Spring naar inhoud

Wie zondigt, misdoet tegen de Liefde

Toen één van de Farizeeën aan Jezus vroeg wat het voornaamste gebod is, antwoordde Hij:

“Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.Dit is het voornaamste en eerste gebod.Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.” (Matt. 22, 37-40)

Elders zegt Jezus:

Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen (Matt. 5,17).

En:

Alles, wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is Wet en Profeten. (Matt. 7,12)

Met de Wet en de profeten bedoelde Hij voornamelijk: de 10 geboden. En inderdaad, wie één dezer geboden overtreedt, dus zondigt, misdoet tegen de liefde, ofwel van God, ofwel van zijn naaste (én God). Wie volmaakt wil worden en uiteindelijk bij God, die Liefde is, wil komen, in Zijn Rijk waar niets anders dan liefde heerst, moet volmaakt liefhebben en dus ook die geboden naleven. Maar wie volmaakt liefheeft, die overtreedt die geboden niet, omdat hij het niet kan, uit liefde.

Wat zijn die geboden nu alweer?

1. Bovenal bemin één God.
2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
3. Heilig steeds de dag des Heren.
4. Vader, moeder zult gij eren.
5. Dood niet, geef geen ergernis,
6. Doe nooit wat onkuisheid is.
7. Vlucht het stelen en bedriegen.
8. Ook de achterklap en ‘t liegen.
9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
10. En begeer nooit iemands goed.

Lees hier meer over de 10 geboden.

De H. Apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen:

Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren, en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: Bemin uw naaste als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet. (Rom. 13, 8-10)

En wie toch iets misdaan heeft, heeft al gauw spijt omdat hij God, die de Liefde zelf is, heeft beledigd. Zelfs mensen die niet geloven hebben toch spijt als ze iets misdaan hebben tegen hun naaste, dat komt omdat het geweten ons zegt dat het niet juist is. Een zuiver geweten brengt innerlijke vrede en blijheid, een bezoedeld geweten knaagt…  Het geweten is een hulpmiddel, dat moet gecombineerd worden met wat God ons openbaart: de geboden.

De Heer zei:

Maar wat de mond uitgaat, komt voort uit het hart en dat bezoedelt de mens. Want uit het hart komen voort boze gedachten, moord, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenis en godslastering. Die dingen zijn het die de mens bezoedelen; maar met ongewassen handen eten bezoedelt de mens niet.” (Matt. 15,18-20)

Wat is nu dagelijkse zonde? Een dagelijkse zonde is een lichte overtreding, waardoor men misdoet tegen de naastenliefde of tegen Gods liefde, zoals: een gemeen woord, zich onnodig kwaad maken over iets, niet onmiddellijk luisteren als ouders iets vragen, enz… een klein gebrek tegenover de liefde.

Doodzonde? Een zware overtreding van de liefdegeboden (ja, want dat zijn ze!) waardoor men ernstig misdoet tegen de liefde. Er worden mensen heel erg gekwetst, en God wordt ook heel erg gekwetst. Voorbeeld: iemand vermoorden, overspel plegen (bvb: seks met de vrouw van je beste vriend, waardoor je je eigen vrouw én je beste vriend heel erg kwetst), iets stelen (vb. de fiets van een student, zodat die niet meer op zijn lessen geraakt, of iets uit de winkel waardoor de winkelier inkomsten misloopt en verlies lijdt),… Maar ook: afgoderij en dus God tekort doen, is een zonde tegen Hij die Liefde is, en ons geschapen heeft. Dit zijn zonden waardoor men beroofd wordt van Gods heiligmakende genade, beroofd van het eeuwig aanschijn Gods en die de veroordeling over ons afroepen indien wij geen berouw tonen en ons niet bekeren.

Waar gebrek is aan liefde, daar zijn er ruzies, gevechten, haat, wrok, afgunst, egoïsme, jaloezie, roddel, tot zelfs oorlog en moord. Gebrek aan liefde is de oorzaak van alle kwalen in deze wereld: kapotte gezinnen, oorlogen enz… Zonde leidt tot de dood, de dood van de ziel. Alles wat goed en heilig is komt van God, alles wat slecht is, komt van de Boze. God wil ons eeuwig heil, de Boze ons eeuwig verderf.

Daarom dat het belangrijk is om berouw te hebben, vergiffenis te vragen, maar ook te schenken aan diegene die ons iets misdaan heeft. Vergiffenis is ook weer een daad van… liefde. Wie niet vergeeft, die heeft niet lief.

Daarom zei de Heer dat men altijd moet vergeven – steeds weer opnieuw:

Toen kwam Petrus naar Hem toe en sprak: “Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde hem: “Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.” (Matt. 18, 21-35)

Wij, als christenen, zijn geroepen om volmaakt lief te hebben, om de Boze te overwinnen. Niet een klein beetje, maar volmaakt. Daarom zei Jezus ook:

“Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan twee met hem. Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.” (Matt. 5,38-48)

En hoe heeft God zijn liefde aan ons getoond? Door Mens te worden, ons de Weg te tonen en voor ons te willen lijden en sterven, om te boeten voor onze misdaden tegen de liefde, zodat wij terug in Gods liefde zouden kunnen opgenomen worden en deel hebben aan zijn Koninkrijk, waar volmaakte liefde heerst, volmaakte schoonheid, zuiverheid enz… zonder ziekten, dood, verderf en kwaad. Want wij kunnen, ten gevolge van de zondeval van het eerste mensenpaar en onze armtierige staat, geen afdoende eerherstel brengen voor onze zonden. Zelfs al zouden we heel ons leven lang bezig zijn met goede werken van liefde en barmhartigheid, offer en boetedoening, toch zou dat niet volstaan als we Jezus’s offer niet aanvaarden. Het liefdeoffer van Jezus is het énige zoenoffer dat echt volstaat, en wie tot de Vader wil komen, moet gaan langs Jezus. Want Hij zei:

Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.”Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?”Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.  (Joh. 14,4-6)

Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven:de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren. (Joh. 14,15-21)

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. (Joh. 15,10)

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. (Joh. 15,12)

En Paulus zei:

Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets.Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid.Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. (1 Kor. 13)

In de Hemel is er niets dan volmaakte liefde, God die Liefde is en zijn schepselen tot het uiterste bemint:

Laten wij dan ook volmaakt liefhebben en niet meer zondigen!

1 reactie »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: