Spring naar inhoud

Het Geheim van Fatima – Deel 6: het derde deel van het Geheim, de doofpotoperatie van het Vaticaan, en latere openbaarmakingen door de Hemel

De toewijding van maart 2022 en de twee pausen

In maart 2022 was er, na het begin van de oorlog in Oekraïne, een toewijding door paus Franciscus in eenheid met alle bisschoppen en waarbij naast Oekraïne ook Rusland vernoemd werd. Door vele katholieken, en zelfs traditionele katholieke geestelijken werd dit gezien als dé langverwachte en mogelijk geldige toewijding van Rusland. Maar was die toewijding effectief geldig? En hoe komt het er in het Vaticaan sinds 2013 tot op 31 december 2022 nog steeds twee pausen waren: paus Benedictus XVI en paus Franciscus?

Paus Benedictus was op het moment van schrijven (oktober 2022), 95 jaar en reeds de langst levende paus ooit in de hele kerkgeschiedenis, en was reeds langer ‘afgetreden paus’ dan zittende paus. Maar Benedictus ging nog steeds gekleed in witte pauselijke gewaden; hij werd nog steeds aangesproken met de titel ‘Zijne Heiligheid’; hij gaf nog steeds de ‘Apostolische Zegen’; hij weigerde zijn pauselijk wapenschild te veranderen, en hij resideerde al die tijd in het Vaticaan. Hij bleef bovendien een gouden pectoraalkruis dragen. En dat terwijl Franciscus al 9 jaar paus zou zijn? Terwijl Franciscus reeds Benedictus een “mes in de rug heeft gestoken”, door onder meer zijn Motu Proprio Summorum Pontificum uit 2007 af te schaffen middels een nieuw motu proprio Traditionis Custodes, en het celebreren van de Tridentijnse Heilige Mis opnieuw zwaar aan banden te leggen? Wat is hier nu aan de hand?

Los van het feit dat de Heer reeds in 1931 zei dat het al te laat was om de toewijding te doen, zullen we even teruggaan naar het geheim. Er is namelijk nog een derde deel.

Het derde deel van het geheim en de doofpotoperatie door het Vaticaan

Enkele jaren nadat zuster Lucia in 1941 de eerste twee delen van het geheim openbaar had gemaakt, schreef ze onder gehoorzaamheid van haar bisschop, het derde deel van het geheim op een brief, verzegelde dit in een enveloppe en liet het overbrengen naar Mgr. José da Silva van Fatima. De inhoud van dat derde deel zou ten laatste in 1960 openbaar moeten worden gemaakt, zoals Onze Lieve Vrouw had aangegeven. In 1957, het jaar waarin ze het interview met vader Fuentes gaf en haar beklag deed dat de mensen geen gehoor hadden gegeven aan de oproep van Onze Lieve Vrouw, werd de nog verzegelde envelop naar het Vaticaan overgebracht, waar het in een kluis werd gestopt in de pauselijke appartementen.

In de jaren daarna werd zuster Lucia door het Vaticaan stilaan de mond gesnoerd. Na de dood van Paus Pius XII in de zomer van 1959, werd zuster Lucia een spreekverbod opgelegd. Ze mocht enkel nog enkele nauwe contacten en familie ontvangen, en moest toestemming aan het Vaticaan vragen om te mogen spreken. Ook begon de relatie tussen het Vaticaan en Moskou te veranderen. Waar Pius XII het communisme nog aan de kaak durfde te stellen, wenste Johannes XXIII eerder de zogenaamde oecumenische dialoog met de door Moskou gecontroleerde Sovjet-Russisch Orthodoxe Kerk aan te gaan. In 1959 begonnen ook reeds de voorbereidingen voor het Tweede Vaticaans Concilie.

Toen 1960, het jaar waarin het geheim door het Vaticaan openbaar mocht gemaakt worden aanbrak, gebeurde er niets… het geheim werd niet openbaar gemaakt.

Toen Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie aankondigde, wilde hij dat vertegenwoordigers van het Patriarchaat van de Russisch Orthodoxe staatskerk daarbij aanwezig zouden zijn. Het Kremlin stelde echter als voorwaarde dat het Concilie zou zwijgen over het communisme. In augustus 1962 werd in de Franse stad Metz een geheime overeenkomst ondertekend tussen kardinaal Tisserant, vertegenwoordiger van het Vaticaan, en de Russisch orthodoxe sovjetbisschop Nikodim. Johannes XXIII gooide het op een akkoord: er zou niets negatiefs gezegd worden over het communisme.

Het was pas na het overlijden van Johannes XXIII in juni 1963 dat er een bisschop van de vervolgde Oekraïens-Grieks katholieke kerk mocht komen spreken in het Vaticaan, in oktober van dat jaar.

Kardinaal Silvio Oddi, die in 2001 overleed, was één van de meest uitgesproken conservatieve prelaten van zijn tijd. Hij probeerde voortdurend om Paus Johannes XXIII ertoe te brengen het Derde Geheim van Fatima te publiceren. In de vroege jaren 1960, toen hij zijn secretaris was, vertelde hij de paus:

“Meest Heilige Vader, er is één iets dat ik u niet kan vergeven.”

De paus vroeg verbaasd wat het was. Oddi antwoordde dat hij niet het Derde deel van het Geheim van Fatima had geopenbaard, toevertrouwd aan de drie Portugese kinderen door de Heilige Maagd Maria in 1917, en dat gepland was voor bekendmaking in 1960. “Laten we er niet over spreken“, antwoordde de paus. Oddi zei dat hij al honderd preken over het onderwerp had gegeven. “Ik vertelde je om het niet te vernoemen,” zei Paus Johannes XXIII opnieuw.

Later legt Kardinaal Oddi in een ander interview, gepubliceerd in 1990 in het blad ’30 days’ zijn eigen theorie betreffende de inhoud van het Derde deel van het Geheim van Fatima uit:

    “Wat gebeurde in 1960 dat misschien in verband zou kunnen gebracht worden met het Derde Geheim van Fatima? De meest belangrijke gebeurtenis is zonder twijfel de lancering van de voorbereidende fase van het Tweede Vaticaans Concilie. Daarom zou ik niet verbaasd zijn indien het Geheim iets te maken had met de bijeenroeping van Vaticanum II…”

“Ik zou niet verbaasd zijn indien het Derde Geheim duistere tijden voor de Kerk inluidde: ernstige verwarringen en zorgwekkende geloofsafval binnen het Katholicisme zelf… Indien we de erge crisis beschouwen waar we doorheen geleefd hebben sinds het Concilie, lijken de tekenen dat deze profetie vervuld is, niet afwezig.”

De Neues Europa versie van het derde deel van het Geheim

Omdat het derde deel van het Geheim niet door het Vaticaan werd gepubliceerd op het tijdstip dat Onze Lieve Vrouw had gevraagd, zorgde de Hemel langs omwegen er toch voor dat in de loop der jaren delen van dat derde deel van het Geheim geleidelijk aan het volk bekend werden gemaakt.

Op 15 oktober 1963 verscheen in het blad Neues Europa te Stuttgart een document onder de titel “De toekomst van de mensheid”, en het was ondertekend door Luis Enrich, de auteur van het artikel. Daarna werd deze tekst overgenomen in de krant Mensage de Fàtima te Fuando; Agora te Lissabon; El Pueblo te Madrid; La Voz de España te San Sebastian; Het Volk; enz…

Men verklaarde dat dit document de inhoud van het derde deel van het Geheim van Fatima was, dat door Paus Paulus VI aan Presidenten Kennedy, Macmillan en Kroutsjov werd gestuurd vóór de bijeenkomsten die leidden tot het akkoord betreffende de controle op atoomexperimenten, en dat werd gesloten op 6 augustus 1963 te Moskou. Het succes van dit akkoord, dat door ruim 90 landen werd ondertekend, zou zijn te danken aan deze tekst. En het verrassende is dat het Vaticaan er nooit de echtheid van heeft ontkend.

In de inleiding schreef Louis Emrich:

“Ik heb al het mogelijke gedaan om voor mezelf de originele tekst van de derde boodschap van Fatima te verkrijgen, maar al mijn inspanningen bleven vergeefs. Het Vaticaan heeft alle regelingen getroffen opdat dit document een pauselijk geheim blijft tot nader order. Vandaag ben ik echter in staat om aan de lezers van Neues Europa in alle landen een uittreksel van de inhoud van het derde geheim te communiceren, in de vorm die beschikbaar is gesteld als ‘voorkennis’ in diplomatieke kringen van Washington, Londen en Moskou.”

En hij besloot:

“Hoewel dit document niet de originele tekst is van de boodschap van Fatima, zoals het op 13 oktober 1917 door de Moeder van God aan de kleine zienster Lucia werd geopenbaard, worden er toch essentiële punten van het origineel in gevonden.”

Dit is de tekst:

Vrees niet, lief kind, Ik ben de Moeder van God, die met je spreekt en bidt om in mijn Naam de volgende boodschap te brengen aan de hele wereld. Je zult, door dit te doen, sterke vijandelijkheden ondervinden. Luister en onthoudt goed wat ik je zeg: De mensen moeten beter worden. Ze moeten smeken om de vergeving van zonden die ze hebben begaan en van de zonden die ze blijven doen. Ze moeten het rozenhoedje bidden. Er is geen enkel persoonlijk probleem, familiaal, nationaal of internationaal probleem die ik niet kan oplossen als ze het me vragen door het Rozenhoedje. Je vraagt mij een miraculeus teken zodat iedereen uiteindelijk mijn boodschappen begrijpt, door jou, gegeven aan de mensheid. Dit mirakel heb je zonet gezien. Het was het groot zonnewonder! Iedereen heeft het gezien, gelovigen en ongelovigen, boeren en stadsmensen, geleerden en journalisten, leken en priesters. En nu, verkondig in mijn Naam: Op heel de mensheid zal er een grote kastijding komen, nog niet vandaag, ook niet morgen, maar in het tweede deel van de 20ste eeuw. Hetgeen ik laten weten heb in Salette aan de kinderen Melanie en Maximin zal ik vandaag voor jou herhalen. De mensheid pleegt heiligschennis en vertrapt het geschenk dat zij ontvangen hebben. Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist.  Hij zal zich zelfs introduceren in de hoogste toppen van de Kerk. Hij zal erin slagen om verwarring te zaaien in de geesten van de grote geleerden die wapens zullen uitvinden waarmee ze het grootste deel van de mensheid binnen enkele minuten kunnen vernietigen. Hij onderwerpt de machtigen onder de mensen onder zijn invloed en bestuurt ze om deze wapens te maken in grote hoeveelheid. Als de mensheid zich hier niet tegen verzet zal ik genoodzaakt zijn om de Arm van mijn Zoon te laten vallen. Als diegenen die aan het hoofd van de wereld en het hoofd van de Kerk staan, zich niet verzetten tegen deze gevaren, is het ik die het zal doen en ik zal bidden tot God mijn Vader om zijn gerechtigheid op de mensen te laten komen. Het is dan dat God de mensen zal straffen, harder en zwaarder dan Hij ze heeft gestraft door de zondvloed. En de groten en de machtigen zullen vergaan net zoals de kleinen en de zwakken. Maar er komt ook voor de Kerk een tijd van zware ontberingen. De kardinalen zullen opstaan tegen kardinalen, bisschoppen tegen bisschoppen. Satan houdt zich op in het midden van hun rangen. Ook in Rome zullen er grote veranderingen komen. Rome zal verwoest worden. Het is hetgeen rot is wat valt, en wat valt moet niet onderhouden worden. De Kerk zal verduisteren en de wereld zal in de wanorde storten. De grote, grote oorlog zal plaatsgrijpen in het tweede deel van de twintigste eeuw. Rusland zal de zweep worden van God, en op het einde zal ze zich bekeren.  Dat Amerika maar niet gelooft dat ze onkwetsbaar is. Vuur en rook zullen dan uit de hemel neervallen en het water van de oceanen zal veranderen in stoom, hun schuim spugend tot aan de hemel en alles wat staat wordt omgekeerd. En miljoenen en andere miljoenen mensen zullen hun leven verliezen op het ene uur na het andere, en diegenen die nog leven op dat moment zullen jaloers zijn diegenen die dood zijn. Er zullen overal verdrukkingen zijn waar men kijkt, en miserie over heel de aarde en verlatenheid in alle landen. Ziehier, de tijden naderen steeds meer, de afgrond verdiept zich steeds meer, en er is geen weg meer terug. De goeden sterven met de slechten, de groten met de kleinen, de prinsen van de kerk met hun onderdanen, de vorsten van de aarde met hun volk, overal regeert de dood, verheven in zijn triomf door de verloren mensen en de dienaren van Satan die dan de enige vorsten zullen zijn op aarde. Het zal een tijd worden die geen enkele koning noch keizer, geen kardinaal noch bisschop verwacht en hij zal komen volgens het plan van mijn Vader om te straffen en wraak te nemen. Later echter, zullen diegenen die nog in leven zijn opnieuw God aanroepen en Zijn heerlijkheid en men zal opnieuw God dienen zoals voorheen toen de wereld nog niet verdorven was. Ik roep al de ware volgelingen van mijn Zoon Jezus Christus, alle ware christenen en de apostelen van de Eindtijd! De Tijd der Tijden komt en het Einde der Einden als de mensheid zich niet bekeert en als deze verandering niet van boven komt, van de wereldleiders en de Kerkleiders.  Maar wee als deze verandering niet komt en alles blijft zoals het is, ja, als alles zelfs erger wordt.  Ga mijn kind en verkondig het! Ik houd me hiervoor altijd aan je zijde, je helpend.

Twee interessante feiten omringen de publicatie van de Neues Europa “Derde Geheim”. De eerste is een verklaring van Louis Emrich op 1 november 1963:

     “Het belangrijkste onderdeel, de kern van de openbaringen van de Moeder van God, was voor ons niet beschikbaar. In dit geval gaat het om woorden van de Heilige Maagd die gebeurtenissen voorspellen die zullen plaatsvinden in Rome en die zullen gebeuren met het Vaticaan en het pausdom bij het aanbreken van “dag J”, wanneer de mensheid zal worden overgeleverd aan de goddelijke kastijding. De passage die ermee verband houdt, en die de basis en conclusie vormt van de derde voorspelling van Fatima, werd er integraal van losgemaakt en blijft een staatsgeheim van het Vaticaan, totdat een nieuwe order wordt gegeven.”

De meeste Fatima-experts hebben geen idee wat ze van deze “Dag J” -referentie moeten denken, en dus zeggen ze niets. Het tweede interessante feit met betrekking tot het “Derde Geheim” van Neues Europa is dat in oktober 1971 in het blad Mensagem de Fatima, de Fatima-expert pater Messias Dias Coelho, zei dat hij aarzelde om het “Derde Geheim” van Neues Europa als vals te verwerpen, om twee redenen:

‘Eén: De bevestiging die onlangs aan mij is gedaan door een eminente kardinaal, wiens naam we voorlopig geheim zullen houden. Volgens hem bevat de tekst in kwestie enige overdrijvingen, maar komt het in wezen overeen met de waarheid. En twee: Het feit dat de centrale kern van de tekst in kwestie, zoals iedereen erkent, de voorspelling is van een toekomstig klimaat van verdeeldheid binnen de Kerk, een profetie die acht jaar geleden ongeloofwaardig was maar vandaag realiteit is!”

De “eminente kardinaal” was kardinaal Ottaviani, die in 1963 zijn goedkeuring van het artikel in de Duitse publicatie Neues Europa gaf. Volgens pater Messias Dias Coelho zei kardinaal Ottaviani dat het derde geheim van Neues Europa fundamenteel “overeenkomt met de waarheid”. Met betrekking tot de tekst die door Neues Europa is gedrukt, zou kardinaal Ottaviani naar verluidt hebben uitgeroepen:

 “Publiceer 10.000 exemplaren! Publiceer 20.000 exemplaren! Publiceer 30.000 exemplaren!”

Kardinaal Ottaviani las het échte derde deel van het Geheim, zoals hij zelf op 11 februari 1967 op een persconferentie tijdens een bijeenkomst van de Pauselijke Mariale Academie in Rome bevestigde:

    “Ik, die de genade en de gave heb gehad om de tekst van het Geheim te lezen – hoewel ook ik tot geheimhouding gehouden ben omdat ik aan het Geheim gebonden ben…”

Zijn uitspraken zijn dus extreem zwaarwegend in dit verband.

Op 16 oktober 1978 publiceerde de krant L’Osservatore della Domenica een artikel van een Vaticaanse prelaat, Mgr. Corrado Balducci, een geestelijke in de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Hij schreef dat een tekst die naar verluidt het Derde Geheim bevatte “herdrukt was door Neues Europa, die het op 15 oktober 1963 in Stuttgart publiceerde”. Mgr. Balducci citeerde vervolgens uitvoerig uit het Neues Europa geheim. Waarom zou een Vaticaanse prelaat zo’n groot geloof hechten aan het Neues Europa geheim, tenzij hij wist dat tenminste een deel van dit Neues Europa geheim authentiek was?

Pater Pio kende het Geheim

Ook de Heilige Pater Pio kende de inhoud van het geheim, hetzij door een bovennatuurlijke mededeling. Exorcist Gabriele Amorth heeft Pater Pio nog gekend in zijn leven.

Hij vertelde in een interview in 2011 met José Maria Zavala, dat hij rond 1960 met pater Pio sprak:

“Op een dag zei Pater Pio op heel droevige wijze tot mij: “Weet je, Gabriele? Het is Satan die geïntroduceerd werd in de boezem van de Kerk en binnen zeer korte tijd een valse kerk zal  besturen.”

Op de vraag van Zavala of Pater Pio zich zorgen maakte over toekomstige catastrofen, aardbevingen, oorlogen, epidemieën, hongersnood,… zei vader Amorth:

“Niets van dat alles interesseerde hem, hoe vreselijk het ook was, behalve de grote apostasie in de Kerk. Dit was de kwestie die hem echt kwelde en waarvoor hij bad en een groot deel van zijn lijden opofferde, gekruisigd uit liefde.”

Boodschap van Akita in 1973

Toen de effectieve en officiële vrijgave van het geheim na 1960 uitbleef, gaf God toestemming aan de H. Maagd om elders in de wereld te verschijnen en daar een gelijkaardige boodschap mee te delen. Dat gebeurde o.a. in 1973 in Akita, Japan, aan zuster Agnes Sasagawa. Op 13 oktober 1973 ontving zij de derde en laatste boodschap, die als volgt luidde:

Mijn lieve dochter, luister goed naar wat Ik je ga zeggen en geef het door aan je Overste.

Zoals Ik het je gezegd heb gaat de Hemelse Vader, als de mensen geen berouw hebben en zich niet beteren, aan de gehele mensheid een verschrikkelijke kastijding toebrengen. Het zal een straf zijn erger dan de zondvloed, zoals men er nog nooit een heeft gezien.

Vuur zal van de hemel vallen en een groot deel van de mensheid vernietigen, noch de priesters, noch de getrouwen zullen gespaard blijven. De overlevenden zullen zich in een dusdanige diepe droefheid bevinden, dat zij de doden zullen benijden. De enige wapens die u zullen overblijven zullen de Rozenkrans zijn en het Teken dat de Mensenzoon heeft na gelaten. Bid iedere dag de rozenkrans voor de Paus, bisschoppen en priesters.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn.

Kardinaal Ratzinger, toen Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, zei tegen Bisschop Shojiro Ito, nadat hij op de hoogte was gekomen van deze boodschap: “Dit is het Derde Geheim van Fatima.”

Mededeling van het geheim aan E.H. Raymon Arnette in 1994

En in mei 1994, 77 jaar nadat O.L.Vrouw voor het eerst verscheen in Fatima, was de Franse priester Raymon Arnette aan het luisteren naar een CD met de titel ‘Mysterium Fidei’, met Franse tekst gezongen door een Frans koor. Toen hij aan het luisteren was verdween de muziek ineens op de achtergrond en hoorde hij een duidelijke stem vertellen:

Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht.

De gruwel der gruwelen zal zijn hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette.

De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor zijn misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart,, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.

Hierna hoorde Vader Arnette nog één zin:

Dit is het Derde Geheim van Fatima.

Officiële openbaarmaking van het derde deel van het geheim door het Vaticaan in 2000

In 2000 werd tenslotte door het Vaticaan het derde deel van het geheim openbaar gemaakt, althans zo beweerden zij dat publiekelijk. Paus Johannes Paulus II gaf de prefect van de congregatie van de geloofsleer, kardinaal Ratzinger, de opdracht het geheim openbaar te maken.

Dit deel luidt als volgt:

“Na de twee delen die ik al heb uitgelegd, zagen we links van Onze Lieve Vrouw, en er een beetje boven, een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; het flitste en gaf vlammen af die eruit zagen alsof ze de wereld in brand zouden zetten; maar ze doofden uit toen ze in contact kwamen met de schittering die Onze Lieve Vrouw naar hem uitstraalde van haar rechterhand. Naar de aarde wijzend met zijn rechterhand riep de Engel met een luide stem: “Boete, boete, boete!” En we zagen een immens licht dat God is: iets zoals wanneer mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze er voor passeren; een Bisschop gekleed in het Wit, en we hadden de indruk dat het de H. Vader is. Andere bisschoppen, priesters en religieuze vrouwen gingen een steile berg op, en aan de top was er een groot kruis van ruwe stronken van een kurkeik met de bast er nog aan. Voordat hij er aankwam passeerde de H. Vader door een grote stad die half in puin lag, en half bevend met een langzame pas, geteisterd door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg ontmoette. Toen hij de top van de berg had bereikt, werd hij op zijn knieën aan de voet van het groot Kruis gedood door een groep soldaten die kogels en een pijl naar hem vuurden, en op dezelfde manier stierf de ene na de andere, bisschoppen, priesters en vrouwelijke religieuzen, en verschillende mensen van verschillende standen en posities. Onder de twee armen van het Kruis waren er twee Engelen met elk een kristallen beker in de hand, waarmee ze het bloed van de martelaren opvingen en de zielen besprenkelden die hun weg naar God zochten.”

Echter, niet iedereen is het ermee eens dat dit derde deel volledig is. Het verschilt ook compleet van het zogenaamde derde deel dat werd gepubliceerd in Neues Europa in 1963; en van het geheim dat in Akita werd meegedeeld en door Kardinaal Ratzinger werd erkend als zijnde ‘het derde geheim’. Vader Ingo Dollinger, die voor vele jaren goed bevriend was met Kardinaal Ratzinger, de latere Paus Benedictus XVI – en hem goed kende, vertelde op 15 mei 2016 via een telefonisch interview aan de katholieke journaliste Maike Hickson:

    “Niet lang nadat het Derde Geheim van Fatima in juni 2000 werd gepubliceerd door de Congregatie van de Geloofsleer, vertelde Kardinaal Joseph Ratzinger aan mij tijdens een persoonlijke conversatie dat er nog steeds een deel van het Derde Geheim is dat ze nog niet gepubliceerd hebben! “Er is meer dan wat we gepubliceerd hebben,” zei Ratzinger. Hij vertelde mij ook dat het gepubliceerde deel van het geheim authentiek is en dat het ongepubliceerde deel van het geheim sprak van een “slecht Concilie en een slechte Mis”, wat zich toen in de nabije toekomst zou gaan verwezenlijken.”

Dit komt overeen met wat onder meer Vader Arnette in 1994 vernam van de hemelse Stem.

Wordt vervolgd.

1 reactie »

  1. U verdient een zeer groot compliment voor het uiteenzetten van deze zeer belangrijke en Hemelse interventie welke het geheim van Fatima wordt genoemd.
    . Ook interessant is dat we bevestigd krijgen dat Roncalli, die de Grote Paus werd genoemd, deze titel alleen verdiende door zijn omvang en niet door zijn geloof, vertrouwen en spiritualiteit. Ook wordt duidelijk dat Alfredo Ottoviani…tijdens het vermaledijde tweede Vaticaanse concilie, samen met Francis Spellman en Mgr Marcel François Lefebvre de strijders en beschermers van de traditionele Kerk waren, zeer duidelijk aan de juiste kant van de lijn stonden. Toenmalige papegaai en spreekbuis van de zeer progressieve stroming van hen die het fundament hebben gelegd voor de huidige crisis in Rome..t.w Joseph Ratzinger, heeft de Heilige Geest een heleboel uit te leggen.
    Wie het vatten kan, hij vatte het.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: