Spring naar inhoud

Een gezegende Sacramentsdag!

De donderdag na de eerste zondag na Pinksteren is het Sacramentsdag, of het Feest van het Heilig Sacrament. Dit feest werd door Paus Urbanus IV in 1264 voor de hele Kerk ingesteld nadat de H. Juliana van Cornillon in haar jeugd een visioen had gekregen, en een boodschap van Jezus dat Hij een nieuw feest wenste ter ere van zijn Heilig Sacrament. De heilige Juliana en Paus Urbanus IV waren beiden afkomstig van het bisdom Luik. De hele geschiedenis kunt u hier lezen.

We geven hier een fragment uit een sermoen van Kanunnik D’Hoop ter gelegenheid van een Triduüm voor de Eerste Communicanten:

II. Jezus heeft het grootste teken zijner liefde gegeven bij het instellen van het H. Sacrament

Kon Hij nog verder gaan dan sterven uit liefde voor ons, tot de laatste druppel van zijn Bloed vergieten? Ja, beminde kinderen, Gods wijsheid vond een uitstekender liefdeblijk uit , en Gods goedheid schonk die ons. De liefde immers, vreest de scheiding. Had Jezus vooraleer te sterven, u laten kiezen en gezegd: “Wat begeert gij van Mij voor geschenk? Ik zal u alles toestaan wat gij vraagt!” Zoudt gij niet, zoals Petrus Hem gevraagd hebben om onder ons te blijven? Welnu, kinderen, Jezus heeft ons die goddelijke gunst gegeven door het instellen van het Allerheiligste Sacrament des Altaars. “Na van den beginne af,” zegt de H. Johannes (XIII, 1-2), zijn apostelen aanhoudend zijn liefde betoond te hebben, gaf Hij hun het uitmuntendste bewijs van zijn liefde bij het instellen van dit aanbiddelijk Sacrament: “daar heeft Hij de zijnen tot het uiterste liefgehad.” Dáár, immers is Hij, nacht en dag, onder de gedaanten van brood, uit liefde tot ons tegenwoordig; en daar blijft Hij waarlijk tegenwoordig met zijn Ziel en zijn Lichaam, met zijn Godheid en zijn Mensheid, om er onze hulde en aanbidding te ontvangen of er onze smeekbeden te aanhoren.

Dagelijks zal de priester het H. Misoffer opdragen, en aldus op een onbloedige manier het bloedig Offer van de Calvarieberg vernieuwen, om de verzoening en de zegen van de Heer te bekomen voor de mensen. Ja, nog meer, beminde kinderen! Morgen zult gij het overgroot geluk hebben de eerste keer van uw leven, op uw tong en in uw zuiver hart Jezus, onze Zaligmaker, te ontvangen, dezelfde Jezus die voor ons geboren is in de krib en gestorven is op het kruis. Hij, de almachtige, komt morgen tot u; Hij wie alle macht op aarde en in de Hemel is gegeven, voor wiens naam alle knieën moeten buigen en in wiens tegenwoordigheid de Engelen zelf hun aangezicht uit eerbied bedekken, komt tot u, en uw hart zal Hem opnemen Die Hemel en aarde niet bevatten kunnen.

Mij dunkt, Kinderen, dat ik uit het Tabernakel de stem van Jezus hoor, die u vraagt: “Credis hoc? Gelooft gij dat de H. Hostie, die de priester morgen op uw tong zal leggen, wezenlijk en waarlijk uw God en uw Schepper is?” Evenals Martha, de zuster van Lazarus, zult gij, nietwaar?, met volle zekerheid uitroepen: “Utique Domine, ego credidi! – Ja Heer, ik geloof dat Gij de Christus zijt, de Zoon van de Levende God, die op deze wereld gekomen zijt om ons te verlossen (Joh. XI, 27). En dan, doordrongen van Gods oneindige goedheid en liefde tegenover uw nietigheid, zult gij ootmoedig op uw borst kloppen en zeggen: “Heer, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak komt, maar spreekt slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden.” (Matt. VIII, 8). Ontvangt, beminde kinderen, de H. Communie met een levendig geloof, een vurige liefde, een gerust en zuiver geweten en ongetwijfeld zult gij sterk staan tegen alle bekoringen en tot het einde toe de liefde van Jezus behouden; ja, voor u zal verwezenlijkt worden de bede die de priester ten Hemel stuurt, als hij de H. Hostie op uw tong legt: “Het lichaam van Onze Heer Jezus Christus beware uwe ziel tot het eeuwig leven! Amen.”

Laten wij dus inderdaad Jezus steeds met de grootste eerbied en liefde ontvangen, en Hem steeds aanbidden en eren in zijn H. Sacrament. Maar ook eerherstel brengen. De lofgebeden die traditioneel aan het einde van de aanbidding na een processie worden gehouden, worden gebeden om eerherstel te brengen voor de godslasteringen tegen dit H. Sacrament. Paus Pius VII en Pius IX verleenden en bevestigden een jaar aflaat als men dit gebed rouwmoedig en godvruchtig opzegt (of meebidt), Paus Leo XIII verleende twee jaar aflaat als het openbaar wordt gebeden, of na de H. Mis of na het Lof en Paus Pius IX verleende tevens een volle aflaat als men dit gebed een maand lang dagelijks bidt, naar de biecht en de Communie gaat, een kerk bezoekt en bidt voor de intenties van de Paus.

Gezegend zij God.

Gezegend zij zijn heilige Naam.

Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens.

Gezegend zij de Naam van Jezus.

Gezegend zij zijn Allerheiligste Hart.

Gezegend zij Jezus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars.

Gezegend zij de verheven Moeder Gods, de Allerheiligste Maagd Maria.

Gezegend zij haar heilige en Onbevlekte Ontvangenis.

Gezegend zij de Naam van Maria, Maagd en Moeder.

Gezegend zij God in zijn Engelen en zijn Heiligen.

En tot slot wil ik ook nog het devotiemateriaal aanprijzen welke bij mij te verkrijgen is: de nieuwe folders (momenteel enkel in België) en de brochures:

En nogmaals de Nederlandse documentaire over vier Eucharistische wonderen in Italië:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: