Spring naar inhoud

Jezus zoekt hostiezielen – offerzielen (4)

Jesus and world people carrying their crosses

Opdracht

Jezus: De offers, de gebeden, de goede werken van de offerzielen, zijn genaden voor de zondaars. Ik wil u leren kennen hoe Ik de verdiensten der ‘afsmeking’ gebruik. Er zijn vele, vele zondaars, en toch ken Ik ze één per één. Ik heb zoveel medelijden met hun staat. Nochtans kan Ik hun wil niet dwingen opdat ze het kwaad zouden verlaten. Maar wanneer Ik afsmekingsverdiensten heb, Mij gegeven door gelovige zielen, wend Ik deze aan, in Mijn Opperste Wijsheid, door genaden te geven aan diegenen die het nodig hebben. Dat wil zeggen, Ik verlicht hun geest die verduisterd is; Ik beweeg hun verharde hart. Ik maak dan speciaal gebruik van lijdensmomenten, omdat op zo’n ogenblikken de zondaar zich het gemakkelijkste in zichzelf keert. Nu bekeer Ik een stervende die hardnekkig is in de boosheid; dan een arme gekwetste; of weer een familie die in rouw is; of dan weer red Ik een zondaar uit een groot gevaar, opdat Hij de liefhebbende Hand Gods zou zien… Voortdurend werk Ik in de zielen. Men kan in de wereld geen dokter vinden die zo attentievol is voor de zieken als Ik voor de zondaars. Het is Mijn opdracht als Verlosser. Als men bidt voor een bepaalde zondaar, en als men offers brengt voor hem, dan is het mogelijk dat men niet dadelijk zijn inkeer ziet. Denk dan niet dat dit nutteloos is geweest, deze verdienste van ‘afsmeking’. Wel integendeel! Meestendeels wordt de zondaar, waarvoor men bidt, bekeerd. Zo niet dadelijk, dan toch minstens voordat hij sterft.

Maar somtijds pas Ik het gebed en de offers niet dadelijk toe op deze bepaalde ziel, omdat Ik voorzie dat in die tijdspanne Mijn genade verkwist zou worden. Daarom wacht Ik een meer gunstig moment af. In zo’n geval gebruik Ik de verdienste van ‘afsmeking’ voor anderen, omdat deze dan meer ‘ontvankelijk’ zijn om de Goddelijke genade vrucht te laten dragen. Nu ge het werk kent, dat Ik voltrek, zult gij, kleine offerziel, gewapend zijn met een heilige moed en zult ge onvermoeibaar meewerken.

Levensprogramma van de offerziel

Jezus: door het woord OSTIA (hostie) zal Ik u uitleggen wat Ik van u verwacht.

O = Orazione: Gebed
S = Sacrificio e Sete : Offer en dorst
T = Tutto a Gésu : Alles voor Jezus
I = Illuminare : Verlichten
A = Amore : Liefde

Gebed

Jezus: Het gebed is de verheffing van het hart boven de geest, tot Mij, om Mij te aanbidden, om Mij te bedanken, en om Mij te vragen hetgeen men nodig heeft. Ik ben de Allerheiligste Hostie, en in de gedaante van de Eucharistie verneder Ik Mij. Als Eucharistische Hostie bid in ononderbroken voor de mensheid, terwijl Ik tussenkom bij de Goddelijke Vader. Een hostieziel is een offerziel van gebed. Volbreng dus met nauwkeurigheid en getrouwheid uw godsdienstpraktijken. Laat er geen enkele vallen.

Schietgebeden

De schietgebeden of liefdesstralen, zijn de korte aanroepingen die ge dikwijls kunt doen gedurende de dag, en zelfs ’s nachts wanneer ge wakker wordt. De beste schietgebeden zijn natuurlijk deze die spontaan in uw hart opwellen, dit omdat ze werkelijk een uiting van liefde zijn. Al bij al zal Ik er u enkele voorstellen die Mij zeer dierbaar zijn.

  • “Jezus, ik geef U mijn hart. Vervul het met Uw liefde, en offer het op aan de Hemelse Vader.”
  • “Jezus, mijn God, mijn leven, mijn alles! Omdat Gij wilde dat mijn ziel Uw bruid werd, geef dat mijn leven steeds een beluistering van U zij, geef dat mijn leven steeds behaagt aan de ogen van Uw liefde!”
  • “Glorie aan U, Allerheiligste Drievuldigheid!”
  • “Jezus, ik hou zielsveel van U!”

Bid dikwijls

Alvorens een  werk te ondernemen, vraag dan Mijn zegen! In de moeilijkheden, roep Mij dan te hulp! Ik sta zo dicht bij u, en uw kreet om hulp bereikt dadelijk Mijn Hart, vooral van u, kleine offerziel. Maar vooral: bid vooraleer ge een apostolaatswerk zult doen. Vraag Mij dan de meest doeltreffende woorden te vinden. Ge zult zien hoe het goede woord, de Blijde Boodschap, in de harten zal neerdalen. Misschien zult ge het soms niet dadelijk zien, maar wanneer ge de vruchten niet dadelijk bemerkt, wees er dan niet om bekommerd. Het zaad dat ge zult gestrooid hebben, zal te zijner tijd groeien en bloeien.

Aanroep uw Engelbewaarder

Gij, kleine hostie, zijt Mijn schepsel, zo edel, naar Mijn gelijkenis gemaakt, en voorbestemd om eens in het gezelschap der engelen te zijn! Gedurende de pelgrimstocht van dit aards leven, heb Ik voor u, aan u persoonlijk, een Engel geschonken, opdat hij u zou behoeden en te hulp komen wanneer het nodig is. Dus vergeet deze goede vriend niet, uw Engelbewaarder. Hij is dag en nacht in uw gezelschap. Denk niet dat ge minder zijt dan hem, wanneer ge de deugd van zuiverheid onderhoudt! Luister naar zijn delicate stem, hij begeleidt u in het goede, en weerhoudt u bij gevaren. Aan Mijn buitengewone liefde-slachtoffers geef Ik dikwijls de vreugde hun Bewaarengel werkelijk te zien. Ik laat zelfs toe dat ze een gesprek hebben met hem. Aan u is dit echter niet toegestaan. In elk geval, al zult ge hem niet zien, ge zult hem van zeer nabij voelen, dit als ge voor Mij een trouwe kleine hostie zijt!

Eer uw patroonheilige

Bij de voltrekking van uw Doopsel, heeft mijn bedienaar u onder de bescherming van een bijzondere heilige geplaatst: diegene wiens naam gij draagt. Bid tot uw Patroonheilige, opdat deze u zou bijstaan in de taak die Ik u heb toevertrouwd. Tracht een levensbeschrijving over hem of haar te verkrijgen, dit opdat ge zijn of haar voorbeeld zoudt kunnen navolgen.

Bemin en aanbid mijn Heilige Wonden

Het is het Goddelijk Bloed dat de ongerechtigheden in deze wereld vernietigt. Mijn Wonden zijn bronnen van barmhartigheid en vergiffenis. Daarom is het nodig dit dikwijls te gedenken en er beroep op te doen met geloof.

Offer en dorst

Jezus: Hostie betekent slachtoffer. Onder de vorm van Hostie, offer Ik me elke dag op de altaren op. Zo weze het ook met u. Zoals de hostie gemaakt is van zovele graankorreltjes, zo moet de hostieziel gevormd worden door vele kleine offertjes. Bij de vorming van deze hostie zult ge de pure vreugde en het geluk vinden. Luister, de menselijke natuur houdt vast aan het genot. Men onderwerpt zich aan vele offers, zelfs grote, om het te bereiken en te smaken. Alvorens men het proeft, kent men een groot verlangen. Terwijl men het proeft, merkt men dat men het wil ontvluchten, daarna rest er de ontgoocheling, de walging, de bitterheid en dikwijls de wroeging.

Alvorens men het offertje omhelst, gevoelt men een zekere weerzin. Het is de zwakke menselijke natuur die in opstand komt. Maar Mij, gekruisigd aanschouwende, gevoelt de ziel zich bemoedigd. Eens dat het geloof terug opleeft, roep dan voor uw geest het hoge goddelijke ideaal: de zondaars bekeren! Besluit dan met alle wilskracht tot het brengen van het offertje. Herinner u dan dat het offertje wordt gebracht als men het ‘doet’. Ondertussen wordt de weerzin verminderd, en samen met Mijn genade verhoogt uw kracht. De ziel begint de vreugde te smaken, een vreugde, die helemaal anders is dan de lichamelijke. Dus van nu af aan, zoek de vreugde van het offer. Meer nog dan de persoonlijke vreugde, denk aan de vertroosting die ge uw Jezus geeft!

Nederigheid

Zoals de hoogmoed de wortel is van elke zonde, zo is de nederigheid de moeder van elke deugd. De nederigheid laat uw nietigheid erkennen, ze houdt u op uw plaats. Ze remt uw onzinnige wens boven de anderen te willen uitsteken! Het is de nederigheid die u doet zeggen: “Heer, Gij zijt alles en ik ben niets!” Wat waart ge voor Ik u heb geschapen? Niets! Uit uzelf hebt ge niets anders dan begane zonden! De nederigheid is werkelijkheid, is waarheid! De nederigheid verplicht u niet de gaven te verloochenen of te verbergen die Ik u gaf, zoals talent, bekwaamheid, enz. Maar de nederigheid doet u ze herkennen en verplicht u ze te gebruiken om Mij te verheerlijken. Naargelang uw nederigheid zult ge genaden ontvangen van Mij.

Hier volgen verschillende punten van de nederigheid:

Niemand misprijzen! Het wereldse wel misprijzen, de wereldse grondregels en voorschriften. Zichzelf geringschatten. Niet bezorgd zijn om de misprijzing die men krijgt, en welwillend de vernedering aanvaarden, vanwaar ze ook moge komen. De nederigheid is geen nederlaag, die u ver verwijdert van elke actie, integendeel, ze ontplooit uw activiteit naar de volmaaktheid toe, en trekt u aan tot het goede, terwijl ze ook de anderen ertoe aanzet. Ze doen u het gedane goed toeschrijven aan Mijn genade, want in werkelijkheid zijt gij, schepselen, niets. En daar ge niets zijt, kunt ge niets uit uzelf, zonder Mijn genade en hulp.

Een ziel zal nooit echt een hostieziel zijn, als ze niet een behoorlijke dosis nederigheid bezit. En nu komen we tot de praktijk ervan. Hebt ge het verlangen uzelf in het midden te plaatsen, opdat ge bewonderd zoudt worden? Verberg u dan! Geef geen genoegdoening aan eigenliefde. Wilt ge vertellen over uzelf, alleen opdat ge lof toegezwaaid zoudt krijgen? Zwijg dan! Hebt ge een lofrede verwacht om een volbrachte taak, en ze niet gekregen? Wees dan niet gekrenkt! Denk eraan dat Ik diegene ben die men moet loven en prijzen! En hoe zult ge u gedragen bij een vernedering? Als ge uw trots de vrije teugel laat, zult ge geprikkeld zijn, ge zult scherp antwoorden en uw kalmte verliezen. Daardoor zult ge Mij diep bedroeven, terwijl Satan victorie kraait boven u. Als ge daarentegen uw eigenliefde het zwijgen oplegt, vertoont ge u als een ware hostieziel. Bijgevolg: zwijg, zeg geen enkel woord ter verdediging. Zwijg absoluut. Laat aan Mij de taak over om de waarheid te doen zegevieren. Bovendien, wees dankbaar omdat ge vernederd werd, en bid voor diegenen die het mogelijk maakten om zo’n grote verdienste te verwerven. En om de kracht te hebben te zwijgen bij een vernedering, denk dan aan Mijn gedrag voor de rechters. Ik Koning van het heelal, werd beledigd, bespot, bedekt met spuwsel, Ik werd ‘duivelsbezetene’ genoemd en ‘godslasteraar’… en Ik deed toen Mijn mond niet open! Ge zult een hostieziel zijn wanneer ge mijn houding navolgt.

Zuiverheid

purityheart

De nederigheid is de zuiverheid van de geest; de kuisheid is de nederigheid en de zuiverheid van het lichaam. Gij hostieziel, behoort Me toe met geheel uw wezen. Ge kunt me dus niet behagen als ge de lelie van uw kuisheid niet behoedt, zoals ze in uw eigen levensstaat moet bloeien! De wereld is bedolven onder modder; de schandalen zijn enorm! Ik ben het Onbevlekte Lam en Ik weid tussen lelies. Mijn hostiezielen zijn de meest welriekende lelies. Welriekender dan deze aardse bloem! Een kuise ziel is een ziel van kristal. En zoals kristal is ze ook doorschijnende en weergalmend, om de weerspiegeling te ontvangen, van de schitterende stralen van Mijn liefde. De Eucharistische Hostie is sneeuwwit, zo moet ook een hostieziel zijn. Maak uw hart zuiver en vrij, bewaak uw zinnen.

Wees er niet bezorgd om wanneer in u een strijd gevoerd wordt tussen het vlees en de wetten van de geest. Het goud wordt gezuiverd in het vuur, en de deugd in de proef. De zielen die Mij het meest dierbaar zijn, hebben steeds zo’n harde weg moeten bewandelen. Mijn genade heeft hen ondersteund en hen naar de overwinning gebracht. Het mishaagt me niet als ge onderworpen wordt aan bekoringen. Het is nochtans noodzakelijk ze niet op te zoeken en alles te doen om er niet in te vallen! Elke overwinning is een bewijs van trouw. Hoe groter de strijd, des te groter de vergoeding. Als uw geest overvallen wordt door gedachten die u niet aangaan, houd er u dan niet mee bezig! Als uw gedachten overhoop worden gehaald, zoek dan verstrooiing, en wees waakzaam opdat ge Me niet zou beledigen! Ge zoudt Me inderdaad beledigen, en niet weinig, als ge bij een slechte gedachte, die ge opmerkt, er toch in volhardt, en terwijl ge weet dat het kwaad is, er toch mee verder doorgaat!

Behoed uw zinnen en beteugel ze, zoals honden aan de ketting. Herinner u dat de zonde bestaat uit de ‘wil tot zondigen’ en dat wanneer ge niet vastberaden toestemt in het kwade, ge niet verantwoordelijk zijt. 

In hevige bekoringen kan het volgende nuttig zijn voor u:

  • Blijf sereen in uw ziel. Hoe meer ge er bezorgd om zijt, des te breder de weg wordt die de bekoring zich toe eigent.
  • Zoek verstrooiing en ontspanning. Ge kunt gezelschap zoeken, ofwel u gaan bezig houden met iets anders.
  • Bid.

Het is werkelijk de duivel van de onkuisheid die uw deugd belaagt en komt bekoren met herhaalde aanvallen! Maar bij zo’n proef ben Ik aanwezig! Ik sta steeds klaar om u te hulp te komen, en dit nadat ge nauwelijks me met uw hart erom verzocht hebt! Ik stel u een korte aanroeping voor, die vreselijk gehaat wordt door Satan. Herhaal ze langzaam, en met geloof. Ge zult zien welk goed ge erdoor verkrijgt. Terwijl ge dit bidt, zal uw kracht versterkt worden, en deze van de duivel vernietigd:

Laat Uw Bloed, o Jezus, over mij komen, om mij te versterken, en stort het over de onzuivere duivel om hem te verslaan!

En wanneer ge dan volhardt, na zo’n krachtige aanroeping, zal de kleur van uw blanke lelie geen schade berokkend worden! Ge moet ook een bijzondere zorg dragen bij de behoeding van uw hart. Als dit niet goed behoed wordt, kan het u naar de diepste afgrond sleuren! Niemand slafelijk beminnen, niet geoorloofde genegenheden afbreken! Ik ben jaloers op het menselijke hart, en in het bijzonder jaloers op het hart der hostiezielen. Beroof uzelf van een bepaalde blik… van een bepaalde herinnering… en van die bepaalde gesprekken die de kalmte van uw geest zouden kunnen verstoren. Val niet in de hinderlaag van de duivel. Hij zou u vast kunnen binden met de uitvlucht van sympathie, erkentelijkheid of andere motieven. Ge kunt geen hostieziel zijn met een ongeoorloofde verhouding!

De ledigheid van uw hart, zal Ik vullen. Wanneer Ik een hart aantref dat reeds bezet is door een ongeoorloofde liefde, ben Ik verplicht Me terug te trekken ofwel ontbering te lijden. De hostieziel moet eerherstel brengen voor de onvolmaaktheden van anderen. Daarom zoekt ze de volmaaktheid van de kuisheid, die ze zich tot doel stelde bij haar toewijding. Als ge de toewijding van kuisheid doet, in uw eigen levensstaat, zullen de verbintenissen tussen Mij en uw ziel sterker worden.

Uit: Hostie-zielen offerzielen (Anime Ostie), Don Guiseppe Tomasselli, Catanae, 1953

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: