Spring naar inhoud

De Grote Waarschuwing – de laatste vermaning van God aan de mensheid

Meer en meer tekenen wijzen erop dat de Gewetensverlichting of de Grote Waarschuwing, zoals eerst door Onze Lieve Vrouw aangekondigd in Garabandal in 1961 (60 jaar geleden!), héél dichtbij is. Bij deze wil ik graag enkele fragmenten meegeven van Hemelse boodschappen aan Zuster Agnes, van de Zusters van Altijddurende Aanbidding in Boedapest (Hongarije), waarvan ik voel dat ze authentiek zijn (omdat ze perfect aansluiten bij de boodschap van Garabandal), en voor ons goede raad en vermaningen bevatten.

De Heilige Aartsengel Michaël, 10 april 1991:

God zal in zijn barmhartigheid de mensheid spoedig een grote waarschuwing geven. Het doel van deze waarschuwing zal erin bestaan dat ieder mens zal erkennen: God is de enige ware God. Iedereen zal de fouten, zonden en verzuimen van zijn leven waarnemen, en ook: dat hij door deze zonden tegen God in opstand komt en Hem beledigd heeft. Ieder mens zal geschrokken zijn, omdat hij zal weten dat deze waarschuwing van God komt. God wil daardoor bereiken dat de goeden nog beter, nog heiliger worden, om dichter bij God en zijn Onbevlekte Moeder te kunnen komen. De zondaars daarentegen, moeten erkennen dat er een God bestaat, die de onbeperkte Heer van de wereld is, die de wereld in stand houdt, beheert en gebiedt. Hij is dus de ware God.

De Heilige Aartsengel Michaël, 11 april 1991:

De Grote Waarschuwing zal voor ieder mens een vreselijke gebeurtenis zijn, ook voor jullie. Zonder deze Grote Waarschuwing zou Gods oneindige gerechtigheid niet tot haar recht komen. Het is daarom nodig dat God de mens zijn macht toont. Het is Gods barmhartigheid en liefde die deze waarschuwing aan de ganse wereld zal geven. Het besef dat God de oneindige en almachtige Heer is, zal vreselijk zijn. Het grootste deel van de mensheid denkt ook heden nog volgens de materiële wereld en het lichamelijk welzijn. Veel gelovigen en eerherstellende zielen zijn jammer genoeg ook materialistisch ingesteld. De duivels van de stoffelijke wereld, de materie, beheersen de hele wereld. De meeste mensen denken alleen op het vlak van geld. Wat ze zich voor geld kunnen kopen waarderen ze, wat daarbuiten in vraag komt is voor hen waardeloos, ja zinloos. Door de waarschuwing schudt God de mens wakker, opdat hij de werkelijkheid en de waarheid klaar zou onderscheiden. […] Daarom bidt, en bespoedigt de Moeder Gods jullie bekering, opdat je boete zoudt doen en een rouwmoedige heilige biecht afleggen.

De Heilige Aartsengel Michaël, 12 april 1991:

Onder diegenen die nu de valse weg bewandelen zullen er velen van schrik sterven, daar ze Gods grootheid en macht zullen inzien. Voor hen die God en zijn geboden afgewezen hebben, zal die tijd van inzicht vreselijk zijn, als ze tegenover de werkelijkheid zullen moeten staan. Bid, opdat je geloof groeit, je hoop zich bevestigt en je liefde zich vervolmaakt. Wil steeds beter worden en de geboden van God, evenals de beden van de Moeder Gods steeds volmaakter vervullen. Het zal van je huidige leven afhangen in welke toestand de Waarschuwing van God jullie zal aantreffen. Open je harten voor de genade en bied biddend eerherstel opdat ook je medemensen zich voor de genade mogen openen.

De Heilige Aartsengel Michaël, 14 april 1991:

God wil de eeuwige dood van de zondaar niet – thans stevenen er velen naar het verderf toe – maar dat de mens Zijn bestaan erkent, want zonder de Grote Waarschuwing zou dit niet mogelijk zijn, daar Satan de mensen in beslag neemt. […] De mensheid moet gezuiverd worden, opdat ze geheiligd zou worden en het gelukkige tijdperk van de nieuwe wereld: de vernieuwde Hemel en Aarde zou binnentreden.

De Heilige Maagd, 3 oktober 1991:

Jullie zult allen bij de Grote Waarschuwing je zielstoestand met het oog van de goddelijke gerechtigheid zien. Gelukkig zullen diegenen zijn die zich in de heilige biecht van alle zonden van hun leven bevrijd hebben. Versluier je zonden niet voor de biechtvader, want in de persoon van de priester zou je ze eigenlijk voor Jezus zelf willen verzwijgen. Wil jullie toch van je zonden bevrijden, opdat je de zware tijd van de Waarschuwing met het daaraan verbonden lijden, gemakkelijker zoudt kunnen doorstaan.

De Heilige Aartsengel Michaël, 9 november 1991:

Tengevolge van de Waarschuwing zullen vele mensen zich bekeren. De meerderheid ervan zullen echter later opnieuw hun vorig, zondig leven zonder God verder leiden. Satan zal alle mensen hevig bekoren en op de goddeloze dwaalweg lokken. Maar God wil niet dat de meerderheid van de mensen de weg naar de Hel bewandelt. Hij heeft de mens immers uit liefde geschapen en voor zijn getrouwen de eeuwige gelukzaligheid bereid. God wil alle mensen voor eeuwig gelukkig maken. Daarom volgt na de Grote Waarschuwing het Grote Wonder, binnen het jaar. […] Het Wonder zal erin bestaan dat er aan de Hemel een groot teken zal verschijnen. […] Als de mensheid zich ook na het Grote Wonder niet bekeert in de mate dat de Allerheiligste Drievuldigheid het mag verwachten, dan moet de Grote Straf intreden. […] De straf kan volgens de maat van onze gebeden, boete en eerherstel, ingekort of gemilderd worden.

De Heilige Aartsengel Michaël, 15 januari 1992:

Bij de Grote Waarschuwing zal God de natuurwetten opheffen en door zijn genade de mens verlichten. Ieder mens zal zijn leven in het licht van de waarheid kunnen beschouwen. Het ontdekken van zijn zonden, van zijn tegen God gerichten werken, zal hem pijn veroorzaken. Het zal iedereen duidelijk worden dat iedere belediging van de oneindige God met gevolgen verbonden is. Bij de Grote Waarschuwing zal iedere mens de gevolgen van zijn zonden ervaren, en ook in hoever hij door zijn zonden aan het lijden en de kruisdood van Christus medeschuldig is. Iedereen zal Jezus zo smartelijk, zijn tot de dood toe gepijnigd Lichaam aanschouwen, in de mate dat hij door zijn zonden oorzaak van zijn lijden was. God bemint de mens evenwel in zijn vaderlijke goedheid en wil zich over hem erbarmen, daarom toont Hij hem tegelijk de weg die hem uit de zonde wegleidt en verlicht hem tegelijk: de zondige mens kan zich uit de zonde enkel door boete en bekering bevrijden.

God bemint Maria met een oneindige liefde, en Hij wil dat ook de mensen Haar, de Onbevlekte Maagd, leren liefhebben en ze passend vereren. De ware Maria verering begint bij de verheerlijking van de Allerheiligste Drievuldigheid en eindigt er ook mee. Want Maria is en blijft steeds de nederige Maagd des Heren, de lieve Dochter van God de Vader, de Moeder van Gods Zoon en de Bruid van de Heilige Geest. God wil dat de mensen door Maria Hem naderbij zouden komen, want zij is de Moeder van de Heilige Kerk, die zich door Maria zal vernieuwen, om de reine en onbevlekte bruid van Christus te worden.

De Heilige Maagd, 6 februari 1992:

Mijn lieve kinderen, in jullie belang smeek ik je, doe boete, houdt dagelijks gewetensonderzoek, opdat je je leven volgens Gods wil inricht.

De Heilige Maagd, 26 maart 1992:

Het is nodig dat je eerst toegeeft waarmee je God beledigd hebt, opdat je erover ook berouw zou kunnen hebben. In de heilige biecht ontvang je de vergeving, het herstel is echter volstrekt nodig. Nadat je door de biechtvader opgelegde boete verricht hebt, moet je ook de begane beledigingen herstellen. Door gebed, eerherstel, zelfverloochening en liefdewerken kun je de begane en in de heilige biecht beleden zonden herstellen. Volgens de gerechtigheid van God volgt op de zonde de straf, als de mens ze niet op één of andere manier herstelt. God bemint de mens oneindig, daarom wil Hij hem in zijn oneindige barmhartigheid van deze waarheid bewust maken. De barmhartige God zal diegene die door verstoktheid van hart en hoogmoed Gods toorn uitlokt, niet redden. Ik ben de Moeder van barmhartigheid, en alle die in oprechte liefde, in vertrouwen tot Mij komen, wijs Ik niet af, maar beveel ze aan de barmhartigheid van God.

Met de Grote Waarschuwing beginnen de voorspelde, ernstige en zware gebeurtenissen. Veel lijden en beproevingen wachten de mensen. Wie tot Mij vlucht, geef Ik, door de genade van God, de genade om in het goede, in de waarheid te volharden. Jullie zullen een sterk geloof zeer nodig hebben. Satan en zijn aanhangers zullen een grote geestelijke en psychische verwarring onder de mensen aanstoken, zelfs in de Heilige Kerk.

De Heilige Aartsengel Michaël, 8 augustus 1992:

Allen, die in de tijd van de heerschappij van Satan het Allerheiligste Sacrament des Altaars beminnen, vereren en aanbidden, evenals de Onbevlekte Maagd vereren, zullen aan de zijde van God kunnen volhouden.

Bron: De Grote Waarschuwing, de Laatste Vermaning van God aan de mensheid, Uitgegeven door L. van den Borre, Oostende, 1993

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: