Spring naar inhoud

Het Geheim van Fatima – Deel 7: De Liturgiehervorming, de ‘Grootloge van het Vaticaan’ en de openbaring van E.H. Gruner

In dit 7de deel gaan we in op de liturgiehervorming van na het Tweede Vaticaans Concilie, de invloed van de vrijmetselarij in de Kerk, en wat E.H. Nicholas Gruner ons had te vertellen over het derde deel van het Geheim.

Even recapituleren. Ratzinger had na de openbaarmaking van een deel van het derde deel van het Geheim gezegd tegen E.H. Ingo Dollinger, met wie hij goed bevriend was, dat er nog een deel was dat ze niet hadden gepubliceerd, dat sprak over een ‘slecht concilie’ en een ‘slechte Mis’.

De “slechte Mis” – geen ongeldige Mis – slaat op de hervorming van de Heilige Mis van 1969: het Missaal van Paulus VI (dat veel verder ging dan wat het Concilie oorspronkelijk had beoogd). Dit missaal werd samengesteld door Mgr. Annibale Bugnini en een liturgiehervormingscommissie met een aantal protestantse theologen, allen aangesteld door Paulus VI. Bugnini werd door diverse hooggeplaatste curieleden beschuldigd van het lid zijn van de vrijmetselaarsloge. Omwille van deze beschuldigingen, die later gegrond bleken te zijn, werd Bugnini later benoemd tot nuntius in Iran, en op een heimelijke manier in ‘ballingschap’ gestuurd.

Eén van de protestantse voorgangers die lid was van de commissie, was Max Thurian. Deze zei dat “elke protestantse kerk deze nieuwe liturgie gezamenlijk met de Katholieke Kerk voor het Avondmaal moet kunnen gebruiken.” Het Eucharistische gebed I (de originele Romeinse Canon, zoals die ook in de Tridentijnse Missalen te vinden is), bleef echter problematisch voor protestanten. De overige door Bugnini opgemaakte Eucharistische gebeden niet. Eucharistisch gebed II werd zelfs opgemaakt in een restaurant, bij wijze van spreken ‘tussen de soep en de patatten’.

De invloeden in de liturgische hervormingen van na Vaticanum II beperkten zich niet tot deze van Bugnini. Vanuit het Vaticaan zelf, door Paus Paulus VI, werd het zogenaamde ‘volksaltaar’ geïntroduceerd, waardoor de priester ‘versus populum’ (naar het volk gericht) de H. Mis celebreert, in plaats van ‘Ad Orientem’, ad Dominum, ad crucem (naar het Oosten, richting de Heer in het tabernakel, richting het Kruis). Dat werd toen als een optie geïntroduceerd, maar het werd al gauw de norm. Maar er werden nog meer verregaande maatregelen geïntroduceerd, en wel in ongehoorzaamheid aan Paulus VI.

Kardinaal Suenens van Mechelen-Brussel, één van de vier moderators tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, had eveneens een grote invloed op de liturgiehervormingen. Samen met nog enkele andere modernistische bisschoppen van België, Nederland en Duitsland besloot hij om in de lage landen geknielde tongcommunie af te schaffen, knielbanken te verwijderen en staande handcommunie te introduceren. Ook werd het knielen tijdens de consecratie – het meest heilige moment van de H. Mis – afgeschaft. Ook mochten leken voortaan de H. Communie uitreiken. Dit zijn allemaal ‘protestantiseringen’ van de katholieke H. Mis.

Wat vroeger heilig was, zoals geknielde tongcommunie uit de handen van de priester aan de communiebank, werd plots afgeschaft en werd van de ene dag op de andere ‘overbodig’ geacht.
Lekenvrouwen met gelakte nagels die de H. Communie uitreken in de hand is in veel parochies sinds 1969 “normaal”.

Deze ‘hervormingen’ kregen na verloop van enkele jaren een (afgedwongen?) “dispensatie” van Rome. Het kwaad was geschied, en verspreidde zich toen als een kankergezwel in de hele Kerk. Suenens stond bekend als zeer liberaal, en was tijdens het concilie één van de leidende ‘stemmen’ tégen de orthodoxie. Hij was ook één van de figuren die Paulus VI adviseerde om de veelbesproken encycliek Humanae Vitae NIET te publiceren.

Missaal van 1965

Wat weinigen weten is dat het eigenlijke Missaal van Vaticanum II het missaal is dat in 1965 werd gepubliceerd, en niet het missaal van 1969. De liturgische veranderingen die werden overwogen tijdens het Concilie waren algemeen van aard, en bevatten voorstellen die veel bescheidener waren dan de substantiële veranderingen die gebeurden in 1969 en later, “in de geest van het Concilie”.

De veranderingen omvatten een wijdere mogelijkheid tot gebruik van de volkstaal, maar niet voor de hele Mis. Enkel de ‘Liturgie van het woord’ moest met het gezicht richting het volk geschieden, en er was een verkorting van de gebeden aan de voet van het altaar, en de weglating van het Laatste Evangelie. Maar voor de rest bleef de Mis over het algemeen onveranderd: de Mis werd Ad Orientem gecelebreerd, en het belangrijkste deel, de Canon van de Mis, bleef onveranderd en in het Latijn. Ook communiebank, knielstoelen enz. bleven.

Iemand van 1900 of van 1700 die in die Mis zou binnenkomen, zou niet geschokt zijn. Hij zou wat verschillen merken, maar de Mis zou nog herkenbaar zijn voor hen.

Voor sommigen die houden van het Missaal van 1962 zijn dit misschien nog teveel veranderingen, maar ze zijn veel minder radicaal dan de vele veranderingen die later geïntroduceerd werden, die zoveel verwijderden en toevoegden, ook in het gebeuren van de Mis zelf (volksaltaar, staande handcommunie, niet meer knielen bij consecratie,…).

Maar het missaal van 1965 was, zoals we nu kunnen zien, als het ware een tussenstap tussen het Missaal van 1962 en deze van 1969… De verandering van de Mis moest geleidelijk gebeuren, en het Missaal van 1965 was slechts een “tijdelijk overgangsmissaal”.

Grootloge van het Vaticaan

Acht jaar na de invoering van de ‘hervormde liturgie’ van Paulus VI, op 12 september 1978, publiceerde het tijdschrift Osservatore Politico van de bekende journalist Mino Pecorelli (1928-1979) een artikel met de titel “De grootloge van het Vaticaan” dat voor veel opschudding zorgde.

In dit artikel gaf Pecorelli een complete lijst met 113 namen van hoge geestelijken, inclusief nummer en datum van toetreding in de vrijmetselarij. In de lijst staat ook Kardinaal Suenens vermeld.

Zes maanden later, in maart 1979, werd Pecorelli doodgeschoten in zijn wagen.

Veelzeggend!

Maar terug naar de ‘nieuwe Mis’ van Paulus VI.

Het gevolg van de introductie van de ‘nieuwe Mis’ in de volkstaal was een oneindige reeks van ‘experimenten’. Iedereen heeft ze wel al gezien. Recepties in de kerk, lekenvrouwen die de H. Communie uitdelen, profane en modernistische kerkliederen, toneeltjes, show, en noem maar op. Vaak wordt er door parochieassistenten of de priester zelf met de misgebeden gerammeld en gefoefeld, om het wat ‘moderner’ te maken. Ook gebeurt het dat het Eucharistisch gebed zelfs niet meer uit het missaal komt, maar ergens afgedrukt van één of andere website op internet.

De stap om van de huidige ‘nieuwe Mis’ naar een geheel ketterse Mis te gaan (een ‘viering’ die op gelijke voet staat met het protestantse ‘Avondmaal’), met totaal ongeldige consecratiewoorden is vrij klein. Hetzelfde geldt voor een zogenaamde “oecumenische Mis” met protestanten. Vertrekkende van de Tridentijnse Mis was die stap onmogelijk. De reden dat de Mis in het Latijn werd gecelebreerd, is omdat het Latijn een dode taal is, en daar niet zomaar aan kan geprutst worden volgens het eigen goeddunken van parochiemedewerkers, priesters of bisschoppen. Dit was om de Liturgie en dus de H. Mis te beschermen. Protestanten gebruiken overigens geen Latijn, maar steevast de volkstaal. Het Latijn was de voertaal in het Romeinse rijk, ten tijde van de eerste martelaren, waaronder het martelaarschap van St. Petrus in Rome. De Kerk heeft die taal overgenomen en ‘geheiligd’, terwijl die in de wereld in onbruik raakte als voertaal.

De Romeinse Canon (of: Eucharistisch Gebed I) is in essentie de enige goede canon voor het celebreren van de H. Mis in de volkstaal, omdat dit de canon vastgelegd is door de H. paus Pius V, en eigenlijk de canon is die sinds de tijd van de martelaren van de Kerk in de eerste eeuwen werd gebruikt. Verder zijn ook alle ‘vernieuwingen’ zoals rechtstaan tijdens de consecratie, rechtstaan bij het ontvangen van de H. Communie (waar men vroeger altijd neerknielde) te verwerpen. Dit bestond niet vóór 1965. Dit is allemaal gericht op protestantisering en het wegebben van het het geloof in de Werkelijke Tegewoordigheid (welke bewezen wordt door talloze Eucharistische mirakelen). Wie kan knielen, die kniele, uit eerbied en ontzag voor God die tegenwoordig komt op het Altaar en zich geeft in de H. Communie. 

Deze informatie kan ook verduidelijken waarom Paus Benedictus probeerde om enkele van de vele onrechtvaardigheden om te keren, die direct gerelateerd zijn aan de openbaring van Dollinger over de niet gepubliceerde inhoud van het derde deel van het Geheim (nl. de informatie omtrent het ‘slecht Concilie’ en de ‘slechte Mis’). Ratzinger had namelijk het volledige derde deel gelezen. Hij bevrijdde de Tridentijnse Mis – die door Paulus VI voor een aantal jaar werd verboden –  van z’n onderdrukking met de publicatie van Summorum Pontificum in 2007; hij maakte in 2009 de excommunicaties van de bisschoppen van de Sociëteit van St. Pius X (SSPX) ongedaan, en Ratzinger zei in 2003 reeds dat Mgr. Lefebvre de belangrijkste bisschop was van de 20ste eeuw.

Benedictus verklaarde in 2010 in Fatima publiekelijk:

“We zouden ons vergissen als we denken dat de profetische missie van Fatima voorbij is.”

Zoals we schreven, zei Benedictus 10 jaar eerder, in 2000 tegen E.H. Ingo Dollinger dat er dus nog een deel van het Geheim is dat ze niet hebben vrijgegeven. En daar kan E.H. Nicholas Gruner ons wat meer over leren.

Vader Gruner en het derde deel van het Geheim

Vader Nicholas Gruner, een Fatima-expert, heeft meer dan 30 jaar lang gestreden om het derde deel van het Geheim vrij te krijgen en de boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima bekend te maken. Hij heeft zware vervolgingen te verduren gehad. Men heeft over hem een aantal jaar geleden een documentaire gemaakt.

In een toespraak in Illinois in de Verenigde Staten in 2014, had Eerwaarde Gruner het over de ‘paus’ in het derde deel van het Geheim:

“Zoals ik elke dag doe bij het bidden van de Tridentijnse Mis en daar staat: ‘we bidden voor …’ en er wordt de letter N gezet voor de naam. Er is slechts één paus waar we toe geroepen zijn om voor te bidden. Zelfs diegenen die niet met mij akkoord gaan op dit punt, vragen mij: welke is die éne naam die jij gebruikt? Het punt is dat er geen twee namen kunnen zijn in die positie, en dat is zo onderricht geweest door de Universele Kerk van dag één tot vandaag. Dat is zeer duidelijk het gewone Universele Magisterium. Zodus we hebben daar wat verwarring, die wordt uitgelegd door het Derde Geheim. Het is het deel ervan dat we niet hebben, en dat is waarom ik denk dat eerst en vooral jullie allen het recht hebben, door jullie Doopsel, niet door jullie Vormsel, maar gewoon door jullie doopsel, hebben jullie van God het recht om de paus te vragen om een uitspraak. Ik verzin dit niet. Je kunt dit opnieuw vinden… Ik kan jullie het overeenkomende nummer geven, maar niet vanavond. Maar ik kan jullie vertellen waar je het kunt vinden: het wordt gevonden in het Tweede Concilie van Lyon van 1274, en opnieuw in het Eerste Vaticaans Concilie, waar het een tweede keer staat, dat de gelovigen het recht hebben een uitspraak te vragen van de paus omtrent kwesties van kerkelijke jurisdictie. Wanneer ik het woord recht gebruik, dan gebruik ik het woord in strikte zin: het is niet iets dat is uitgevonden, het is door God gegeven om je verantwoordelijkheden ten uitvoer te brengen. Dus om vandaag je ziel te redden, hebben wij het recht, en ik geloof daarom ook de verantwoordelijkheid, om de volledige tekst van het derde geheim te vragen. Want in die tekst vertelt zuster Lucia ons, of meer precies, de zuster openbaart ons enkele van de geheime geschriften die nooit eerder geopenbaard werden, waarin de genade wordt beschreven die ze kreeg op 3 januari 1944. De 3de januari van 1944… Om u een beetje de context te geven: ze krijgt een bevel in oktober, dat is twee of drie maanden eerder. Ze heeft geprobeerd om dit bevel te gehoorzamen om het geheim neer te schrijven. En ze kan zich er niet toe brengen het te doen. En ze probeert dit drie maanden lang. Elke dag nam ze haar pen en papier en ging ze naar de zolder, dacht ze wat na, zette zich neer om te schrijven en ze kon het niet. Het is vrij beroerd als je dit drie maanden niet kunt, maar dit is wat ze niet kon. Dus ze is in de kapel, in haar klooster, en ze vertelt de Heer dat ze alles wil doen in dit verband. Dus Onze Lieve Vrouw zegt haar het visioen neer te schrijven, maar niet de uitleg. Dus op 3 januari hebben we de tekst zoals die door het Vaticaan in 2000 werd gepubliceerd. Als we kijken naar de datum, dan staat daar: 3 januari. Ze schrijft het visioen neer, maar geen uitleg. Maar ze schrijft die dag niet naar de bisschop. Ze schrijft 6 dagen later naar de bisschop, op 9 januari, en ze zegt: ‘Ik heb nu de taak afgerond die u mij gegeven hebt, om het geheim op te schrijven’. Ze schreef dus een tweede document, die de uitleg geeft, een tijdje na 3 januari. En ze schreef het niet in de eerste versie, omdat Onze Lieve Vrouw zei het niet te doen. Nu, in dat visioen beschrijft ze wat ze ziet. Ze zegt: we zagen… In het begin begint ze zo te spreken, en je kunt het voor jezelf nagaan: ‘We zagen een bisschop in het wit gekleed.’ Nu, de meesten van jullie zijn misschien nog nooit in India geweest, maar ik ben daar geweest en iedere bisschop in India kleedt zich in het wit. Het is dus niet zomaar een bisschop in het wit gekleed, maar een bisschop in het wit gekleed die hen deed denken dat hij de paus was. Ik kan jullie vertellen: de bisschoppen in het wit gekleed in India doen je niet denken dat zij de paus zijn. Ze zijn heilige mannen, goede mannen, maar niemand denkt van hen dat ze de paus zijn. Maar in dit visioen zei Lucia: ‘We dachten dat hij de paus was’. Dus hier is een bisschop in het wit gekleed in hun visioen, die de indruk geeft dat hij de paus is. Nu, waarom zegt ze: ‘We dachten dat het de paus was?’ Dit is haar manier van omschrijven van wat ze zag. Maar het is niet de manier van zeggen dat hij de paus was. Later, in haar zelfde omschrijving spreekt ze over de Heilige Vader die wordt beschoten en vermoord door pijlen en kogels. De Heilige Vader is de Heilige Vader, de bisschop in het wit gekleed is niet de Heilige Vader, maar hij lijkt op hem. Dus er is die indruk, die nu is gecreëerd door het feit dat Benedictus, toen hij aftrad, in zijn theoretische beschrijving… en professor Violi, een canonist van Modina en Bologna, nam vóór het aftreden, op 27 februari 2013 er notie van dat hij zegt, en je kunt het duidelijk zelf lezen, Benedictus zegt over zijn aftreden: “Ik doe geen afstand van de munus”; M U N U S…. Dat betekent in het Latijn: het ambt. Maar de canonieke wet, ik denk dat het nummer 332 is, als ik het juist heb, ik kan het voor je opzoeken, 332, die zegt: ‘Indien een paus aftreed, moet hij afstand doen van de munus’. Dus hier heb je de canonieke wet die zegt: ‘om af te treden moet je afstand doen van de munus’; en hier heb je Paus Benedictus die zegt: ‘Ik doe geen afstand van de munus’. Voor mij is het duidelijk dat hier een tegenstrijdigheid is. Als je aftreedt, dan moet je afstand doen van de munus, maar hij zegt: ‘Ik doe geen afstand van de munus’. Zodus, wat hij ook deed, hij nam geen afstand van het pausschap. Dat is het mysterie dat zal worden uitgelegd door het Geheim, en jullie hebben het recht om te vragen naar het Geheim, de rest van de tekst, waarvan we weten dat het bestaat.

De essentie van de nog verborgen tekst van het derde deel van het Geheim draait dus rond wat zich de afgelopen 10 jaar heeft afgespeeld in het Vaticaan. We zullen daar in ons volgende artikel dieper op ingaan.

Wordt vervolgd.

7 Comments »

 1. Volgens mij is de Liturgie van 1965/69 ongeldig. Dat heeft Paus St. Pius V al gezegd, bij de promulgatie van de Tridentijnse Liturgie. Hier mocht niet meer vanaf geweken worden, door niemand, en degenen die dat toch deden zouden over zichzelf de wraak afroepen van de heilige Apostelen Petrus en Paulus. Lees in Quo Primum 14 Juli 1570. Dat is een onfeilbaar Pauselijk leerstuk. “het zal dus van nu af aan, en voor altijd onwettig zijn, in de hele Christelijke wereld om Missen te zingen of te lezen volgens welke formule dan ook, die anders is dan dit Missaal wat Wij nu promulgeren”. De Liturgie veranderingen na 1958 hebben maar één doel gehad, om te zorgen dat het Eeuwige Misoffer van het aanbiddelijk Lichaam en Bloed van Jezus Christus zou ophouden, zonder dat het volk daarvan iets zou merken. Ook als je de teksten van de Priesterwijding ziet van de Tridentijnse ritus en die vergelijkt met de novus ordo ritus, dan zie je dat er niets is overgebleven wat katholiek is. Het zijn geen wijdingen, maar gewoon aanstellingen van een protestantse voorganger. Het is hetzelfde als de Anglicaanse liturgie, die door Robert Cranmer was ingevoerd, en die pas meer dan 300 jaar later, door Paus Leo XIII ongeldig werd verklaard. Tja, vertel dat maar eens aan al die mensen die meer dan 300 jaar lang bij de Anglicanen gingen biechten, en naar de Mis gingen en dachten dat ze geldige sacramenten hadden ontvangen. Niet dus. De novus ordo liturgie van Rome is nu precies hetzelfde. Ik weet zeker dat het door een later echt Katholiek Concilie helemaal ongeldig en onwettig wordt verklaard. Maar mensen van nu willen dat niet geloven, omdat twijfelachtige Pausen en valse Maria verschijningen van na 1960 deze nieuwe ritus min of meer bevestigd hebben. Kijk maar naar Medugorje. Die nieuwe “Missen” die doen ze daar ook. Daarvan heeft Pater Luigi Villa al gezegd dat hier waarschijnlijk de duivel verschijnt, en valse wonderen doet. Luigi Villa had van Paus Pius XII persoonlijk een geheime opdracht gekregen om onderzoek te doen naar misstanden veroorzaakt door de vrijmetselarij en de duivel. Hij was zelfs door Pater Pio persoonlijk naar Paus Pius XII gestuurd, omdat hij wist welke opdracht de Paus voor hem had. Luigi Villa was van mening dat het niet deugde. Ik snap wel dat het gezellig is en inspirerend met zo’n grote massa mensen, ik ben er zelf ook ooit geweest. Maar het is toch niet goed. Je kan je veel beter houden aan de veilige, door de echte Kerk goedgekeurde privé openbaringen zoals La Salette, Pontmain, Rue du Bac, Banneux, Beauraing. Ik zelf persoonlijk geloof ook in Onkerzele, maar dat komt omdat ik denk dat Leonie van den Dijck een heilige was, en die verschijningen van Maria plaatsvonden voor de tweede wereldoorlog, toen er nog een echte kerk was. Het is wel nooit door het Leergezag van de Kerk beoordeeld, maar dat zal in de toekomst misschien nog wel komen. Ik ben altijd voorzichtig, dus ik kan niet vooruitlopen en zeggen dat het waar is. Ik ben maar een leek, maar mij lijkt het wel betrouwbaar. Er is ook nooit iets tegen het traditionele geloof gezegd. Ik neem het niemand kwalijk, want mensen weten niks meer, en worden misleid, dus in hoeverre er sprake is van schuld weet ik niet.

  Like

  • Ik denk dat ze wel nog geldig is, maar eigenlijk niet gewild is door de Hemel, en een overstap is naar een totaal ongeldige liturgie met ongeldige consecratiewoorden, die binnen een aantal jaar in Rome zal worden afgekondigd. De Hemel is zo goed dat ze ook in de N.O Mis nog genaden geeft, en de Heer nog tegenwoordig komt. Ik ken heel mooie N.O. Missen, zoals bvb. in het Oude Klooster Maleizen (waar ze ook de Tridentijnse Mis celebreren). Daar celebreren ze Ad Orientem, iedereen geknield communie op de tong, enz. Ook wordt de Romeinse Canon gebeden en de correcte vertaling van de consecratiewoorden. Verder is het een N.O. Mis. Ik ken ook een oude priester hier dichtbij, die heel eerbiedig zijn gelezen Mis celebreert. Veel vrome priesters uit de nieuwe ritus celebreren hun Mis eerbiedig en met liefde, en geloven in de Werkelijke Tegenwoordigheid. Dat de Heer werkelijk tegenwoordig komt in zo’n Missen werd bewezen door Eucharistische mirakelen die werden onderzocht: recente mirakelen (vb. in Polen) waren identiek aan deze van vele eeuwen geleden (zoals Lanciano): levend hartspierweefsel van een man van 33 jaar in doodstrijd, bloedgroep AB,… Maar de Hostie is afkomstig uit een N.O. Mis. Zie ook: https://eerherstelheiligsacrament.org/eucharistische-mirakelen/. Per slot van rekening was de allereerste H. Mis tijdens het laatste Avondmaal ook niet in het Latijn. Maar het Latijn is door God gewild als universele taal van de Kerk, waardoor er ook in de taal eenheid is.

   Like

   • Wist je trouwens, dat Marie Julie Jahenny ook een nieuwe ritus heeft voorspeld, dat was al in de 19e eeuw. Een nieuwe soort van ere dienst, en zij noemde het een “staatsgodsdienst” die zou komen. Ja, in Frankrijk weten ze dat nog wel van de tijd van de Franse Revolutie, toen werd er ook in de kerken een “eredienst” ingevoerd om het geloof mee te bespotten. Ik dacht aanvankelijk dat ze er de novus ordo mee bedoelde, maar het zou ook kunnen dat er nog iets nieuws aankomt. Men zou rode gewaden dragen, en een of ander soort offerdienst doen. Het had ook iets met de islam te maken.

    Like

   • Dat is wat ik ook denk: er komt nog iets veel erger dan de N.O. Mis. En dat is waar ze in het Vaticaan heden naartoe bewegen met al die interreligieuze bijeenkomsten (om de haverklap), met vooral Abu Dhabi in 2019 in het achterhoofd (“alle religies zijn door God gewild”).

    Like

   • Er zullen er zich ook velen bekeren op het einde, en daar bestaat net die triomf uit. Wij moeten ons daar niet teveel vragen bij stellen, maar God dankbaar zijn voor de gave van het geloof, en volharden in dit geloof (en uiteraard bidden voor de bekering van zondaars).

    Like

 2. Als de liturgie van 1965 nog geldig zou zijn, dan moet ook de priesterwijding nog geldig zijn, anders heb je nog geen Mis. De liturgie veranderingen werden pas in 1969 verplicht, toen eiste Paulus VI ook dat de priesters zouden ophouden met het lezen van de Tridentijnse Mis, en hij beriep zich daarbij op zijn Pauselijke autoriteit (om dit af te dwingen). Ik heb de teksten vergeleken van de oude en de nieuwe priesterwijding, maar in de nieuwe zijn alle dingen weggelaten die van een leek een priester zouden kunnen maken. Voorbeeld, de Bisschop zegt dat zij de Heilige Mis moeten opdragen voor de levenden en de doden, deze tekst is geschrapt (het gaat tegenwoordig alleen over de levenden). De Bisschop blaast en zegt “ontvangt de Heilige Geest, wie gij de zonden vergeeft zijn ze vergeven, wie gij de zonden behoudt zijn ze behouden” (het overdragen van de macht tot zondenvergeving) die tekst is geschrapt. Ook de handoplegging van de Bisschop, en het overdragen van de macht om brood en wijn te veranderen in het Lichaam en Bloed van Jezus Christus, dat ritueel is ook geschrapt. Alles is eruit gehaald, zodat er niets anders overblijft dan de aanstelling van een voorganger. Er is trouwens nog een andere belangrijke handeling van de Bisschop afgeschaft, en dat is helemaal aan het begin van de priesteropleiding. Daar wordt de kruinschering gedaan, dat is nog vòòr de lagere wijdingen. Daarmee neemt de Bisschop iemand op onder de clerus, dat is een juridische handeling die iemand tot clericus maakt. Daarna ga je ook de soutane dragen. Als je geen clericus bent, dan kun je ook niet geldig een wijding ontvangen, ook al wordt die gedaan volgens het boekje. Na de kruinschering krijg je de lagere wijdingen van Ostiarius, Exorcist, Lector en Acoliet (vier lagere wijdingen). Daarna komen de hogere wijdingen Subdiaken, Diaken, Priester. In totaal zijn het zeven wijdingen. Je moet het celibaat beloven bij het begin van de hogere wijdingen dus bij Subdiaken. Van dit alles is eigenlijk vrijwel niets meer over. Dus ik heb er moeite mee om te geloven dat dit nog geldige priesters zijn, die we nu hebben. Ten gevolge daarvan kan ik ook niet meer geloven dat de hosties ook echt geconsacreerd zijn in hun “Missen”. Een Anglicaanse Mis daar gebeurde ook geen transsubstantiatie meer, en het werd pas meer dan 300 jaar later duidelijk voor de wereld dat dit een ongeldige liturgie was. Dat kwam pas bij de veroordeling door Paus Leo XIII. Stel je voor, al die miljoenen mensen door de eeuwen heen, die dachten echte Sacramenten te ontvangen daar. Maar ja, alleen de ware Hierarchie van de kerk kan hierover een beslissend oordeel vellen. Daar moeten we op wachten. Zeker nu heerst er in het Vaticaan een top-chaos zoals nog nooit eerder gezien. Wie zal zeggen wie de echte Paus is, ik denk dat God het overduidelijk zal aanwijzen, wanneer de tijd daar is. Ik reken op grote rampen in de toekomst, maar ook op de verlichting van onze duisternis, en de terugkeer van ons verstand. Die komt als de mensen hard wakker geschud zijn.

  Like

 3. Jacob de Meerdere en Soeverein.

  Michael ik dat uiteinde paus Benedictus naar einde tor veel inzichten kreeg wat fout er fout ging en zijn best deed on het herstellen.

  Benedictus had de Vaticaanse maffia van Daneels VS ex president en moslim en de loge niet zien aankomen.

  Maar beste Michael Bergoglio een van grootste modernistische valse bisschoppen die zich al paus uitgaf en Benedictus als een hond wou begraven.
  Dat Benedictus een goede verstandhouding heeft met God Heer Jezus en zijn Mentor raadgever, om Bergoglio de Super Judas die de kerk van zijn gewezen Meester, steen per wou vernietigen op 31 12 2022 in zijn blootje were gezet.

  Bij de begrafenis van Benedictus waar Bergoglio geen kant mee uitkon.
  Waar de rechterhand van Bergoglio zei van geen Galla kleed te dragen, dreef Bergoglio zijn dom kopje door.
  Daar Zo goed als niemand uitnodigde om Benedictus zonder eer als hond te begraven, zich geen rekenschap hield met God.
  God kan mensen bewegen om Paus Benedictus een laatste eer te brengen Michael.

  Wat ook gebeurde, dat plaats 2 gekroonde waren en. tientalen en minimum 10,000 Gelovigen.
  Als je de uitvaart van paus Benedictus niets mocht voorstellen, was eigelijk een heel geslaagde uitvaart met gigantisch veel gelovigen die Paus Benedictus trouw gebleven waren.

  En Ja Bergoglio stond daar Galla kleed al Nep paus, zodat iedereen kon zijn dat een bedrieger is.
  Paus leeft sterft en worden verkiezingen gehouden.
  Zijn lichaamstaal zag je ongeloof in zijn ogen, hoe dat is kunnen gebeuren.
  Bergoglio had geen moeite gespaard om Benedictus zo goed als kon in doofpot te steken.
  Daarmee is kerkelijke geschiedenis de Grootste Super Verrader Van Heer Jezus en zijn Wereldse paus Bedictus tot goed einde gekomen.

  Super verrader Judas Jorg Bergoglio zat een keek van ongeloof, hoe kon dat zo gekomen zijn.
  Iedereen wist nu dat Super Judas Jorg Bergoglio evenveel Arrogantie heeft als zijn meester satan de duivel het beest bergoglio enz….
  dit is onze vrije meningsuiting.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: