Spring naar inhoud

Jezus zoekt hostie-zielen – offerzielen (2)

Jesus and world people carrying their crosses

Noot: nu vertelt Jezus meer specifiek over wat het inhoudt om een hostie-ziel te zijn. Volgende keer vertelt Jezus over de liefdesproef, de geestelijke dorheid, en hoe daarna de Jezus zich weer van dichtbij laat voelen…en dan beginnen we ook aan het levensprogramma dat Jezus uitlegt aan de hand van het Italiaans voor hostie, OSTIA (Orazione: gebed; Sacrificio: offer en dorst; Tutto à Gésu: alles voor Jezus; Illuminare: verlichten; Amore: liefde).

Jezus zoekt Hostie-zielen

Jezus: Weet, o dierbare ziel, dat elk begin moeilijk is. Wees niet ontmoedigd wanneer ge op een bepaald moment uw zwakheid zult aanvoelen. Dat getuigde Ik zelfs in de Hof van Getsemane, en Ik riep uit: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak! Roep Mij dadelijk ter hulp, en Ik zal u ondersteunen, zoals Ik de martelaren ondersteunde, en zoals Ik elke dag de grote offerzielen, de mystieken, bijsta.

Een slachtoffer zijn, wat een grote taak! Ik was het Slachtoffer bij uitstek, en Ik zoek zulke zielen, die klaar staan om zich op te offeren voor de zondaars. Hoe moeilijk is het om zulke grootmoedige zielen te vinden!… Men vreest om een roos te plukken, uit angst om zich te kwetsen aan de doornen! Maar wanneer men de staat van slachtoffers zoekt – en Ik heb zovele offers nodig – dan stel Ik me waarneembaar voor aan zekere zielen, en nodig hen uit de staat van slachtoffer te aanvaarden, tot heil der zondaars. Diegenen aan wie Ik dit verzoek richt, antwoorden dadelijk met onderwerping en grootmoedigheid. Zo deden Gemma Galgani, Chambon, Katharina Emmerick, Consolata Ferrero en Josepha Menendez,… Zo ook doen het nog vandaag andere bevoorrechte zielen, in de stilte en verborgenheid, wat Me zoveel glorie brengt.

Aan elk buitengewoon liefdeslachtoffer duid ik een categorie zondaars aan, teneinde hen te redden door het lijden en gebed. Hoe groot is het geschenk van hun lijden! In hun lichaam prent Ik Mijn vijf Wonden; het maakt hen dikwijls deelgenoot in de doodsangst van Getsemane. Ik doe hen de pijnen ervaren van de geseling en de doornenkroning. Ik laat hen de aanvallen van Satan aanvoelen. Ik voer hen op mysterieuze wijze naar het Vagevuur, zelfs naar de Hel, om nog meer te lijden… Met Mijn genade volharden ze in deze staat gedurende lange jaren en zijzelf vragen Me om groter lijden. In hun hart zijn ze gelukkig, en de glimlach ligt steeds op hun lippen! Hoeveel zondaars redden zij alzo! Ik ben deze zielen erkentelijk, en Ik vergoed hen voor de hulp die ze Mij geven! Hoeveel keer houd Ik hen gezelschap, samen met Mijn Maagdelijke Moeder, en hoezeer voldoe Ik dadelijk aan hun verlangens!

Van u, mijn arm en dierbaar kind, eis Ik niet zoveel. Ge moogt niet veronderstellen dat Ik u uitverkies tot buitengewoon liefdeslachtoffer! De oproep die Ik tot u en tot andere zielen richt, is een oproep tot de staat van ‘gewoon slachtoffer’. Terwijl ge in uw gewoon doen-en-laten blijft op uw gewone levensweg, kunt ge Me nochtans veel glorie geven, en veel zondaars redden!

Ziehier nu wat Ik van u verlang: kleine zaken, maar voortdurend vergezeld van een zuivere liefde. Leg u in Mijn handen, opdat Ik met u doe wat Ik wil, volgens Mijn eigen goedkeuring. Al hetgeen ge Mij zult geven, zal ten goede komen aan de zielen. Vrees niet: Wie aan zijn evennaaste iets geeft, verliest er niets bij, integendeel, ge zult er meer bij winnen, omdat al uw daden het parfum zullen hebben van naastenliefde.

Gij o ziel, zijt klein, en ge kunt geen grote dingen doen. Herinner u nochtans dat een berg gemaakt is van kleine steentjes, en dat de zee is gemaakt met druppels water; zo is het ook met het geestelijk leven. Wees trouw in de kleine zaken, met de intentie Mij te behagen. Ik zal alles verzamelen als druppels voor een kostbare balsem. Een niet gesproken woord, een niet geworpen blik, een gedode affectie, een aangename gedachte verbroken,… deze kleine akten, verenigd met Mijn oneindige verdiensten, verwerven een grote waarde. Als ge moest weten hoe ze Mij behagen, deze kleine offeringen gedaan in stilte! De volmaaktheid is samengesteld uit de vermenigvuldiging van deze kleine akten. Ik, van Mijn kant, zal u een vermenigvuldiging geven van genaden, als gij Mij in overeenstemming, een vermenigvuldiging van akten geeft. Om te volharden in het goede, moet ge denken aan het goede dat ge doet. Wanneer ge een klein werk doet, tot eer van Mij, en terwille van Mijn liefde, verwerft ge drie diensten: De eerste verdienste is deze van de verheerlijking; een verhoging van de eeuwige glorie, van de goddelijke schittering. Het is een nieuwe parel aan de kroon die ge zult krijgen in de hemel. De verdienste van verheerlijking is strikt persoonlijk en men kan ze niet afstaan aan iemand anders. Maar met hetzelfde kleine goede werk kunt ge ook de verdienste van voldoening verwerven, een gedeeltelijke aftrek der straffen verdiend door uw trouweloosheid. Bijgevolg vermindert ge uw vagevuur. De verdienste van voldoening kunt ge afstaan aan anderen, en alzo volbrengt men een voortreffelijke akte van geestelijke barmhartigheid, die Ik zozeer op prijs stel.

Een derde verworven verdienste met een klein goed werk, is deze van de afsmeking. Door deze verdienste verkrijgt ge van Mij elke genade. Het is mystiek wisselgeld, dat men voor zichzelf kan gebruiken of voor de evennaaste. Hoe meer het goed werk uit ware liefde werd volbracht, hoe meer het u gekost heeft, des te meer waarde heeft het voor Mij. Ik vraag u heden alle afsmekingsverdiensten, opdat Ik me ervan zou kunnen bedienen voor de zondaars.

Ziel: Mijn Jezus, dit zijn werkelijk de schatten van het leven! Ik heb spijt over al mijn verloren tijd, omdat ik niet heb geweten hoe ik de gelegenheid die Gij me hebt geboden, kon benutten. Ik geef u alles, o mijn God. Overigens vraag ik zo weinig voor mezelf.

Jezus: Ik ben de vlekkeloze Hostie, het reine Offer, en Ik zoek hosties. Ik zal u onderrichten wat een hostie-ziel, een offerziel, moet zijn. Ze moet zijn: een zielen-apostel.  Het woord apostel, slaat terug op de twaalf apostelen, op deze ruwe vissers, van de welke Ik Mij bediende om Mijn Rijk te openbaren. De opdracht die Ik hun toevertrouwde was deze: ‘Gaat en onderwijst alle volkeren en doopt ze in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest!’ Deze woorden, gegeven aan de apostelen, waren gericht tot elke christen. Iedere christen, door het simpele feit dat hij het H. Doopsel ontving, heeft tot plicht dit apostolaat te volbrengen. Als dit apostolaat een plicht is voor de christen, moet het een verplichting worden voor de hostie-ziel. Deze moet zich tot doel stellen an het eigen leven alles te geven van zichzelf, in voortdurende opoffering van zichzelf. Dit apostolaat kan volbracht worden op drie manieren:

  1. Met het woord
  2. Met het gebed en de voortdurende opoffering van zichzelf.
  3. Met de daad

Als het apostolaat van het woord uw actie-terrein is, is het nodig dat het vergezeld gaat met de praktijk van het inwendige leven, dit opdat het vruchtbaar zou zijn. Het innerlijke leven is in principe een vitaal punt voor elke vorm van apostolaat. Zoniet zou het herleid worden tot een puur uitwendig werk, dor en onvruchtbaar. Het apostolaat van het gebed is veel gemakkelijker, en is zelfs mogelijk voor diegenen die door bijzondere omstandigheden in de onmogelijkheid verkeren zelf te werken voor het heil der zielen.  Het apostolaat van de hostie-ziel is het meest zachte! Ik bekijk deze ziel met voorliefde, omdat Ik weet dat zij helemaal van Mij is, en dat die ziel alles doet om medemensen, broeders, te redden die in het slijk gevallen zijn! O, als ge eens wist met welke bijzondere liefde Ik de hostie-zielen behoed. Deze hostie-zielen, die al te dikwijls slachtoffer zijn van de onrechtvaardige mensheid. Uit al hetgeen Ik heb gezegd moet ge de staat van “hostie” kunnen begrijpen en liefhebben.

Het zich aanbieden als hostie-ziel

Met vurig verlangen heb Ik het moment afgewacht van uw grootmoedige opoffering aan Mijn versmade liefde. Wees nu sereen, maar vurig voorbereid tot deze verdienstelijke daad.  Kies een plechtige datum uit; deze moet voorbereid zijn door een noveen, vóór de aanbieding als “hostie-ziel”. In deze negen dagen zult ge uw hart zuiveren door een private biecht. Ge zult me al uw goede werken aanbieden tot eerherstel van de begane zonden; in dank om de ontvangen genaden, en om nieuwe genaden af te smeken. Als ge dus goed voorbereid zult zijn, doen dan volgende opdracht, nadat ge Me in uw hart ontvangen zult hebben tijdens de Communie:

“O, Almachtige en Eeuwige God, die me geschapen heeft om U lief te hebben, met al mijn krachten, gewaardig U mijn nederige opoffering te aanvaarden. In de tegenwoordigheid van de Maagd Maria, van mijn bewaarengel, van het hele hemelse Hof, offer ik mij aan U op als hostie van liefde en tot eerherstel voor de zondaars. Ik weet dat ik zwak ben, maar ik weet evenzeer dat Gij mijn kracht zijt. Zie me hier dus klaar om met nederige onderwerping de kruisen te aanvaarden. De kruisen die Gij mij in Uw goedheid zult zenden. Ik ben bereid daarmee te hulp te komen voor de redding van zoveel arme zondaars. De Allerheiligste Maagd Maria, en mijn bewaarengel zullen U voortdurende alles aanbieden wat ik doe of zeg, in het bijzonder elk leed. Moge deze akte hernieuwd worden bij elke klop van mijn hart. Amen.”

Het is goed elk jaar plechtig deze opoffering van slachtoffer te hernieuwen, voorafgegaan door een persoonlijk triduüm (driedaagse voorbereiding). Nadat ge deze opdracht gedaan zult hebben, zult ge met een sterkere intensiteit van geest gaan werken. Wanneer zo’n nieuw tijdperk in uw leven ingeluid wordt, is het noodzakelijk dat ge elke dag een pas vooruit gaat. Tracht in het begin niet te klagen over de kleine smarten of over de dagelijkse sleur. Vraag Me vervolgens, op een bepaalde dag in de week, bijvoorbeeld de vrijdag, een speciaal ‘lijden’. Verder schrijdend op uw weg van offerziel, kunt ge Me elke morgen een geschenk vragen voor die dag. En… de geschenken van een Gekruisigde God zijn… kruisen.

Gods-definition-of-Love_3

Nadat ge geoefend zult zijn in deze oefening, zult ge verder kunnen gaan, dat wil zeggen, niet alleen Mijn geschenken aanvaarden, maar bij elk kruis, bij elke doorn zeggen: ‘Dank u, Jezus!’ Hoe weinig zielen zijn er dankbaar omwille van een verkregen kruis! En nochtans verlang Ik zo innig naar zulke dankbaarheid! De plant ontwikkelt zich en groeit geleidelijk aan. Zij heeft water nodig, zon en zelfs wind, opdat de wortels dieper en vaster zouden komen. Zo ook gij, ge zult u omvormen tot het leven van hostie, langzamerhand.

Ziel: O Jezus, ik wil me plechtig voorbereiden tot de akte die Gij me voorstelt. Ik wil uw lieveling worden, uw speelgoed. Ik leg me in Uw handen, zoals een kind doet in de armen van z’n moeder. Dat mijn leven een voortdurende geur van mystieke wierook moge worden!

Uit: Hostie-zielen offerzielen (Anime Ostie), Don Guiseppe Tomasselli, Catanae, 1953

3 Comments »

  1. kunt u mij helpen aan de boekjes die uitgegeven werd door mevr. Borre uit Oostende Belgie ?
    het liefst zou ik 3 stuks ontvangen

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: