Spring naar inhoud

Van de uitmuntendste godsvrucht tot de H. Maagd – (oefening 4)

virgin

Hier geven we oefening 4 van de H. Lodewijk-Maria Grignon de Montfort, van de uitmuntendste godsvrucht tot de H. Maagd (de andere volgen nog wel eens een andere keer):

Vierde oefening – Zij zullen een zeer grote godsvrucht hebben voor het groot mysterie van de Menswording van het Woord, waarvan wij het feest vieren op 25 maart. Het is het mysterie eigen aan deze godsvrucht, omdat zij ingegeven is geweest door de H. Geest: 1. om de onuitsprekelijke afhankelijkheid te eren en na te volgen, waarin God de Zoon voor de glorie van zijn Vader en om onze zaligheid, heeft willen zijn ten opzichte van Maria, afhankelijkheid welke bijzonder uitschijnt in de Menswording, alwaar Jezus zich gevangen en slaaf maakt in de schoot van Maria en van haar in alles afhangt; 2. om God te bedanken voor de onvergelijkelijke gratiën die Hij aan Maria geschonken heeft, bijzonderlijk om haar uitverkoren te hebben tot zijn zeer waardige Moeder, welke keus in dat mysterie is gedaan: ziedaar de twee bijzonderste doeleinden van de slavernij van Jezus Christus in Maria.

Gelieve op te merken dat ik gewoonlijk zeg: De slaaf van Jezus in Maria, de slaaf van Maria in Jezus. Men mag, weliswaar, zeggen zoals menigen het tot hier toe hebben gedaan: De slaaf van Maria, de slavernij van de H. Maagd; maar ik denk dat het beter is te zeggen de slaaf van Jezus in Maria, gelijk M. Tronson, algemeen overste van het seminarie van de H. Sulphicius, vermaard om zijn buitengewone voorzichtigheid en zijn volkomen godsvrucht, het aan een geestelijke aanraadde die hem nopens dit punt raadpleegde. Zie er hier de redenen van:

  1. Daar wij in een hoogmoedige eeuw zijn, waarin veel opgeblazen geleerden, vrijgeesten en beknibbelaars leven, die zelfs op de best gestaafde en stevigste godsvruchtoefeningen iets weten af te wijzen, is het om hun alle gelegenheid tot vitten te ontnemen, beter te zeggen, de slavernij van Jezus in Maria en zich slaaf van Jezus te heten, liever dan slaaf van Maria; de benaming van die godsvrucht afleidende van haar laatste doeleinde dat Jezus Christus is, liever dan de weg en het middel om tot dit einde te komen, dat Maria is; alhoewel men in waarheid het één en het ander zonder angstvalligheid doen kan, zoals ik het doe.
  2. Daar het bijzonderste mysterie, dat men in deze godsvrucht viert en vereert, het mysterie is der menswording, waarin men Jezus Christus niet kan zien dan in Maria en in haar schoot mens geworden, zo is het beter te zeggen de slavernij van Jezus in Maria, de slavernij van Jezus verblijvend en heersend in Maria, volgens dit schoon gebed van zoveel grote mannen: O Jezus levend in Maria, kom en leef in ons, in uw geest van heiligheid, enz.
  3. Deze manier van spreken doet meer uitschijnen de innige vereniging die bestaat tussen Jezus en Maria. Zij zijn zo innig verenigd dat de één geheel en gans in de andere is: Jezus is gans in Maria en Maria gans in Jezus; of liever, zij is niet meer, maar Jezus is gans alleen in Maria en men zou eer het licht scheiden van de zon dan Maria van Jezus, zodat men Onze Lieve Heer mag noemen, Jezus van Maria en de H. Maagd Maria van Jezus.

Daar de tijd mij ontbreekt om mij hier op te houden met de voortreffelijkheid en de grootheden van het mysterie van Jezus, levend en heersend in Maria of van de Menswording van het Woord uit te leggen, zal ik mij vergenoegen in drie woorden te zeggen dat het hier het eerste mysterie is van Jezus Christus, het verhevenste, het verborgenste en het minst gekend; dat het in dit mysterie is dat Jezus, in overeenstemming met Maria, in haar maagdelijke schoot, welke om die reden door de heiligen de zal der geheimen van God wordt genoemd; dat het in dit mysterie is dat hij al de latere mysteriën van zijn leven heeft uitgewerkt, door de aanvaarding welke hij er van deed: Jezus ingreidens mundum decit: ecce venio ut faciam, Deus, voluntatem tuam (Hebr. 10,5-9); en bijgevolg, dat dit mysterie al de mysteriën in zich bevat, wijl het de wil en de gratie van alles inhoudt; eindelijk dat dit mysterie de troon is van de barmhartigheid, van de mildheid en van de glorie van God. Het is de troon van zijn barmhartigheid voor ons, omdat gelijk men slechts tot Jezus kan naderen door Maria, men slechts Jezus kan zien en spreken door de tussenkomst van Maria. Jezus die altijd zijn lieve Moeder verhoort, verleent altijd zijn genade en zijn barmhartigheid aan de arme zondaars: Adeamus ergo cu fiducia ad thronum gratiae (Hebr. 4,16). Het is de troon zijner milddadigheid voor Maria, omdat, terwijl deze nieuwe Adam in dit waar aards paradijs heeft verbleven, hij er in ’t geheim zoveel wonderen heeft uitgewerkt dat noch de engelen noch de mensen ze begrijpen. Daarom noemen de heiligen Maria de heerlijkheid van God: Magnificentia Dei, alsof God slechts heerlijk was in Maria: Solummodo ibi magnificus Dominus (Jesaja 33,21).

Het is de troon van zijn glorie voor zijn Vader, omdat het in Maria is dat Jezus Christus zijn Vader, die tegen de mensen was verbitterd, volkomen heeft bedaard, dat hij de glorie heeft bereid, welke de zonde hem had ontnomen, en dat hij door de opoffering van zijn wil en van zichzelf, hem meer glorie heeft verschaft dan al de offers van de oude wet hem ooit hadden kunnen geven, en eindelijk, dat hij hem een oneindige glorie heeft gegeven, welke hij nooit van de mens heeft ontvangen.

(Andere oefeningen zijn o.a: de godsvrucht tot het Ave Maria; het bidden van het Magnificat, het verachten van de bedorven wereld; het dragen van een kettinkje … Maar daarover later meer.)

Uit: Verhandeling over de ware godsvrucht tot de Allerheiligste maagd en Het geheim van Maria door den gelukzaligen Lodewijk-Maria Grignon de Montfort van de derde orde van de H. Dominicus, Vierde Vlaamse uitgave, Drukkerij H. Dierickx-Beke zonen, Mechelen, 1904

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: