Spring naar inhoud

Het Geheim van Fatima – Deel 2: de ontwikkelingen tussen 1917 en 1940, en de openbaarmaking van de eerste twee delen van het Geheim

Hier brengen we deel twee van de reeks ‘Het Geheim van Fatima’ met bijbehorend filmdeel.

Oktoberrevolutie in Rusland

Reeds maanden was het onrustig in Rusland. 13 dagen na het zonnewonder in Fatima, op 26 oktober 1917, vond in Rusland de oktoberrevolutie plaats… Op die dag werd onder leiding van Vladimir Lenin een communistische regering geïnstalleerd en de Sovjet-Republiek uitgeroepen. Pas later zou blijken welke noodlottige gevolgen deze ontwikkeling zou hebben.

Overlijden van twee zieners

Een jaar later, in oktober 1918, werden Francisco en Jacinta ziek. Zij offerden hun lijden op voor de bekering van de zondaars. Op 4 april 1919 overleed Francisco en mocht hij, zoals de Dame had beloofd, naar de Hemel gaan. Op 20 februari 1920 overleed ook Jacinta in het ziekenhuis in Lissabon, en mocht zij ook naar de Hemel, bij haar broer en bij Maria en Jezus die zij zozeer bemind hadden. Maar Lucia moest blijven leven, want zij had nog een missie te vervullen.

Goedkeuring van de verschijningen

In 1881 was het bisdom Leiria door paus Leo XIII afgeschaft, maar in januari 1918 door paus Benedictus XV opnieuw opgericht. Het telde 55 parochies, waaronder Fatima. Pas in mei 1920 werd een bisschop benoemd, Mgr. Correia da Silva, professor godgeleerdheid aan het seminarie van Porto. Het was de man der voorzienigheid.

Op 5 augustus 1920 nam Mg. Da Silva bezit van het bisdom. Reeds tien dagen later wijdde hij het bisdom toe aan Onze Lieve Vrouw. Als professor was hij 10 keer naar Lourdes geweest en als bisschop van Leiria ging hij nog 5 keer. De Kerkvoogd liet Lucia bij zich komen en ondervroeg haar verschillende malen. Na veel studie kreeg hij de overtuiging dat de verschijningen echt konden zijn. De bisschop kocht op de Cova da Iria een terrein van 125.000 vierkante meter, twee maal de oppervlakte van het Sint-Pietersplein in Rome. Daarna werd het terrein geëffend en werden er een hospitaal, kapel en retraitehuis gebouwd. Reeds in 1921 stond de bisschop toe dat er in de Cova da Iria de Mis zou worden gecelebreerd. In 1922 werd een commissie aangesteld om de verschijningen te onderzoeken. Op 13 mei 1928 werd de eerste steen van de basiliek gelegd. Op 14 april 1930 hield de door de bisschop van Leiria ingestelde commissie haar laatste zitting. Op 13 oktober 1930 werden de verschijningen officieel en uitdrukkelijk goedgekeurd en werd de verering van Onze lieve Vrouw van Fatima officieel toegestaan.

Lucia in het klooster

Reeds op 15 juni 1921 nam Lucia afscheid van de bisschop en vertrok naar het internaat in Vilar, een voorstadje van Port, een pensionaat voor meisjes bestuurd door de Zusters Dorotheeën. Na vier jaar trad zij in Tuy binnen in het noviciaat van de zusters Dorotheeën, waar zij de naam ‘zuster Maria van Smarten’ ontving.

Op 10 december 1925 verscheen de H. Maagd aan Lucia met aan haar zijde een Jongetje, zwevend in een lichtende wolk. De H. Maagd legde haar hand op de schouder en toonde tegelijkertijd een hart dat ze in de andere hand hield, omgeven met doornen. Op hetzelfde ogenblik sprak zij:

“Aanschouw, mijn dochter,  mijn hart omringd met doornen, waarmee de ondankbare mensen het ieder ogenblik doorboren, met godslasteringen en ondankbaarheid. Troost jij me tenminste en maak mijn belofte bekend: Ik zal allen die gedurende vijf maanden de eerste zaterdag biechten, de H. Communie ontvangen, het Rozenhoedje bidden, Me vijftien minuten gezelschap houden en mediteren over de vijftien mysteries van de Rozenkrans, met de bedoeling Mij te troosten, in het uur van hun dood bijstaan met de nodige genaden voor de redding van hun zielen.”

Op 15 februari 1926 verscheen haar het Jezuskind opnieuw en vroeg of zij de godsvrucht tot Zijn Heilige Moeder al had verspreid. Zij zette de moeilijkheden uiteen die de biechtvader ondervond en dat de Moeder Overste bereid was om ze te verspreiden, maar dat de biechtvader had gezegd dat zij alleen niets vermocht. Jezus antwoordde:

Het is waar dat uw Overste alleen niets vermag, maar met Mijn genade kan ze alles.”

Ze wees op de moeilijkheid, die sommige mensen ondervonden om op de zaterdag te biechten en ze vroeg of dat de wekelijkse biecht zou geldig zijn.

“Ja, de biecht kan zelfs veel langer geleden zijn, op voorwaarde dat men op het ogenblik dat men Mij ontvangt in staat van genade is en dat men de bedoeling heeft het Onbevlekt Hart van Maria te troosten.”

Lucia vroeg: “Jezus, en zij die vergeten die intentie te vormen?”

Jezus antwoordde:

“Zij kunnen deze bij de volgende biecht vormen, gebruik makend van de eerste gelegenheid om te biechten.”

Op 13 juni 1929 verscheen Onze Lieve Vrouw aan zuster Lucia, en zei haar:

“Het moment is aangebroken dat God de Heilige Vader vraagt om, in eenheid met alle bisschoppen van de wereld, de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart te doen, waarbij Hij belooft haar hierdoor te redden. Zo talrijk zijn die zielen die de rechtvaardigheid van God veroordeelt voor zonden die tegen Mij bedreven zijn, dat ik eerherstel kom vragen. Offer u zelf op voor deze intentie en bid.”

Maar hoewel zuster Lucia erop aandrong, bleef de toewijding van Rusland uit. Tegen juni 1929 hadden de paus en de wereld reeds genoeg gezien van het atheïstisch communisme in Rusland om te weten hoe vreselijk het zou zijn indien deze dwalingen zich doorheen de wereld zouden verspreiden. Op 16 april 1929 werd Stalins eerste “vijfjarenplan” in werking gesteld. Op 22 mei 1929 werd de grondwet van Rusland aangepast zodat alle religieuze propaganda illegaal werd verklaard.

De zondagse eredienst werd dientengevolge verbannen. Miljoenen waren reeds naar concentratiekampen gedeporteerd; de Katholieke Kerk was er verboden geworden en echtscheiding en abortus werden er omarmd. De wereld wist dat er een heerschappij van terreur heerste tegenover iedereen die als “vijand van de staat” werd beschouwd. Het communisme stond op het punt in vele Europese naties door te breken, zoals de bloedige antikatholieke Spaanse revolutie en burgeroorlog zou bewijzen.

De Heer deed zijn beklag over het uitstellen van de toewijding in een private verschijning aan zuster Lucia in augustus 1931:

“Ze wilden geen aandacht schenken aan mijn verzoek. Net als de koning van Frankrijk zullen ze spijt krijgen, maar het zal te laat zijn. Rusland zal zijn fouten al over de hele wereld hebben verspreid en oorlogen en vervolgingen van de kerk veroorzaken. De Heilige Vader zal veel te lijden hebben!”

Het communisme en het atheïsme begon zich te verspreiden doorheen de wereld, en deed zijn intrede in andere landen, zoals China, Korea, Cuba,… Reeds in 1921 werd de Chinese Communistische Partij opgericht.

En in Duitsland kwam in 1933 Adolf Hitler, leider van de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), aan de macht.  

Dan, vijf jaar later, in januari 1938 was in Europa een soort mysterieus noorderlicht te zien, tot grote verbazing van de mensen.

Een jaar later, in 1939 viel Duitsland binnen in Polen, en in mei 1940, verbreidde de oorlog zich ook naar de rest van Europa en de wereld. De Tweede Wereldoorlog was een feit.  

De openbaarmaking van de eerste twee delen van het geheim

Het was pas op 31 augustus 1941, toen de oorlog reeds was uitgebroken, dat zuster Lucia aan de Bisschop van Leiria ‘uit zuivere gehoorzaamheid en met verlof van de hemel,” zoals ze zich uitdrukt, de eerste twee delen van geheim meedeelde, zoals ze die hadden ontvangen tijdens de verschijning van 13 juli 1917.

Zuster Lucia schreef:

“Het geheim bestaat uit drie delen, waarvan ik er twee zal openbaren. Het eerste deel is het visioen van de hel. O.L.Vrouw opende de handen waaruit bundels licht schoten: zij doorboorden de grond en toonden ons een grote zee van vuur die zich onder de aarde scheen te bevinden. Ondergedompeld in dat vuur dreven de duivelen en de zielen rond als lichtende en bruine kolen in mensengedaante – nu eens omhooggejaagd door de vlammen die uit henzelf uitsloegen, samen met de wolken van rook, dan weer van alle zijden neerregenend, zoals het neervallen van vonken bij grote branden, zonder gewicht of evenwicht, te midden van kreten en gehuil van smart en wanhoop, die deden ijzen en beven van schrik. De duivelen onderscheidden zich door hun afschuwelijke en weerzinwekkende gedaante van monsterachtige en onbekende, maar doorschijnende en zwarte dieren. Dit gezicht duurde een ogenblik en wij moeten onze goede Moeder bedanken die ons te voren beloofd had ons naar de hemel te brengen. Anders zouden wij gestorven zijn van ontzetting en schrik.”

En zij vervolgde:

“Vervolgens sloegen wij de ogen op naar O.L.Vrouw die ons met goedheid en droefheid zei:

‘Gij hebt de Hel gezien, waar de zielen van de arme zondaars naartoe gaan. Om ze te redden, wil God in de wereld de godsvrucht vestigen tot Mijn Onbevlekt Hart. Als ze doen wat Ik u zal vragen, zullen vele zielen gered worden en zal er vrede komen. De oorlog gaat eindigen, maar als ze niet ophouden God te beledigen, zal onder het pontificaat van Pius XI een andere, erger dan deze, beginnen. Als gij een nacht verlicht zult zien door een onbekend licht, weet dat dit het grote teken is dat God u geeft, dat Hij de wereld gaat straffen voor haar misdaden door middel van oorlog, hongersnood, vervolgingen van de Kerk en de H. Vader. Om dat te verhinderen, zal Ik de toewijding komen vragen van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de Communie van eerherstel op de eerste zaterdag van de maand. Als ze naar mijn verlangens luisteren, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede komen. Zo niet, zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en Kerkvervolgingen aanstokend. De goeden zullen gemarteld worden, de H. Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden. Eindelijk zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen. De H. Vader zal Mij Rusland toewijden, dat zich zal bekeren, en aan de wereld zal een tijd van vrede geschonken worden.’”

Dit zijn de eerste twee delen van het geheim. In haar begeleidende brief aan de bisschop, schreef zuster Lucia:

“Uwe Hoogw. Excellentie weet hoe God enkele jaren geleden dat teken gaf, dat de sterrenkundigen geliefden aan te duiden met de naam van het noorderlicht. God bediende zich daarvan om mij te doen begrijpen dat Zijn gerechtigheid op het punt stond de vrije loop te laten aan de straf, voorbehouden aan de schuldige volkeren. Daarom begon ik met aandrang te vragen om de Communie van eerherstel op de eerste zaterdagen en de toewijding van Rusland. Mijn doel was niet alleen barmhartigheid en vergiffenis te bekomen voor de gehele wereld, maar vooral voor Europa. God, in zijn oneindige barmhartigheid, deed mij voelen hoe dat vreselijke ogenblik naderde. En uw Hoogw. Excellentie weet hoe ik, wanneer de gelegenheid zich voordeed, het zei.”

Over waarom dit geheim zo lang moest verborgen blijven, zei ze:

“Het kan zijn, hoogw; excellentie, dat de één of ander meent dat ik die dingen al langer had moeten bekend maken. Dan hadden ze bij hun verwezenlijking enige jaren geleden, dubbel zoveel waarde gehad. Zo zou het zijn, als God mij aan de wereld had willen voorstellen als profetes. Maar ik geloof dat dit Gods bedoeling niet was, toen Hij me dat alles openbaarde. In het tegenovergestelde geval, dunkt me, toen hij mij in 1917 gebood te zwijgen – gebod dat werd bevestigd door zijn plaatsvervangers – had Hij mij wel geboden te spreken. Daarom meen ik, hoogw. excellentie, dat God zich enkel van mij heeft willen bedienen om de wereld te herinneren aan de noodzakelijkheid om de zonde te vermijden en door middel van gebed en boete eerherstel te brengen aan God, die beledigd wordt.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: