Spring naar inhoud

Feest van het Heilig Hart van Jezus

Vandaag vieren we het feest van het Heilig Hart van Jezus. Dit werd ingesteld op de vrijdag, een week na Sacramentsdag, op vraag van de Heer zelf en zo meegedeeld aan de H. Margareta-Maria Alacoque. In de litanie van het Heilig Hart bidden we op een gegeven moment: “Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm u over ons.” De Zalige Anna Katharina Emmerick vertelt hierover (4 december 1821):

“Reeds gisterenavond en ook vandaag zag ik Maria en Elizabeth in vertrouwelijk gesprek naast elkander zitten; ik was ook in haar gezelschap en luisterde met innige vreugde naar hetgeen zij spraken. De H. Maagd vertelde alles, wat zij tot nu toe had meegemaakt en toen zij verhaalde van al die mislukte pogingen om in Bethlehem een onderkomen te vinden, weende Elizabeth van ganser harte. Zij vertelde haar ook veel, dat op de geboorte van het goddelijk Kind betrekking had en ik herinner mij daarvan nog iets. Zij zei, dat zij op het ogenblik der boodschap van de engel, tien minuten lang buiten zichzelf was geweest en een gevoel had, als werd haar hart verdubbeld en als was zij vervuld met onuitsprekelijk heil. Op het ogenblik der geboorte had zij een gevoel als werd zij knielend door de engelen omhoog geheven: dan werd haar hart in twee gedeeld en één helft scheidde zich van haar af. Tien minuten lang was zij zo bewusteloos geweest en dan, met een innerlijk gevoel van ledigheid en een oneindig verlangen naar het onuitsprekelijk Heil, dat buiten haar was en dat zij anders in zichzelf gevoeld had, zag zij voor zich een lichtglans, die de gedaante aannam van een kind. Toen eerst had zij het Kind zien bewegen, zijn schreien gehoord; toen was zij tot bezinning gekomen, had de kleine Jezus van de dekens opgenomen en aan haar hart gedrukt, want aanvankelijk had zij, als in een droom, geaarzeld het licht-stralend Kind op te nemen. Ook zei zij, dat zij er niets van wist dat het Kind de moederschoot verlaten had. Elizabeth sprak hierop: “Gij het op meer begenadigde wijze dan andere vrouwen uw Kind ter wereld gebracht; de geboorte van Johannes was ook blijde, maar zij was anders dan die van Jezus.” Dit is, wat ik mij nog van haar gesprekken herinner.”

Dit toont aan hoe innig de Heilige Harten van Jezus en Maria verbonden zijn. Het Hart van Jezus zou nooit bestaan hebben zonder het Hart van Maria.

Nu halen we nog een fragment aan uit de geschriften van de Heilige Margareta-Maria Alacoque.

XXII-ste Hoofdstuk

Uitnodiging tot het betuigen onzer liefde aan het Heilig Hart van Jezus, onze Vriend, in de Heilige Eucharistie

De Heilige zou alle zielen hebben willen opwekken om de gave van zijn Hart, dat onze Zaligmaker ons in de Heilige Eucharistie schenkt, beter te waarderen en te genieten. “Treed binnen in dit Heilig Hart, zei zij, als uitgenodigd tot het liefdefeest van uw enige en volmaakte Vriend, die u de heerlijke wijn van zijn zuivere liefde wil schenken, welke alleen uw bitterheden kan verzoeten en u onthechten aan alle valse genietingen der aarde. Dan zult gij nog slechts vreugde vinden in het Hart van deze dierbare Vriend, die u vol liefde zegt: Alles wat het mijne is, is het uwe; mijn wonden, mijn bloed en mijn lijden behoren aan u; mijn liefde maakt onze goederen gemeenzaam; laat Mij dus geheel uw hart bezitten, en Ik zal warmte schenken aan uw koelheid, en bezieling aan uw lauwheid, die u zo laf maakt in mijn dienst en zo traag in mijn liefde.” Jezus Christus is de enige ware Vriend van onze harten, die slechts voor Hem alleen gemaakt zijn; in Hem alleen kunnen zij rust, vreugde en het volle leven vinden. Hij heeft Zich met onze zonden beladen en Zich voor ons tot borg gesteld bij zijn Hemelse Vader, die, Hem als zondaar beschouwend, Hem aan al de gestrengheid zijner goddelijke rechtvaardigheid heeft onderworpen, ofschoon Hij onschuldig was. Hij heeft voor ons willen sterven, om, door de overmaat zijner liefde, ons een onsterfelijk en gelukzalig leven te verdienen en ons van een allerrampzaligste dood te vrijwaren. Zegenen en danken wij Hem voor een zo grote liefde; ja wij moesten van dankbaarheid verteerd worden en Hem een voortdurend offer van geheel ons wezen brengen, als een huldeblijk van liefde en aanbidding voor zijn opperste Majesteit, die in onze kleinheid behagen neemt. (…)

Wenken om vrucht te trekken uit de Heilige Eucharistie

“Werp u dikwijls in de armen der liefdevolle voorzienigheid van het Heilig Hart van Jezus Christus, vooral na de Heilige Communie en geef u geheel over aan de goddelijke macht zijner liefde, tot alles wat Hem zal behagen. Ik nodig u uit aan het liefdevol Hart van Jezus een volkomen schenking van geheel uw geestelijk en lichamelijk wezen te doen, en van al wat gij gedaan heb of nog zult doen, opdat Hij al wat Hem er niet in behaagt zou zuiveren en verteren, en er vervolgens naar zijn welbehagen over zou beschikken. Neem uw hart alsof gij het in uw handen droeg en draag het op aan het Heilig Hart en wijd het Hem toe, opdat Hij er volkomen in zou heersen en u zou leren Hem volmaakt te beminnen, Hem nooit meer vrijwillig te mishagen en uw kruis met liefde te dragen. (…)

Onze Zaligmaker openbaart aan de heilige iets van de geheimen, die na de H. Communie in de zielen vervuld worden

“Bij zekere gelegenheid”, schrijft de heilige, “deed Onze Heer mij de slechte behandeling zien, welke Hij ondervond in een ziel, die onwaardig communiceerde. Ik zag Hem als gebonden, onder de voet getreden en versmaad, en Hij zei tot mij met bedroefde stem: ‘Zie hoe de zondaars mij behandelen en versmaden.’ Ook zag Ik Hem in een hart, dat zijn liefde weerstreefde: Hij hield de handen op de oren, zijn ogen hield Hij gesloten en Hij zei tot mij: ‘Ik zal niet luisteren naar wat hij Mij zegt, noch neerzien op zijn ellende, opdat Mijn Hart er niet door getroffen wordt, en dat het ongevoelig zou blijven voor dit hart, gelijk het ongevoelig is voor Mij.'” Onze Zaligmaker had er ook nu en dan behagen in, aan de bevoorrechte bruid van zijn Hart het genoegen te doen kennen dat Hij van sommige personen ondervond. Eenmaal, onder andere, toonde Hij er haar drie, die gingen communiceren, en Hij zei haar: ‘Ik zal hun drie kussen geven van vrede, liefde en van vertrouwen.’ En bij het zien van het genoegen dat Jezus Christus in deze heilige zielen nam, werd zij overstelpt van geneugten.

Uit: Het leven der H. Maagd Maria, beschreven naar de visioenen van A. C. Emmerick, J.J. Romen & Zonen, uitgevers, Roermond, 1924;

en: De heilige Margareta Maria en het Heilig Hart van Jezus, oefeningen voor de Junimaand, uit de geschriften der H. Margareta Maria; de Vlaamse boekenhalle, Leuven, 1920


Gebed:

Jezus, maak mijn hart gelijkvormig aan Uw hart; dat ik de Vader mag beminnen zoals Gij Hem bemint; dat ik Uw Moeder mag beminnen zoals Gij haar bemint en dat ik de mensen mag beminnen zoals Gij ze bemint en dat ik U mag beminnen zoals Gij mij bemint. Amen. 

1 reactie »

  1. Mijn biechtvader leerde mij dikwijls volgend gebedje te bidden :
    Heilig Hart van Jezus, brandend van liefde tot mij,
    Ontvlam toch mijn hart van liefde tot U!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: