Spring naar inhoud

Jezus zoekt hostiezielen – offerzielen (5)

Jesus and world people carrying their crosses

Levensprogramma van de offerziel (deel 2)

Gehoorzaamheid

Aanhoor nu ook de les van de gehoorzaamheid. De meest gehoorzame hostieziel heeft het grootste krediet, en de grootste macht over Mijn Hart. De gehoorzaamheid is de deugd die het schepsel buigzaam maakt naar de wil van de Schepper. De gehoorzaamheid is de beoefening van de nederigheid, een daad van versterving om Mij te gelijken. Ik bracht Mijn aardse leven door in gehoorzaamheid. Ik, uw Jezus, was de eerste gehoorzame. Mijn voedsel was het de wil van Mijn Hemelse Vader te volbrengen. Inderdaad, omwille van de gehoorzaamheid leefde ik arm, en stierf op het kruis. En wat dan te zeggen van mijn Eucharistische gehoorzaamheid? Bij de woorden van de priester daal Ik dadelijk neer in de Hostie. Ik laat Me wegzetten in het Tabernakel, Ik treed er slechts uit om Me aan de zielen te geven, Ik word op verschillende plaatsen gebracht… gehoorzaam aan de wil van Mijn bedienaar.

Ge zult een hostie zijn, als ge de gehoorzaamheid beoefent. Dit is de meest verdienstelijke deugd, omdat men daardoor verzaakt aan hetgeen wat het meest dierbaar is: de eigen wil.

De gehoorzaamheid heeft drie graden:

 1. Een ontvangen bevel uitvoeren
 2. Bij de uitvoering ervan z’n eigen wil voegen
 3. Eénvormig maken niet alleen met z’n wil, maar ook met z’n intellect

Weerzin voelen in de gehoorzaamheid is niet slecht, integendeel, het doet de verdienste van gehoorzaamheid aangroeien. De gehoorzaamheid moet grootmoedig zijn en beoefend worden met grote ijver van geest. Ze moet ook dadelijk zijn, zonder dralen, opgewekt, zonder tegenspraak, en tot slot… voorzichtig! Men moet natuurlijk niet gehoorzamen aan de bevelen die tegen Mijn Wet (Mijn geboden) ingaan. Want men moet eerst en vooral gehoorzamen aan God, en dan pas aan de mensen. Offerziel, leef dus in gehoorzaamheid!

Zachtmoedigheid

Leer van Mij, hoe zachtmoedig en nederig van hart Ik ben. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten! Deze woorden heb ik tot allen gericht, maar vooral tot de hostiezielen. Het is zo gemakkelijk het geduld te verliezen in tegenspoed! En het is een offer om dan z’n opvliegendheid in te tomen! Wees steeds een toonbeeld van sereniteit… en wees meester over uzelf! Bij tegenspraak of belediging, verlies dan uw kalmte niet! Werk er aan een zachtmoedig karakter te verwerven en een delicaat gedrag. Laat uit uw mond nooit scheldwoord komen, of verhef nooit uw stem. Laat uw spreken steeds een voorbeeld van kalmte zijn. Wees in het bijzonder steeds zachtmoedig met lastige personen en in uw familiekring! Hoezeer behaagt Mij, en aan de werelds-gezinden, een zachtmoedige ziel! Het geheim om een opvliegend persoon te bedaren is: de zachtmoedigheid.

Innerlijk leven

Parfum wordt in flesjes bewaard. Het is nochtans noodzakelijk deze flesjes af te sluiten, opdat het parfum niet verspild zou worden. Ook het parfum van het innerlijk leven verliest men door verspilling. Zorg er dus voor u innerlijk te concentreren. De voornaamste hindernis is de praatzucht! Van elk nutteloos en verstorend woord door u gesproken, zal Ik afrekening vragen bij uw oordeel! Controleer dus uw woorden. Als de liefdadigheid of de welvoeglijkheid vereisen dat ge praat, doe het dan kalm, maar de wil om te kletsen, enkel en alleen om het instinct in te willigen, is een gebrek dat ge moet bestrijden. De echte spirituele mensen praten weinig, luisteren voorzichtig… en vertonen steeds een zachte glimlach. Volg Mijn allerheiligste Moeder na! O, hoe veel zeggend was Haar stilte in het huisje van Nazareth! De meest stille ziel, zal door Mij het best onderricht worden.

Versterving

versterving

Wanneer ge één deugd beoefent, zult ge ook de andere gemakkelijk beoefenen. Al dit onderricht is erop gericht om een verstervende geest te verwerven: dat wil zeggen, de bereidheid om de ontzeggingen te omhelzen. Geef aan uw menselijke natuur het nodige, nooit het overbodige. Behandel en behoud uw lichaam als een gevangene in een kerker. Hebt ge honger? Wacht een beetje om te eten… Hebt ge dorst? Les uw dorst een beetje later!..

Een lijst van kleine verstervingen:

 • Niet luid spreken
 • Zacht antwoorden
 • Met bescheidenheid gaan zitten
 • De minst comfortabele plaatsen opzoeken
 • Dadelijk uit bed opstaan
 • Steeds glimlachen, ook als uw hart gepijnigd is
 • Met grootmoedigheid een terechtwijzing aanvaarden
 • Het gezelschap van antipathieke personen niet ontwijken
 • U niet opwinden in gesprekken
 • Gemakkelijk toegeven wanneer het niet kwaad of slecht is
 • Uw nieuwsgierigheid afremmen om een bepaalde gebeurtenis te weten te komen, of om niet dringend nieuws te vernemen
 • Er zich van onthouden aan een bloem te ruiken
 • Niet klagen over het eten
 • Met vertraging drinken en in mindere mate dan ge had gewild
 • U een verfrissende drank ontzeggen tijdens zomerse hitte
 • Niet eten of drinken buiten de voornaamste maaltijden
 • U een vrucht of een zoetigheid ontzeggen
 • Niet klagen over warmte of koude
 • Vermijden om geprezen te worden
 • U niet verrechtvaardigen bij een onrecht
 • Kritiek op anderen vermijden
 • Een les in nederigheid of naastenliefde aanvaarden van iemand die zelf niet nederig of barmhartig is, en daarenboven nederig bedanken
 • Bidden voor hen die u slecht behandelen

Ziel: De verstervingen die Ge mij voorstelt, o Jezus, zijn niet moeilijk, en evenmin schaden ze de gezondheid. Elke dag wil ik U een mooie ruiker van deze bloempjes aanbieden. Ik zal het ook als een plicht beschouwen deze lijst aan vrienden door te geven, omdat ik een hostieziel wil zijn, want ik koester het verlangen dat ook zij Uw liefdevol Hart vertroosten, en U loven.

Alles voor Jezus

Jezus: ik ben de Schepper, en al wat de schepselen doen, moet tot Mij gericht zijn. Of men nu eet, of men drinkt, of men iets anders doet, alles moet gedaan worden tot Mijn eer. Als dit alles voor iedereen geldt, hoe veel te meer vraag Ik het dan aan u! Ge zult de meest pure hostie zijn, als ge Mij niets ontneemt van hetgeen ge denkt of doet. Ik verwacht van u zelfs uw harteklop! Aanhoor nu de les over de duurzame intentie; Ik verlang zozeer dat ge er een schatkamer van maakt!

Als uw oog lichtgevend is, zal uw lichaam in het licht staan. Als uw intentie duurzaam is, zullen al uw werken verdienstelijk zijn. De Schriftgeleerden en de Farizeeën baden, vastten, gaven aalmoezen… en nochtans zei Ik tot Mijn leerlingen: “Als uw rechtvaardigheid deze van de Schriftgeleerden en Farizeeën niet overtreft, zult ge nooit het Rijk der Hemelen binnengaan, want zij doen het omwille van de menselijke lofbetuigingen. In waarheid, Ik zeg u dat zij hun loon reeds ontvangen hebben.” Een hostieziel bidt en offert, maar ze moet erover waken dat de duivel haar de verdiensten van de goede werken niet komt ontroven! Dit door er menselijke inzichten bij te infiltreren. Ik ben het die de vergoeding moet geven! Niet de mensen! Daarom, zet ’s morgens een stempel op al hetgeen ge die dag zult doen. Dit door te verklaren dat ge enkel en alleen wilt handelen om Mij te behagen, Ik, de Mystieke Bruidegom van uw ziel. Maar dat volstaat nog niet. Bij het begin van een belangrijk werk, zult ge een kruisteken maken, een kort gebed uitspreken en het bekrachtigen met deze woorden: “Alles voor U, o Jezus!”

Een moeilijkheid verdragen, een goed werk verrichten,… enkel en alleen om een ellendige menselijke lofbetuiging te ontvangen, mag u nooit overkomen! Als ge handelt om een natuurlijke voldoening, dan is uw gedrag niet dat van een hostieziel. Want alles moet gebeuren om Mij te behagen! Hetgeen ge niet doet voor Mij is verloren voor de eeuwigheid. Ik heb zielen die de gelofte deden om steeds te handelen met een duurzame intentie. Dat eis ik echter niet van u, maar tracht anderen te evenaren die steeds deze kleine uitspraak voor ogen houden: “Wat niet voor Jezus is, heeft geen waarde!” Bedien u steeds van deze kleine uitspraak om waakzaam te zijn.

Verlichten

Jezus: De geconsacreerde is stralend; zij verlicht en verwarmt de harten. Zo ook moet de hostie-ziel zijn. Men plaatst de olielamp niet onder de korenmaat, maar wel op een kandelaar, opdat het hele huis zou verlicht zijn. Gij moet tot licht dienen voor anderen. Straal uw licht uit voor anderen, opdat ze uw goede werken zien en zodoende Mij zouden prijzen! Het licht waarvan Ik hier spreek is uw goed voorbeeld. Geen enkele prediking is zo werkzaam als het voorbeeld. Als ge als hostie leeft, zult ge Me veel zielen brengen, ook al zult ge niet bij de heidenen gaan om het Evangelie te verkondigen. Het licht komt niet alleen van hetgeen ge doet, maar ook van al wat ge zegt. Bedien u daarom van de gave van het spreken. Mijn woorden zijn woorden van eeuwig leven, ook als ze herhaald worden door uw mond. Maak er gul gebruik van, maar wees voorzichtig in het zaaien van Mijn goede onderrichtingen. Onderricht de kleinen. De onschuldige kinderen ontvangen in eenvoud en liefde de geloofswaarheden. Wees rein en en neem de zondaars tot kinderen aan.

Liefde

Jezus: Aanhoor nu een les over de zuivere liefde. Ik verlang er zo naar dat ge Mij begrijpt. Mijn wet behelst verschillende geboden, maar het voornaamste is dit: bemin de Heer uw God met geheel uw hart, geheel uw verstand, met geheel uw ziel en met al uw krachten. Dit gebod sluit elk voorbehoud in de liefde uit en werd gericht tot allen, maar vooral tot de hostiezielen. Deze liefde heeft verschillende trappen: de doodzonden ontvluchten, de dagelijkse zonden vermijden, de deugd van voorzichtigheid beoefenen,… en dit alles niet om de hel of het vagevuur te vermijden, maar om Mij niet te mishagen, om Mij glorie te geven. De zuivere liefde is deze welke Ik u vraag. Zij bestaat eruit levendig deel te nemen aan Mijn Lijden, veroorzaakt door de zonden van de wereld, en de noodzaak aan te voelen om voor zoveel onrechtvaardigheden eerherstel te brengen. Uw liefde moet bovendien erkentelijk zijn, om Mij te bedanken voor zoveel genaden die Ik u rijkelijk toebedeel, en voor deze die Ik geef aan die mensheid, die zich ondankbaar vertoont. Uw liefde moet de geest van boete dragen, om zoveel trouweloosheid en ongeloof van uwentwege.

Ik zal u onderrichten hoe ge het vuur der liefde moet doen oplaaien. Eerst en vooral, denk aan Mij, kleine offerziel! Ik verheug me wanneer ge aan Mij denkt! Deze akte herstelt zoveel vergetelheden van andere personen. Ik heb zielen in de wereld die geen kwartier voorbij laten gaan zonder hun geest naar Mij op te richten. En al werkt ge, voldoe aan Mijn verlangen. Vrees niet dat ge door dikwijls aan Mij te denken tijd zult verliezen! Diegenen die het meest werken, en het best slagen in hun ondernemingen, zijn werkelijk diegenen die het meest met Mij verenigd zijn! Want Ik ben het, die uw inspanningen zegen!

Enkelen aanwijzingen kunnen u als een hulp zijn in dit leven van vereniging met Mij. Houd in het bereik van uw ogen een afbeelding van uw Jezus. Doen dit ook de wereldse geliefden niet? En ben Ik niet uw Hemelse Liefde? Elke keer dat uw blik op deze afbeelding zal vallen, verhef dan gedurende en stonde uw gedachten tot Mij. Offer Mij uw werk op! Vraag Mij Mijn zegen! In het diepste van uw hart zult ge Mijn vrede voelen. De kus die ge drukt op Mijn afbeelding (vb kruisje) zal dan geen steriele daad zijn, maar een werkelijke liefdedaad. Waar uw uitverkorene is, daar is ook uw hart! Uw harteslag, speciaal de meest vurige, weze voor Mij! De liefde is een aaneenschakeling van tederheden. De tederheid is de meest uitmuntende uitdrukking van het hart en moet het aangebrachte zegel zijn van de hostieziel. Richt uw tederheid op Mij en Ik zal ze op u richten! Geef mij uw hart, en Ik schenk u het Mijne. Dit is de werkelijke liefdesontmoeting.

Bemin uw evennaaste

Om te vliegen heeft een vogel twee vleugels nodig. Eén volstaat niet. Opdat de ziel naar de hemel zou kunnen zweven, heeft zij twee liefdes nodig: deze tot God en deze tot de evennaaste. Wie zegt Mij te beminnen, en ondertussen zijn naaste niet bemint, bedriegt zichzelf en dan is z’n godsdienst een ijdel woord. Ik beschouw hetgeen dat ge aan anderen doet als aan Mijzelf gedaan. Hostieziel, het is werkelijk de deugd van de naastenliefde die ge moet opbouwen. Tot Mijn apostelen zei Ik: “Bemint elkaar, zoals Ik u bemind heb. Daardoor zult ge herkend worden als Mijn volgelingen.” Nu zeg Ik het ook tot u: de naastenliefde moet het teken zijn waaraan men u herkent tussen de anderen. Vergeet niet dat uw liefde als hostieziel dezelfde maat moet hebben in uw naastenliefde. Ze moet dezelfde voorkomendheid hebben als de liefde tot Mij.

 

soulsheaven

De zielen die je zult hebben helpen redden, zullen het allemaal de moeite waard hebben gemaakt! Denk aan de dag waarop je oog in oog met die zielen zult staan, die anders misschien verloren zouden zijn gegaan, als jij je niet aan Jezus had aangeboden als offerziel!

 

Uit: Hostie-zielen offerzielen (Anime Ostie), Don Guiseppe Tomasselli, Catanae, 1953


Kort woordje van Don Guiseppe (1909- 1989):

tomaselli

De moraal van de wereld ligt werkelijk in het slijk! Op het eerste zicht lijkt het dat alle zielen de prooi zijn van Satan! Toch is het niet zo. Goede zielen zijn er nog, en misschien nog meer dan men zich kan indenken. En tussen hen ontbreken er geen die, alhoewel leek zijnde, toch een werkelijk vroom leven leiden. Dit in familie-kring of op apostolaatsterrein. Zij bidden en zij verdedigen de glorie van God. Zij willen de zondaars bekeren en staan klaar om de oproepen van Jezus te beantwoorden.
Tot deze categorie van zielen is deze spoedoproep (dit boekje dus) gericht, in naam van de goede Jezus. Onderhavig werkje zal hen dienen tot aanmoediging en tot gids. De gekruisigde Christus maakt deze pagina’s vruchtbaar omwille van Zijn Goddelijk bloed. En de Smartvolle Maagd, Medeverlosseres van de mensheid, zegent mijn bescheiden inspanningen. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de lezers, alvorens dit geschrift te lezen, een Onze Vader, een Weesgegroet en een Glorie zij de Vader bidden ter ere van de 5 H. Wonden, opdat deze lezing (over de offerzielen) vruchtbaar zou zijn.

Don Guiseppe was 63 jaar lang priester, waar hij de functies uitoefende van exorcist, kapelaan, predikant, leraar en apostel van de goede katholieke pers. Hij was tevens een gewild biechtvader en een leidsman van tal van mystieke zielen. Tijdens zijn leven werkte hij met grote ijver voor de redding en de heiliging van de zielen, en hij was daarbij ook zeer toegewijd aan de Maagd Maria.  Hij hield niet van slappe toespraken, maar stelde krachtig de leugens van de wereld aan de kaak. Hij schreef ook een honderdtal devotionele boekjes, door de H. Geest geïnspireerd, die over de hele wereld werden verspreid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: