Spring naar inhoud

Waarom verhoort God niet alle gebeden

Een artikel van Broeder Hendrikus van de Karmelgemeenschap te Bierbeek over het gebed: Waarom verhoort God niet alle gebeden?

Onze hemelse Vader, luistert graag naar onze oprechte gebeden. Maar God verhoort niet alle gebeden. Waarom niet? En wat moeten we in gedachte houden als we bidden? Laten we luisteren naar wat de H.Schrift hierover zegt.

‘En op die dag zult gij Mij ook over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wat gij de Vader moogt vragen, Hij zal het u geven in mijn naam. (Joh. 16:23). Eén van de vele beloften in de H.Schrift die gaan over gebedsverhoring. Maar hoe zit het met al die onverhoorde gebeden? Waarom ontvangen we dan niet alles wat we in Zijn Naam bidden? Een vraag waarmee velen worstelen. Als het om onverhoorde gebeden gaat, dan laat de profeet Jeremia zijn wanhoop de vrije loop in het boek Klaagliederen: ‘Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep. Sluit Hij zijn oren voor mijn gebed.’ Voor zijn gevoel heeft God Zich in een wolk gehuld: ‘U gehuld in een wolk, waar geen bidden doorheen kon;’ (Klaagliederen 3 : 44).

God zwijgt heel lang als Job klacht na klacht naar de hemel schreeuwt. God zwijgt als het volk Israël klaagt in Babel. In Klaagliederen staat: ‘U hult U in een wolk, geen gebed dringt tot U door’.

God zwijgt als Jezus roept aan het kruis: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten mij?’.

God zwijgt als Jezus op stille zaterdag in het graf ligt.

Er zijn gelovigen, die geloven dat God op drie manieren gebeden verhoort, hetzij met ‘ja’, of met ‘neen’ of met: ‘wachten’. Maar als het antwoord ‘neen’ is, dan maken we ons nog steeds zorgen. Waarom moest een goede vriendin in het geloof, sterven aan een vorm van kanker die was uitgezaaid door haar hele lichaam, terwijl toch velen voor genezing hadden gebeden. Toegegeven moet echter worden dat ze tijdens haar beproevingen tot zegen en inspiratie was voor talloze mensen. Het niet-verhoorde gebed om genezing had evenwel impact op vele levens.

We bidden altijd om Gods hulp in tijden van tegenspoed, moeite en lijden, maar als onze gebeden schijnbaar niet worden verhoord, komen we misschien toch tot de ontdekking dat die tegenslagen en moeiten ons sterker hebben gemaakt, zodat we het lijden van de ander nu beter kunnen begrijpen. ‘ (die ons troost bij al onze wederwaardigheden, opdat wij hen, die op een of andere wijze in druk verkeren, zouden kunnen opbeuren met de troost, waarmee wijzelf door God worden verkwikt’ ( 2 kor.1,4).

Enkele uitingen van teleurstellingen in God

Iemand was heel teleurgesteld, verdrietig en boos op God. Heel boos, want hij was nu een gelovige geworden, kwam trouw naar de kerk, maar God verhoorde zijn gebeden niet. God liet hem stikken. God liet hem in de kou staan. God deed niets voor hem. Hij kon nóg zoveel bidden, er veranderde niets aan zijn problemen en verdriet. Wat heb je dan aan zo’n God, zo vroeg hij zich af.

“Mijn inspiratie is Jezus Zelf, ook al vind ik dat Hij Zich als mijn en veler ergste vijand heeft betoond. Ik geloofde Gods woord. Hij wil dat wij in Hem geloven. Hij wekt verwachtingen en Hij doet niets van wat Hij beloofd heeft. Met mij zijn velen in Hem teleurgesteld.”

Iemand schrijft: ” Ik vind Hem een erger vijand dan de duivel. Hij doet niet wat Hij beloofd heeft. Hij laat mij vergeefs bidden, roepen, smeken, met als beloning voor mij een hel op aarde. Anderen hielp Hij, mij niet. Ik ken Hem niet als de Goede Herder. Ik ken Hem niet als de goede God. Ik ben woedend op God.”

Waarom worden mensen boos op God?

Er zijn heel veel mensen boos op God, omdat zij denken: ‘Als God almachtig is, hoeft Hij maar met Zijn vingers te knippen om dit probleem op te lossen. God heeft het niet gedaan en God heeft mij dus in de steek gelaten’.

Een meisje van 19 jaar vertelt, dat toen zij 8 of 9 jaar was zij misbruikt werd door haar broer van ruim 16. Enige tijd geleden hoorde zij dat een aantal zussen van haar ook misbruikt zijn. Dit heeft haar erg aan het nadenken gezet. Zij is veranderd. Zij is boos op God, ook al weet zij dat dit niet mag.

En dan roepen velen God ter verantwoording, alsof God aan een eenvoudig mens verantwoording zou moeten afleggen! Er zijn zelfs mensen die dan hoogdravende onheilige taal uitspreken en zeggen, dat als ze straks in de hemel zijn, ze God wel even bij z’n vestje zullen grijpen, Hem ter verantwoording zullen roepen en Hem zeggen, hoe boos ze op Hem zijn.

Soms moeten we veel geduld hebben.

Daar was een man, die verlamd was van de schoot zijner moeder af, en gedragen moest worden; iedere dag zette men hem bij de tempelpoort neer, die de Schone werd genoemd, om aan de tempelbezoekers een aalmoes te vragen (Hand. 3, 2).

Apostel Petrus nam hem bij de rechterhand, en richtte hem op. Terstond kwam er kracht in zijn voeten en enkels; hij sprong op en stond overeind; hij liep, en ging met hen de tempel binnen; stappend en springend verheerlijkte hij God (Hand. 3,7-8).

Welke zaken kunnen onze gebeden belemmeren?

1. De zonde.

(Ps 66: 18) ;

‘Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heer zou mij niet hebben gehoord’ .

Maar wanneer we onze zonden bekennen, dan is Hij getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Joh. 1, 9).

Buigt zich neer en bidt, zoekt mijn aanschijn en bekeert zich van zijn boze wandel: dan zal Ik het in de hemel verhoren, hun zonden vergeven. (2de boek Kronieken 7,14)

(Ezechiël 8 : 17-18)

Weer sprak Hij tot mij: Ziet ge dit, mensenkind? Zijn de gruwelen, die men hier bedrijft, voor het volk van Juda niet voldoende; moeten ze dan nog het land met tirannie vervullen, en steeds opnieuw Mij gaan tergen? Zie, ze jagen hun stank naar Mij op. Daarom zal Ik naar mijn woede

handelen, zonder mededogen of erbarming. En al roepen ze Mij luidkeels aan, Ik zal ze niet verhoren.

2. Vertrouwen

(Jak. 1 : 6-7) ;

‘Maar hij moet vragen met geloof en zonder te weifelen; want wie weifelt, gelijkt op een golf van de zee, die door de wind wordt bewogen, en heen en weer wordt geslingerd. Zo iemand toch verbeelde zich niet, dat hij iets van de Heer zal ontvangen’.

(Hebr. 4,16);

Laat ons dus met vertrouwen opgaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen, en genade te vinden tot tijdige hulp.

Wie twijfelt aan God en zijn beloften doet Hem oneer aan. Heb een vast vertrouwen in God en geloof Hem op zijn woord.

Wie God oprecht zoekt, zal Hij niet nalaten hun te geven wat nodig is op hun weg.

3. Onverschilligheid voor de nood van mijn naaste.

(Spr. 21:13) ;

‘Wie zich doof houdt voor de smeekbede van een arme, zal ook zelf roepen en geen antwoord krijgen’.

Wanneer ik onverschillig sta tegenover de behoefte van mijn naaste en ik hem aan zijn lot overlaat, sluit God zijn oren ook voor mijn gebeden; voor mijn hulpgeroep.

‘Geeft, en u zal worden gegeven: een goede, volgestampte, geschudde en overlopende maat zal u in de schoot worden gestort. Want met de maat, waarmee gemeet, zal ook u worden gemeten’. (Luc. 6 : 38).

4. Zich van Gods Woord niets aantrekken.

(Spr. 28:9) ;

‘Wie weigert, naar de Wet te luisteren, Is een gruwel, zelfs als hij bidt’.

God heeft een afkeer van mensen die zich niets aantrekken van Zijn Woord. Als het patroon van mijn leven als volgt is: bidden – ongehoorzaam zijn – bidden – ongehoorzaam zijn, dan is het niet verwonderlijk dat mijn gebeden niet worden verhoord. De vicieuze cirkel van bidden en ongehoorzaam zijn zal met Gods hulp doorbroken moeten worden, anders zal er in deze situatie niets veranderden.

We zondigen dagelijks praktisch allemaal, maar dat is hier niet het vraagstuk. Hier gaat het om iemand die willens en wetens zijn oor afkeert van Gods Woord en moedwillig blijft zondigen. Daarmee geeft hij te kennen dat hij God en zijn Woord niet serieus neemt. Het Oude Testament noemt dit zondigen met opgeheven hand (Hebreeuws ‘bejad rama’ – met voorbedachten rade).

Ik deelde het u mee, maar gij hebt niet geluisterd; ge hebt u tegen het bevel van Jahweh verzet, en het toch durven wagen, het gebergte te beklimmen. Maar de Amorieten, die in het gebergte woonden, trokken tegen u op, achtervolgden u als een bijenzwerm, en joegen u in Seïr uiteen tot Chorma toe. En toen gij terugkwam, hebt ge wel voor het aanschijn van Jahweh geweend, maar Jahweh heeft naar uw kermen niet geluisterd, en u niet willen verhoren.

In het Oude Testamentische tijden luisterde God niet naar personen die zich niet aan zijn rechtvaardige wetten hielden (Jesaja 1:15, 16). God is niet veranderd (Maleachi 3:6). Als we willen dat God onze gebeden verhoort, moeten we ons best doen om zijn wetten te onderhouden. Maar wat als we in het verleden slechte dingen hebben gedaan? Betekent dat dan dat God nooit naar onze gebeden zal luisteren? Neen. God zal ons van harte vergeven als we spijt hebben van wat we hebben gedaan en ons best doen om hem te gehoorzamen (Handelingen 3:19). Als u oprecht heeft gebiecht, moet u niet meer achteromkijken. God heeft u alles vergeven. U doet God te kort als u daaraan twijfelt.

5. Verkeerd bidden.

(Jac. 4:3) ;

‘gij bidt en toch verkrijgt gij niet, omdat gij bidt met de boze bedoeling, door uw lusten te verbrassen wat gij verkrijgt’.

We kunnen niet verwachten dat God onze gebeden verhoort als we om dingen vragen waarvan we weten dat hij ze afkeurt. Zou God bijvoorbeeld het gebed verhoren van een gokker die vraagt of het geluk met hem mag zijn, terwijl God duidelijk waarschuwt tegen bijgeloof en hebzucht? (Jesaja 65:11; Lukas 12:15) Het is niet logisch dat God zulke gebeden zou verhoren. Als we willen dat God ons verhoort, moeten we ervoor zorgen dat onze gebeden in lijn zijn met wat hij in de H. Schrift zegt.

Bidden om je eigen begeerten, je eigen hartstochten, te bevredigen, is verkeerd bidden. Dit soort gebeden zijn niet naar Gods wil. We moeten dan ook niet vreemd opkijken als we niet ontvangen waarvoor we gebeden hebben!

6. Niet naar Gods wil bidden.

1 Joh. 5:14 ;

‘En dit is het vertrouwen, dat wij op Hem stellen: Wanneer we iets vragen overeenkomstig zijn wil, dan luistert Hij naar ons.

Ps. 27,7;

Jahweh, luister naar mijn smeken, Ontferm U mijn, en wil mij verhoren. Gij hebt het toch zelf mij gezegd: “Ge moet mijn aangezicht zoeken!

Mattheüs 6, 7;

Als gij bidt, gebruikt dan geen stortvloed van woorden, zoals de heidenen dit doen; want ze menen, dat ze om hun vele woorden worden verhoord.

Hij wil juist dat we vanuit ons hart bidden. Stel u eens voor hoe vervelend het is als een van uw vrienden dag in dag uit hetzelfde riedeltje zou afdraaien. Goede vrienden zijn open en eerlijk tegen elkaar. Als we onze eigen woorden gebruiken als we tot onze hemelse Vader bidden, blijkt daaruit dat we hem echt als een vriend zien.

Punt 5 en 6 houden sterk verband met elkaar. De beste manier om deze zaken te laten verdwijnen is doordat ik mijzelf volledig onder de wil van God plaats. Als ik mijn gedachten en overwegingen in overeenstemming breng met die van Hem, dan zullen het gebeden zijn naar Zijn wil; gebeden die Hij kan beantwoorden.

Eveneens komt ook de Geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet eens, wat we behoren te vragen; maar de Geest zelf smeekt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom. 8 ,26).

De apostel Paulus herinnert ons eraan dat wij niet eens weten wat passend is om te vragen. Wij vragen om dingen die te maken hebben met onze noden, onze behoeften, de dingen die wij willen, maar is dat passend of niet? Paulus zegt ons: wij weten niet wat passend is om te vragen.

Denk aan de lamme die door zijn vier vrienden werd gedragen: eerst vergeeft Jezus hem zijn zonden en pas in tweede instantie geneest Hij ook zijn lichaam (vgl. Mc. 2,1-12). In sommige gevallen dient de oplossing voor het probleem zich dus niet meteen aan. Ook ieder van ons heeft die ervaring in ons eigen leven.

7. Verkeerde verhouding tussen man en vrouw c.q. broers of zusters.

1 Petr. 3:7 ;

‘Eveneens moet gij, mannen, op redelijke wijze met uw vrouwen verkeren als met het zwak vat, en haar in ere houden als mede-erfgenamen van de genade des levens, opdat uw gebeden niet worden belemmerd’.

De betekenis van het woord ‘verhinderen’ in 1 Petrus 3:7 betekent in het Grieks een weg opbreken om te verhinderen dat een leger verder kan trekken. In het verleden werd deze methode vaak gebruikt. De soldaten barricadeerden de weg met stenen, bomen en ander materiaal om het verder optrekken van de vijandige legers te verhinderen. Op die manier betekent 1 Petrus 3:7 dat de gebeden van echtparen verhinderd zijn zolang de barrières niet weggenomen zijn en er weer harmonie in de relatie is.

8. God weet wat Hij doet.

God kent het eind plaatje van ons en weet wat goed voor ons is.

Als God ziet, als Hij ons verhoord, dat dit zal leiden dat wij in zonde vallen na Zijn verhoring, dan zal Hij ons niet verhoren.

9. Geen kwaad met kwaad vergelden,

Ik wil apart nog vermelden dat Christus wil dat wij onze vijanden liefhebben.

Voor de duidelijkheid, wie kunnen onze vijanden zijn? Het kan een vreemde zijn, of iemand van de familie, die ons zeer nabij is of een deel van onszelf.

Onze vijand liefhebben ligt niet op het terrein van ons gevoel of sentiment, maar op dat van onze diepe wil, van onze keuze en verlangen om helemaal in overeenstemming te leven met de wetten van het Koninkrijk. Het gaat erom dat wij liefhebben, zoals Jezus heeft liefgehad.

Onze vijand liefhebben wil zeggen, dat wij respect hebben voor de persoon die ons kwaad doet, dat wij hem erkennen in zijn identiteit als kind van God en in zijn anders zijn.

Onze vijand liefhebben wil zeggen dat we geen kwaad met kwaad vergelden, dat wij op zijn beurt niet de vijand van de vijand worden. Dus voor uw vijand bidden.

De H.Silouan zegt dat de vijand liefhebben een aanwijzing is van het ware Geloof, van de ware gemeenschap met God.

Onscheidbaar is de liefde van God en liefde voor de naaste. Zie ook punt 7.

Br. Hendrikus Januari.2022

Samengevat:

Weigeren om je zonden te belijden, bidden met zelfzuchtige motieven, onenigheid in het gezin of tussen gelovigen en de verwerping van het Woord van God en uw vijanden niet liefhebben zijn allen barrières voor ons gebedsleven. Heb je de indruk dat één van deze zaken jouw gebeden blokkeert? Dan kun je dat tegen God zeggen. Je kunt Hem vragen om je te helpen de barrière(s) in de kracht van de Heilige Geest te slechten. En voor zo’n gebed zal Hij zijn oren zeker niet sluiten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: