ene plaats naar de andere te gaan, net zoals hij Filippus verplaatste, om de Heilige Eucharistie aan Zijn volk te verschaffen. Er zal ook een priester beschikbaar zijn voor elk toevluchtsoord en wanneer de priester er niet is, zal de engel de Heilige Hostie naar het volk brengen voor de communie. Bedenk dat hij dat deed toen hij in Portugal verscheen. De meeste mensen kennen de verschijningen van Maria in Fatima, maar ze zijn de engel van Portugal vergeten. Hij bracht de Heilige Eucharistie mee. Vraag je me hoe hij het deed? We zijn zo benieuwd. God de Vader vroeg de engel om de Communie te brengen. De engel gaat eerst naar een tabernakel, neemt een Hostie en dan komt hij. Zo ontvangen sommige zieners de Hostie op hun tong van een heilige engel. De kerk weet hiervan. De engel heeft niet de kracht om het Brood des Levens te wijden. Dit is van Christus en de kerk, van degenen die tot het priesterschap zijn geordend. Toen de engel dit in Portugal deed, wilde hij de kinderen daar leren hoe ze met verering en aanbidding moesten bidden. […]

U neemt geen mobiele telefoon mee. U laat de auto ver van u en uw eigendommen achter. U zult geen internet gebruiken en uw computer, uw televisie en elk ander elektronisch apparaat weggooien omdat de duivel al aan deze producten heeft gewerkt voordat u ze kreeg. Hij heeft in hen de middelen geïmplementeerd om je te vinden waar je ook bent. Mensen kunnen je via je mobiele telefoon thuis horen praten. Ze kunnen je zien in de kleine camera. ‘Nee, vader’, zeggen mensen tegen mij, ‘de cameralens werkt niet. Het is gesloten.” Weet je niet dat ze het kunnen openen? We hebben ze toestemming gegeven door op regels te tekenen onder kleine letters die we niet lezen. De duivel gebruikt je i-phone, je i-pad, je tablet… We zullen deze dingen moeten weggooien om onszelf te beschermen. Gooi alles van je land af. Je hebt deze dingen [na de 6 weken na de Waarschuwing] niet meer nodig. Je moet hierin trouw zijn. Gooi ze er uit. Maak je geen zorgen over communicatie. De Heer heeft me laten zien hoe we met engelen van de Heer met elkaar zullen communiceren. De duivel zal gebruik maken van wat we elektronische chips noemen, die in elke nieuwe auto zijn geplaatst. Hij kan zien waar je heen gaat en je volgen op de weg. “Oh, GPS, het is zo fijn om te hebben!” zeg je. Nou, het is ook leuk voor hem! Na de door God toegestane tijd [ongeveer zes en een halve week] voor mensen om naar Jezus terug te keren, zullen ze een beslissing moeten nemen: om vrijwillig tot Hem terug te komen, of om Hem te verwerpen. Als anderen Hem afwijzen, word je gesterkt in de Heilige Geest. Wanneer de engel je de vlam laat zien die hij moet volgen naar de toevlucht waar hij wil dat je bent, word je versterkt in de Heilige Geest en worden je emoties geneutraliseerd. Waarom? Omdat je gezuiverd zult worden van alle ingang van de duisternis. Je zult de kracht van de Heilige Geest hebben. Je hart zal zijn naar de wil van de Vader. U zult de wil van de Vader kennen en u zult weten dat zij de verkeerde weg hebben gekozen. Je zult de weg volgen die de jouwe is onder leiding van de Heer en de engel van de Heer omdat Hij de weg, het leven en de waarheid is. Je hart zal zijn volgens de Heilige Geest, die de liefde is van Christus, Zelf en de Vader, Zelf. Hij zal je sturen. Hij zal je leiden. Je zult niet bang zijn. Je zult ze gewoon bekijken. Ik zag het. Ik ben er doorheen gegaan. U kunt niets meer voor hen doen. U zult uw missie hebben volbracht door uw gebeden en uw getuigenis voor de Heer, en zij zullen naar hun beslissing moeten leven. ‘Leef in de beschutting van de hoogste’ en ‘blijf in de schaduw van de Almachtige’. In de zes en een halve week na de gewetensverlichting zal ons allemaal een groot geschenk worden gegeven. De Heer zal onze hartstochten kalmeren en onze verlangens kalmeren. Hij zal ons genezen van de vervorming van onze zintuigen, dus na deze Pinksteren zullen we voelen dat ons hele lichaam in harmonie is met Hem. De wacht bij elke schuilplaats zal een heilige engel van de Heer zijn die iedereen zal beletten binnen te komen zonder een kruisteken op hun voorhoofd. Velen hebben al het kruisteken, dat ik kan zien, en velen zullen er naar verlangen. En allen die het verlangen naar hem hebben ontvangen, het gevoel dat ze Zijn redding nodig hebben. […]

De Vader vertelde me dat wanneer mensen een toevluchtsoord binnengaan, velen van ernstige ziekten zullen worden genezen om anderen niet tot last te zijn. Je zult nog steeds last hebben van normale pijnen en kwalen omdat je een mens bent en nog niet in de hemel bent, gewoon in een toevluchtsoord. Iedereen zal er gewillig zijn, wetende dat de zegen van de Heer op hen rust. Drie en een half jaar verblijft u in uw toevluchtsoord of in uw huis als heiligdom, maar u zult niet verdrietig zijn om er niet uit te gaan. Je zult blij zijn om daar te zijn vanwege wat je buiten zult zien gebeuren. Je zult gewoon bezig zijn met de wil van de Vader. Hij zal je iets geweldigs geven om je bezig te houden. U zult versteld staan van wat er in uw huis en op uw land zal gebeuren. Je hart zal geen last hebben van verdriet en verveling. U zult zich nauwelijks vervelen.

Als mensen bij u thuis of in uw toevluchtsoord komen, worden ze door hun engel gestuurd. U wordt beschermd en verzorgd en heeft alleen de eerste levensbehoeften nodig. Jezus zal vermenigvuldigen wat je hebt.

Geen zorgen. Maar denk niet dat je lippenstift of Franse parfum zult hebben. U bent niet op een cruise. Je bent daar om de wil van de Vader te volgen. Ik heb zoveel toevluchtsoorden gezien, zoveel mensen zijn overal voorbereid waar ik ga. Ik heb mensen ontmoet met vroomheid en goede wil, en ze willen optreden als echte discipelen van Jezus, door te handelen met het Woord van de Heer en met de Geest in hun hart. Ik bezocht een toevluchtsoord en ze hadden daar zoveel te eten. Ik vroeg: ‘Waarom heb je zoveel te eten?’ ‘Vanwege de drie en een half jaar dat we in een toevluchtsoord zijn.’ Ik zei: “Maak je geen zorgen. Als Jezus vijf broden en twee vissen vermenigvuldigde om 5000 te voeren, kan hij uw voedsel een paar jaar lang vermenigvuldigen. Daar heeft hij geen probleem mee. ‘

Dit geeft je een idee van wat er komt, zodat je voorbereid kunt zijn, allereerst met een goed hoofd op onze schouders. Kies alleen de levensbehoeften. Probeer nu wat bloem bij elkaar te krijgen en maak zelf brood. Het is nu tijd om het te halen. Als de tijd daar is, zult u zeggen: “Ik weet, Heer Jezus, hoe brood te maken!” Deze dingen zijn belangrijk. Mensen weten niet wat ze nu moeten doen omdat ze zo gewend zijn om kant-en-klaar voedsel te eten. Zorg dat je in leven blijft: bloem, rijst, water, droge melk bijvoorbeeld. Als we dingen goed bewaren, kunnen ze lang bewaren. Toen we jong waren, deed mama vlees en groenten in een pan, kookte het water en sloot het luchtdicht af. We aten het vijf jaar later en we waren nooit ziek. Waarom zetten ze houdbaarheidsdata op blikjes voor een paar maanden of een jaar? Waarom plaatsen ze dit? Geld verdienen.

Bereid jullie voor. Werk met je handen. Denk na over je basisvoedsel. Dit is wat we zullen moeten doen. Er zal geen elektriciteit meer zijn. Weet je, ik ben geen expert op het gebied van oorlog, maar een van de eerste dingen die opgeblazen zijn, zijn installaties die elektriciteit opwekken. Dit is waar. Als we geen elektriciteit hebben, werkt geen computer, geen banksysteem.

Hij zegt tevens dat God zal zorgen dat je huis onzichtbaar wordt:

Vanuit het toevluchtsoord zal je de ‘jagers’ zien, die onder de controle van Satan staan, langs je toevluchtsoord of huis. Soms zien ze eruit als een leger; op andere momenten, als een inschrijvingspersoon voor deze Ene-Wereldregering. Je zult ze op straat zien passeren, maar ze zullen je huis of toevluchtsoord niet zien. Dit is hoe de Heer je zal beschermen tegen de vervolgers. Ze zullen je niet kunnen horen, zien of binnenkomen in je huis of je toevluchtsoord.

Ook tegen nieuwe plagen wordt men beschermd:

“De vernietigende pest” zal elke vorm van epidemie zijn die de wereld rond zal reizen. Bekende epidemieën zijn aids en ebola. Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog begonnen wetenschappers met het produceren van chemische wapens, en dit gebeurt nu. Er zullen nieuwe plagen ontstaan, maar u wordt beschermd. Satan zal proberen ons lichaam aan te vallen. Dit is belangrijk wat ik je vertel. Veel ziekten zijn nu van de duivel, die nieuwe wetenschappen heeft geïnspireerd. Hij zal het lichaam raken door voedsel en medicijnen die in laboratoria zijn gemaakt. Wetenschappers spelen nu met genomen, het genetische materiaal van het leven, en er komt een nieuwe ‘wetenschappelijke’ maaltijd aan: gefabriceerd vlees. In 2020 zal het op de markten zijn, dat verzeker ik je. Jonge mensen sterven tegenwoordig aan energiedrankjes, zoals Red Bulls. De autoriteiten weten dit, maar er zijn nog steeds zoveel drankjes op de markt toegestaan vanwege geld – een van de koppen van het beest. […]

Satan zal ook algemene, gebruikelijke injecties en vaccins gebruiken om mensen ziek te maken: de griepprik bijvoorbeeld. De nieuwe griepprik bevat cel-eiwitten en foetaal DNA van geaborteerde baby’s, wat een ziekte als gekke koeienziekte zal veroorzaken, omdat het niet de bedoeling is dat we onze eigen soort consumeren. Een arts in Quebec vertelde me dat hij de griepprik helemaal niet meer vertrouwt, omdat ze de afgelopen tien jaar hebben geweigerd om aan iedereen, zelfs aan artsen, te onthullen wat erin zit.

Voordat ik onlangs in de Verenigde Staten een toespraak hield, kwam Satan ’s nachts naar me toe om me te slaan, om me bang te maken, omdat hij wist dat ik zou spreken. Overdag om drie uur ’s middags is het uur van genade toen Jezus de wereld redde. Drie uur is de tijd van de duivel in de duisternis, dus hij kwam rond die tijd en anderhalf uur lang vochten we. Maar ik was zo vredig. Ik zei: “Je kunt niets doen.” We hoeven niet bang te zijn omdat ons geloof al overwint op Satan. Hoe meer je dat beseft, hoe sterker je zult zijn.

Vanuit het toevluchtsoord zie je met je ogen wat er buiten gebeurt. Je zult de “pijl zien die overdag vliegt”, dat verzeker ik je. God liet me de vreselijke daden zien van mensen die ik nu “de honden van Satan” noem, die mensen en huizen zullen bijten en verslinden. Maar de Heer zal je steunen en je zult Gods timing begrijpen en hoe je niets kunt doen om ze te veranderen omdat ze hun keuze hebben gemaakt.

Toewijding van de woning

Als u zich geroepen voelt, kunt u uw huis en uw land waar u woont, toewijden om het als toevluchtsoord aan te bieden, als de Vader dat wenst. Met de milddadigheid van de Heilige Geest in je hart, kun je met Hem handelen om de wil van onze Vader te doen, en dan gebed van toewijding vanuit je hart. Het hoeft niet formeel te zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, God de Vader, door Uw geliefde Zoon, Die Zijn bloed aan het Kruis heeft vergoten om ons te redden, wijd ik mijn huis en mijn land aan U. Het is van jou. Gebruik het alstublieft zoals u wilt voor de veiligheid van uw mensen. Ik wijd dit land en thuis aan jou door tussenkomst van het Onbevlekt Hart van Maria om onder de Heilige Geest te zijn voor de tijd van zuivering. ” Dan heb je heilig water nodig en gezegend zout dat is geëxorciseerd. Neem het geëxorciseerd water en strooi het naar binnen en maak het kruisteken: ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’ Neem buiten op uw land het geëxorciseerd zout en strooi het voor u, achter u en aan weerszijden van u, maak het kruisteken en het zout zal zich vermengen met uw land. Waarom sta ik hier zo nadrukkelijk op? Vaak moet ik in mijn leven vechten tegen de duivel. Door de genade van de Heer doe ik exorcismen, en door de genade van de Heer heb ik gezien wat geëxorciseerd zout en water kan doen. Ze drijven de duivel uit. De duivel kan niet optreden op het land dat is ingewijd, dat verzeker ik u. Zodra je je land en je huis hebt ingewijd, wordt je toevlucht nu beschermd door de heilige engel van de Heer. Niet alleen het gebied dat je hebt ingewijd, maar ook al zijn inwoners. Dit betekent dat als iemand met de geest van de duivel bij u thuis komt, de duivel buiten blijft. De persoon kan passeren, maar de geest wacht op hem of haar totdat de persoon vertrekt. De slechte geest komt niet binnen.

HOE JE HUIS EN LAND TOE TE WIJDEN ALS TOEVLUCHTSOORD:
Voor je woning of appartement:

Je hebt geëxorciseerd water en geëxorciseerd zout nodig, die nog krachtiger zijn tegen de vijand dan wijwater en gezegend zout. Kijk hieronder voor het gebed van exorcisme over water en zout, die een priester of diaken kan uitspreken. De volgende toewijding wordt door de eigenaar van de woning gezegd: Neem in je woonplaats het geëxorciseerde wijwater en zeg het volgende gebed:

In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, God de Vader, door Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die Zijn Bloed heeft vergoten op het Kruis om ons te redden, wijd ik mijn woonplaats aan U toe. Het is de Uwe. Gebruik het als U geschikt acht voor de veiligheid van Uw volk. Ik wijd mijn woonplaats aan U toe, door de voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, onder de vleugels van de H. Geest voor de tijd van de zuivering. Sprenkel het wijwater in de vier hoeken van de woonplaats, maak een kruisteken en zeg ondertussen: In Naam van de Vader, en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Voor het stuk grond, ook rond de woning: Doe hetzelfde voor de grond, gebruik daarvoor het geëxorciseerde zout. Neem het geëxorciseerde gezegend zout en zeg het volgend gebed:

In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, God de Vader, door Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die Zijn Bloed heeft vergoten op het Kruis om ons te redden, wijd ik mijn grond aan U toe. Het is de Uwe. Gebruik het als U geschikt acht voor de veiligheid van Uw volk. Ik wijd mijn grond aan U toe, door de voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, onder de vleugels van de H. Geest voor de tijd van de zuivering. Maak het kruisteken als je het geëxorciseerd zout strooit op het land en zeg ondertussen: In Naam van de Vader, en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Wanneer het zout zich vermengt met de aarde, komt het in het grond en wijdt het. God kent de grootte van je grond en zijn grenzen. Dit is in de eerste plaats een gebed vanuit je hart. U vraagt de Vader door het hart van Jezus omdat Hij Zijn bloed voor ons aan het Kruis heeft vergoten. Door de voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, wijd je je huis onder de schaduw van de Heilige Geest aan de wil van de Vader voor wat Hij ermee wil doen. Hij wordt nu de eigenaar van uw huis. Buiten doe je hetzelfde met je land. Zeg hetzelfde gebed voor uw land, zodat de Heer ermee kan doen wat hij wil. De Heer heeft een perfecte kennis van de geografie van uw eigendom. Maak je geen zorgen. Wanneer je je land toewijdt, behoort het aan Hem en zal het onder de bescherming van een engel staan. Als het tijd is voor mensen om een toevluchtsoord in te gaan, zal niemand het kunnen betreden zonder het kruisteken op hun voorhoofd dat door jou en de engel aan de voorkant van je eigendom wordt herkend. Als je je land, je huis, hebt ingewijd, wordt dit toevluchtsoord beschermd door de heilige engel van de Heer, niet alleen de afgebakende ruimte die je hebt ingewijd, maar ook al je inwoners in dat gebied. Dit betekent dat als iemand met de geest van de duivel bij u thuis komt, de duivel buiten blijft. De persoon kan binnenkomen, maar de geest wacht buiten op haar terugkeer. Hij gaat niet mee binnen. Je kunt het huis van iemand anders niet wijden, omdat het een daad van hun vrije wil voor de Vader moet zijn. De toewijding moet het hart volgen. Iedereen heeft het vermogen om zijn hart voor de Vader te openen. Hij zal hun wil respecteren. Dit is wat we de innerlijke gezindheid van het hart noemen om de wil van de Heer te vervullen. Kun je je huis en land wijden als je partner geen praktiserend katholiek is? Ja, omdat u de eigenaar bent van het land en het huis. En als de dag komt, zult u blij zijn dat het gewijd is.

Als u een huurder bent, betekent dit dat u de ruimte die aan u toebehoort, kunt wijden, maar dat u het land niet kunt wijden. Je wijdt gewoon het appartement in waar je bent en je wordt beschermd [tenzij men een woning met tuin erbij huurt, nvdr]

Je kunt een plek wijden waar je niet woont, als je de eigenaar van de ruimte bent, want dit zal voor de mensen van de Heer zijn voor de tijd dat de Heer deze wereld zal schudden. Kan een lekenorde worden ingewijd als een veilige plaats? Ja absoluut. Maar de orde moet bereid zijn dit te doen.


EXORCISME EN ZEGENING VAN ZOUT EN WATER (door een priester)

(De priester bekleed zich met albe en een paarse stola. Elke priester
kan deze zegen zeggen.)
P: Onze hulp is in de naam van de Heer.
R: Wie heeft hemel en aarde gemaakt.
Exorcisme en zegening van zout:
(noodzakelijk voor exorcisme van water)
P: O zout, schepsel van God, ik bezweer u door de levende (+) God,
door de ware (+) God, door de heilige (+) God, door de God die u heeft
opgedragen om door Elisa in het water te worden gegoten de profeet,
zodat zijn leven gevende krachten hersteld zouden kunnen worden. Ik
bezweer je zodat je een middel tot redding voor gelovigen kunt worden,
dat je gezondheid van ziel en lichaam kunt brengen aan iedereen die je
gebruikt, en dat je op de vlucht kunt jagen en wegrijden van de plaatsen
waar je besprenkeld bent; elke verschijning, schurk, wending van duivels
bedrog en elke onreine geest; bezworen door hem die zal komen om de
levenden en de doden en de wereld door vuur te oordelen.
R: Amen.

P: Laten we bidden. Almachtige en eeuwige God, we smeken u nederig,
in uw onmetelijke vriendelijkheid en liefde, om dit zout dat u heeft
geschapen en dat u hebt gegeven aan de mensheid te zegenen (+),
zodat het een bron van gezondheid kan worden voor de geest en het
lichaam allen die er gebruik van maken. Moge het alles wat het aanraakt
of besprenkelt van alle onreinheid verwijderen en het beschermen tegen
elke aanval van boze geesten. Door Christus onze Heer.
R: Amen.
Exorcisme en zegening van water:
P: O water, schepsel van God, ik bezweer u in de naam van God de
Vader (+) Almachtig, en in de naam van Jezus (+) Christus, Zijn Zoon,
onze Heer, en in de kracht van de Heilige (+) Geest. Ik drijf je uit zodat je
alle macht van de vijand op de vlucht kunt jagen en in staat zult zijn om
die vijand uit te roeien en te vervangen door zijn afvallige engelen, door
de macht van onze Heer Jezus Christus, die zal komen om de levenden
en de dood en de wereld door vuur.
R: Amen.
P: Laten we bidden. O God, voor de redding van de mensheid, bouwde
je je grootste mysteries op deze substantie, water. Hoor in uw
vriendelijkheid onze gebeden en giet de kracht van uw zegen (+) in dit
element, dat gereed is gemaakt voor vele soorten zuiveringen. Moge dit,
uw schepsel, een middel van goddelijke genade worden in dienst van uw
mysteries, om boze geesten te verdrijven en ziekte te verdrijven, zodat
alles in de huizen en andere gebouwen van de gelovigen dat met dit
water wordt besprenkeld, kan worden verwijderd van alle onreinheid en
bevrijd van elke schade. Laat op deze plaatsen geen infectie ademen en
geen ziekte dragende lucht achter. Mogen de listen van de sluimerende
vijand tevergeefs blijken. Laat alles wat de veiligheid en vrede van
degenen die hier wonen in gevaar brengen, door het besprenkelen van
dit water op de vlucht worden gedreven, zodat de gezondheid die wordt
verkregen door uw heilige naam aan te roepen, tegen elke aanval kan
worden beschermd. Door Christus onze Heer.
R: Amen.
(Priester giet uitgedreven zout in het water, in de vorm van een kruis)
P: Moge nu een mengsel van zout en water worden gemaakt, in de
naam van de Vader, en van de (+) Zoon, en van de Heilige Geest.

R: Amen.
P: De Heer zij met u. R: En met je geest.
P: Laten we bidden. O God, Schepper onoverwinnelijke,
onoverwinnelijke Koning, Victor altijd glorieus, u houdt de krachten in
bedwang die ons willen domineren. Je overwint de wreedheid van de
razende vijand en in jouw kracht versla je de slechte vijand. Nederig en
angstig bidden we tot u, o Heer, en we vragen u om met gunst te kijken
naar dit zout en water dat u hebt geschapen. Schijn erop met het licht
van uw vriendelijkheid. Heilig het door de dauw van uw liefde, zodat,
door het aanroepen van uw heilige naam, overal waar dit water en zout
wordt besprenkeld, het elke aanval van de onreine geest kan afslaan en
de verschrikkingen van de giftige slang kan verdrijven. En waar we ook
zijn, maak de Heilige Geest aanwezig voor ons, die nu uw genade
smeken. Door Christus onze Heer.
R: Amen.


Over de apostasie in de Kerk, zegt hij nog:

Nadat de Antichrist tevoorschijn is gekomen, zal de heiligschennis komen. Ze zullen de H. Eucharistie ontheiligen en zeggen dat het slechts een symbool is. Ze zullen proberen een ander soort Mis te maken om elke denominatie te behagen, en ze zullen de Dag des Heren, de zondag, afschaffen. Priesters zullen als sjamanen zijn. Er zullen getrouwde priesters en vrouwelijke diakens zijn, het zal niet zijn als weleer. Ze zullen ‘groen’ zijn en zich richten op Moeder Aarde. De drie ontkenningen van Petrus zullen opnieuw gebeuren. Deze keer zijn ze de ontkenning van de Ware Aanwezigheid in de Eucharistie, ontkenning van het Priesterschap en de ontkenning van het huwelijk.

Psalm 91 – waarop hij zijn retraite baseerde (prachtige Gregoriaanse muziek):

Wie vertoeft in de schuilplaats des Allerhoogsten, vernacht in de schaduw van de Almachtige en
zegt tot de Heer: ‘mijn toevlucht, mijn sterkte, mijn God op wie ik mij verlaat.’
Want Hij is het die u bewaart voor de strik van de vogelvanger, bewaart voor de gruwelijke pest.
Met zijn wieken zal Hij u dekken, gij vindt onder zijn vleugelen toevlucht.
Een schild, een rondas is zijn trouw. Gij hoeft nimmer te duchten de verschrikking der nacht,
de pijl die vliegt overdag, de pest die waart in het donker, de moordende steek van de middag.
Zouden duizend vallen aan uw zijde, tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet naderen.
Houd gij slechts uw ogen gericht: gij ontwaart dat de bozen hun straf treft.
Gij kent de Heer als de toevlucht, de Allerhoogste weet gij uw schutse.
Zo vermag u geen onheil te treffen, geen plaag zal naderen uw tent;
u aangaande gebiedt Hij zijn engelen om u, waar gij ook gaat, te bewaren;
zij zullen op de handen u dragen, dat gij niet uw voet aan een steen stoot;
treden zult gij op leeuw en op adder, leeuwenwelp vertrapt gij en slang.
‘Bij Mij bergt hij zich, Ik stel hem veilig, hoog hef Ik hem: hij kent mijn naam;
zijn aanroep zal Ik verhoren, Ik ben met hem in de nood, bevrijd hem, herstel hem in ere.
Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, Ik doe hem aanschouwen mijn heil.’ (Psalm 91)

Naar: Why Father Michel Rodrigue – A Virtual Retreat, Countdowntothekingdom

6 Comments »

  1. En wat met mensen die van goede wil zijn, maar die de mogelijkheden niet hebben om bvb zout en water te laten exorciseren ? Wat met moeders wiens kinderen ver weg wonen en die hen niet meer kunnen bereiken ? Waarom worden er dingen gevraagd die onbereikbaar zijn voor veel mensen ? Waarom wordt er in de kerk niet over gewaarschuwd tijdens de zondagsmis ? Waarom die stigmatisering van ‘groen’ ?

    Like

  2. Wij zouden graag ons huis willen toewijden als toevluchtsoord. We gaan er voor bidden dat er een priester op onze weg komt die dit wil doen.

    Like

  3. Uit de Sint Jozefkerk te Antwerpen heb ik Drie Koningen water en gebruik dit dagelijks royaal alvorens te bidden. Kan ik iedereen aanraden. Wat ik niet helemaal begrijp is: waarom zou satan mensen vermoorden terwijl hij juist aanbeden wil worden door mensen? Wanneer er een nucleaire oorlog wordt gearrangeerd zal er weinig overblijven die satan opgelegd zullen aanbidden. En wat is de bevrediging van opgelegd respect en aanbidding op straffe van de dood? Het is vergelijkbaar met gekochte vriendschap en liefde: niet puur, tijdelijk en gaat snel vervelen. Wanneer wij eenvoudige schepselen dit al weten..dan weet de door aartsengel Michaël uit de Hemel gemepte satan dit ook. Of de stoot met de lans van Sint Michaël moet een zware hersenbeschadiging hebben veroorzaakt.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: