Spring naar inhoud

Het Geheim van Fatima – Deel 3: de eerste pogingen voor de toewijding, en het beklag van Zr. Lucia aan Pater Fuentes

Hier brengen we deel drie in onze reeks over ‘Het Geheim van Fatima’, waar we vooral zullen ingaan op de eerste pogingen om Rusland toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Veel lees- en leerplezier!

De pogingen om Rusland toe te wijden

In 1942 deed Paus Pius XII een poging om de wereld toe te wijden, maar niet Rusland. Het gebeurde tevens niet in eenheid met alle bisschoppen. Deze toewijding was dus niet zoals Onze Lieve Vrouw eigenlijk had gevraagd.

Later werd bekend dat Pius XII enkel het verzoek tot de toewijding had gekregen, maar dat hij niet wist dat Rusland specifiek moest vernoemd worden, noch dat dit in eenheid met de bisschoppen moest gebeuren. Hij was dus op dat moment, in 1942, onwetend hierover. Hij zou daarom nog een tweede poging ondernemen, in 1952.

In 1947 schreef professor William Thomas Walsh een boek over Fatima, getiteld ‘Onze-Lieve-Vrouw van Fatima’, waarvan hij in een epiloog vertelt over een interview dat hij het jaar ervoor (1946) met zuster Lucia van Fatima had gehouden. Zuster Lucia vertelde toen tegen professor Walsh:

“Wat Onze-Lieve-Vrouw wil, is dat de paus en alle bisschoppen ter wereld Rusland op een speciale dag zouden toewijden aan haar Onbevlekt Hart. Als dit gebeurt, zal ze Rusland bekeren en zal er vrede zijn. Als het niet wordt gedaan, zullen de fouten van Rusland zich over elk land ter wereld verspreiden.”

Zoals de vertaler van dit interview, pater Manuel Rocha, later zou onthullen, vroeg Walsh vervolgens expliciet naar de Verenigde Staten van Amerika en voegde eraan toe: “en betekent dat ook de Verenigde Staten van Amerika?” Waarop zuster Lucia nogmaals met ‘ja’ antwoordde.

In 1948 werd de Republiek van Korea of Zuid-Korea uitgeroepen, terwijl in de Sovjet Koreaanse Zone van de bezetting er een communistische regering werd geïnstalleerd, geleid door Kim Il Sung. De Sovjets trokken hun troepen terug uit Korea in 1948; de VS in 1949.

Op 1 oktober 1949 werd in China na een bloedige burgeroorlog en revolutie door Mao Zedong de Communistische Chinese Volksrepubliek uitgeroepen.

In 1950 lanceerde het communistische noorden, onder leiding van Kim Il sung, en gesteund door de Chinese Volksrepubliek, een aanval op het zuiden, wat het begin van de Koreaanse oorlog inluidde.

In 1952, tijdens die Koreaanse oorlog, vermeldde Pius XII dan wel Rusland in een toewijdingsgebed die hij publiceerde in een pauselijke bul, maar slaagde er niet in om een ceremonie te organiseren in eenheid met alle bisschoppen. Opnieuw was de toewijding dus ongeldig. Het Communisme en communistische ideologieën bleven zich verspreiden doorheen de wereld, en hun ingang vinden in het onderwijs, regeringen, enz. Rusland bekeerde zich niet.

Datzelfde jaar verscheen Onze Lieve Vrouw opnieuw aan Zuster Lucia, en sprak:

“Vertel de H. Vader dat ik nog steeds wacht op de toewijding van Rusland. Zonder die toewijding kan Rusland zich niet bekeren. Zonder die toewijding kan de wereld geen vrede hebben.”

De brief van Vader Fuentes

In 1957 deed zuster Lucia haar beklag aan Vader Agustin Fuentes, postulator voor de zaak van de zaligverklaring van Francisco en Jacinta Marto, welke hij neerpende in een brief ( Genomen uit: Ave Maria, Driemaandelijks bulletin van ’t Mariaal Centrum te Ciney – 1 september 1980):

“Pater, de Madonna is ontevreden omdat men geen gehoor heeft gegeven aan Haar boodschap van 1917.  Noch de goeden, noch de slechten hebben ernaar geluisterd. De goeden gaan hun gang, zonder zich te bekommeren om de hemelse normen; de slechten gaan de weg van het verderf en houden geen rekening met de straffen die hen bedreigen. Geloof mij, pater, God zal weldra de wereld straffen. Die kastijding zal materieel zijn, en denk erom, hoeveel zielen in de hel zullen vallen als men niet bidt en boete doet. Dit is de reden van de droefheid van de Madonna. Pater, zeg toch aan iedereen dat de Madonna mij zo dikwijls heeft gezegd dat vele naties van het aanschijn der aarde zullen verdwijnen. Rusland zal de gesel zijn, gekozen door God zelf om de mens te kastijden, als men niet door gebed en de H. Sacramenten haar bekering verkrijgt. Zeg het, pater, dat de duivel de beslissende aanval heeft aangevangen tegen de Madonna. De Onbevlekte Harten van Jezus en Maria zijn het meest bedroefd om de val van religieuzen en priesterzielen. De duivel weet dat de priesters en religieuzen, wanneer zij hun verheven roeping verwaarlozen, vele zielen met zich naar de hel sleuren. Het is nauwelijks nog tijd om de kastijding des hemels tegen te houden: te dien einde hebben wij twee afdoende middelen, het gebed en het offer. De duivel stelt alles in het werk om ons te verstrooien en ons de smaak van het gebed te toen verliezen. Wij zullen ons redden, of ons verdoemen.

    Het is nochtans nodig, Pater, de mensen erop te wijzen dat ze niet moeten hopen aangespoord te worden tot het gebed en de boete, noch door de Paus, noch door de Bisschoppen, noch door de +priesters, noch door de Generale Oversten der Orden. De tijd is reeds gekomen dat ieder door eigen initiatief de heilige werken vervulle en zijn eigen leven hervorme, volgens de aansporing van de Madonna.

De duivel wil zich meester maken van de Godgewijde zielen. Hij ijvert om ze te verderven, om de anderen aan te zetten vrij te genieten en geen boete te doen. Hij gebruikt zelfs zijn sluwheid om ons te doen geloven dat het nodig is, het religieuze leven aan te passen. Daaruit spruit voort: onvruchtbaarheid van het inwendig leven en laksheid bij de mensen om het genot vaarwel te zeggen en zich volledig toe te wijden aan God.

    Denk eraan, dat twee feiten hebben bijgedragen tot de heiliging van Francesco en Jacinta: de droefheid van de Madonna en het visioen van de Hel. De Madonna staat tussen twee zwaarden: van de ene kant ziet Zij de hardheid en hardnekkigheid van de mensen en hun onverschilligheid tegenover de straffen die hen bedreigen; van de andere kant ziet Zij dat wij de H. Sacramenten vertrappen en de straf die nadert misprijzen: wij blijven ongelovig, zinnelijk, seksueel, materialistisch.

    De Madonna heeft uitdrukkelijk gezegd en mij DRIEMAAL herhaald, dat de laatste dagen naderen. Zij verzekerde eerst, dat de duivel de beslissende strijd heeft aangevangen waarin één van de twee zal overwinnen of overwonnen worden: wij zijn met GOD of met de DUIVEL – men kan geen twee meesters dienen.

    De tweede maal heeft Zij mij herhaald dat de laatste middelen die ons gegeven zin, de Rozenkrans is en de devotie tot het ONBEVLEKT HART VAN MARIA. De derde maal heeft Zij mij gezegd: “Als alle middelen uitgeput en misprezen zullen zijn door de mensen, zal Zij ons als laatste anker van redding Haar persoon zelf aanbieden: Haar menigvuldige verschijningen, Haar tranen, Haar boodschappen gegeven aan zieners, verspreid over gans de wereld.” En de Madonna voegde eraan toe dat we niet meer zullen vergeven worden, indien we niet luisteren en doorgaan te zondigen.

    Het is dringend, pater, dat men zich rekenschap geeft van de ernstige werkelijkheid. Niemand wil de zielen angstig maken: het is enkel een dringende aanmaning, omdat sinds de Heilige Maagd ons het afdoende middel gaf van het Rozenkransgebed, er geen enkel probleem is, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.”

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: