Spring naar inhoud

Uit de Openbaringen van de H. Brigitta van Zweden over het huwelijk

adameve2

De engelen geven woorden van lof aan God, en over hoe kinderen geboren zouden worden als onze eerste ouders niet hadden gezondigd en over hoe God door Mozes wonderen toonde aan het volk en later door zijn eigen komst en over de perversie van lichamelijk huwelijk in deze tijd en over de voorwaarden van het geestelijk huwelijk.

BOEK 1 – HOOFDSTUK 26

Je zag hoe de engelen voor God stonden. De hele menigte engelen zei: ”Alle lof en eer aan u, Heer God, u die is en was zonder einde! Wij zijn uw dienaren en wij brengen u een drievoudige lof en eer. Ten eerste, omdat u ons geschapen hebt om gelukkig te zijn met u en ons een onbeschrijfelijke licht gaf om voor eeuwig gelukkig in te zijn. Ten tweede omdat alle dingen in uw goedheid en loyaliteit zijn geschapen en volgens uw wensen en via uw woord behouden worden. Ten derde zijn wij erg gelukkig, omdat u de mens hebt geschapen en omwille van hen, een menselijk lichaam heeft genomen uit de meest kuise Moeder, die waardig bevonden werd om u te dragen, die de hemelen niet konden bevatten.

Moge uw roem en zegen, namens alle engelen die u zo verheven heeft in eer, over alle dingen zijn. Moge uw altijddurende eeuwigheid en resistentie over alle dingen behouden worden en blijven. Moge uw liefde blijven in het menselijke ras dat u heeft geschapen. U alleen, Heer, moet gevreesd worden vanwege uw grote macht, u alleen moet worden gewenst vanwege uw grote liefdadigheid. U alleen moet geliefd worden vanwege uw standvastigheid. Alle lof komt u toe zonder einde, onophoudelijk, voor altijd en eeuwig. Amen!”

De Heer antwoordde: “Jullie geven me een waardig eerbetoon voor de hele schepping. Maar vertel me eens waarom jullie me eren voor het menselijke ras, die me meer dan alle andere schepselen, tot woede heeft uitgedaagd? Ik heb ze superieur gemaakt aan de lagere schepselen. Voor geen enkele andere heb ik zulke schande geleden als voor de mens en ik heb geen enkele andere tegen zo’n hoge prijs vrijgekocht. Of welk schepsel, buiten de mens behoudt zich niet door zijn natuurlijke orde? Hij bezorgt me meer verdriet dan elk ander schepsel. Net zoals ik jullie heb geschapen naar mijn lof, maakte ik de mens ter ere van mij. Ik gaf hem een lichaam om een geestelijke tempel te zijn en ik plaatste een ziel erin als een mooie engel, omdat de menselijke ziel vrijwel identiek is aan de macht en kracht van een engel. In deze tempel, was Ik, zijn God en Schepper de derde metgezel. Hij was bedoeld om van mij te genieten en vreugde in mij te vinden. Daarna maakte ik een vergelijkbare tempel uit zijn rib.

Nu, mijn bruid, voor wie dit allemaal is gezegd, zul je je afvragen hoe zij kinderen konden krijgen zonder gezondigd te hebben. Ik zal je vertellen: Het bloed van de liefde zou zijn zaad in het lichaam van de vrouw hebben geplant zonder enkele schaamteloze lust, door de goddelijke liefde en wederzijdse genegenheid en seksuele geslachtsgemeenschap waarin zij beiden in vuur en vlam gezet zouden worden voor elkaar en de vrouw zou zo vruchtbaar zijn geworden. Eens het kind zonder zonde of wellustig genot verwekt zou zijn, zou ik er uit mijn goddelijkheid een ziel in hebben gezonden en ze zou het kind gedragen hebben en zonder pijn gebaard hebben.

Het kind zou aanstonds, net als Adam, in perfectie geboren worden. Maar hij toonde minachting voor dit voorrecht door toe te geven aan de duivel en een grotere eer te begeren dan die ik hem had gegeven. Na hun ongehoorzame daad, kwam mijn engel naar ze toe en ze schaamden zich voor hun naaktheid. Precies op dat moment maakten ze kennis met de begeerte van het vlees en leden honger en dorst. Ook verloren ze mij, want daarvoor, toen ze mij nog hadden, voelden ze geen honger of vleselijke lust of schaamte en alleen Ik was al hun goed, hun tederheid en plezier en perfecte genot.

Terwijl de duivel zich verheugde over hun verderf en ondergang, kreeg ik medelijden met ze en heb ik ze niet verlaten maar toonde hen een drievoudige genade. Ik kleedde hun naaktheid en gaf ze brood van de aarde. In ruil voor de wellust die de duivel in hen had aangewakkerd na hun daad van ongehoorzaamheid, heb ik, door mijn goddelijke macht, zielen in hun zaad geplant. En ik heb wat de duivel hen had voorgesteld totaal omgekeerd voor hun goed. Daarna liet ik ze zien hoe ze moesten leven en hoe ze me moesten eren. Ik gaf ze de toestemming om geoorloofde geslachtsgemeenschap te hebben, want voordat ik ze mijn toestemming en aanwijzingen had gegeven, waren ze verstijfd van angst en bang om zich seksueel te verenigen. Zo was ik ook door medelijden bewogen en heb ik ze getroost toen Abel vermoord werd en zij treurden voor lange tijd en onthielden zich voor lange tijd.

Toen mijn wil eenmaal aan hen bekend was gemaakt, begonnen zij weer geslachtsgemeenschap te hebben en kinderen te verwekken. Ik beloofde hen dat Ik, hun Schepper, geboren zou worden onder hun nakomelingen. Daar de kwaadwilligheid van de kinderen van Adam groeide, heb ik gerechtigheid over de zondaars doen gelden, maar genade aan mijn uitverkorenen. Zij maakten me blij en ik heb ze weggehouden van verderf en ze opgevoed, omdat ze zich aan mijn geboden hielden en in mijn beloftes geloofden. Toen de tijd van barmhartigheid naderde, heb ik mijn machtige werken laten zien door Mozes en mijn kinderen gered, zoals ik beloofd had. Ik heb ze met manna gevoed en ging ze voor in een zuil van wolken en vuur. Ik gaf ze mijn Wetten en onthulde mijn mysteries en de toekomst aan hen door mijn profeten.

Hierna koos Ik, de Schepper van alle dingen, een maagd voor me, geboren uit een vader en moeder. Van haar nam ik het menselijke vlees en ben ik waardig uit haar geboren zonder geslachtsgemeenschap of zonde. Net als die eerste kinderen geboren zouden zijn in het paradijs door het mysterie van de goddelijke liefde en uit hun ouders’ wederzijdse liefde en genegenheid en zonder enkele schaamteloze lust, nam mijn goddelijkheid een menselijke natuur aan van een maagd zonder geslachtsgemeenschap of haar maagdelijkheid aan te tasten.

Gekomen in het vlees, ware God en man, vervulde ik de Wetten en alle geschriften, net zoals het eerder was voorspeld over me. En ik introduceerde een Nieuwe Wet, omdat de Oude Wet streng en moeilijk uit te voeren was en niks anders was dan een beeld over wat er in de toekomst gebeuren zou. In de Oude Wet was het voor een man toegestaan om verschillende vrouwen te hebben, zodat de komende generaties niet kinderloos hoefden te zijn of zich moesten verenigen met de heidenen om te trouwen. In mijn Nieuwe Wet is het een man voorgeschreven om slechts één vrouw te hebben en verboden om tijdens zijn leven meerdere vrouwen te hebben. Zij die zich, omwille van de voortplanting, seksueel verenigen in liefde en vrees voor God zijn voor mij een geestelijke tempel waar ik in wens te wonen als een derde metgezel.

Echter treden de mensen van deze eeuw in het huwelijk om zeven redenen. Ten eerste vanwege de schoonheid van het gezicht; ten tweede omwille van de rijkdom; ten derde vanwege het buitensporige en onfatsoenlijke plezier dat ze krijgen door geslachtsgemeenschap, ten vierde vanwege de feesten en buitensporige vraatzucht; ten vijfde omdat het aanleiding geeft tot trots over hun kleding, voedsel, het vermaak en andere ijdelheden; ten zesde om kinderen te verwekken, niet voor God of goede werken maar voor rijkdom en eer; als zevende treden ze in het huwelijk omwille van de lust en zijn zij door hun wellust als beesten.

Deze mensen ontmoeten elkaar met instemming en harmonie graag aan de deuren van mijn kerk, maar hun gevoelens en innerlijke gedachten zijn totaal tegenovergesteld aan de mijne. In plaats van mijn wil, geven ze de voorkeur aan hun eigen wil, die gericht is op het plezier van de wereld. Als al hun gedachten tot mij gericht waren en als ze hun wil in mijn handen toevertrouwden en een echtgenoot in goddelijke vrees namen, dan zou ik ze mijn instemming geven en zou ik de derde metgezel met hen zijn. Maar nu, hoewel ik aan hun hoofd zou moeten zijn, verkrijgen ze geen toestemming van me, want ze hebben liever lust dan mijn liefde in hun harten. Ze komen naar mijn altaar en horen daar dat ze één hart en één geest moeten zijn , maar mijn hart vlucht van ze omdat ze geen warmte van mijn hart hebben en de smaak van mijn lichaam niet kennen.

Zij zoeken een warmte die snel zal vergaan en begeren het lichaam dat door wormen wordt verorberd. Zodoende treden zulke mensen in het huwelijk zonder de verbintenis en vereniging met God de Vader en zonder de liefde van de Zoon en zonder de troost van de Heilige Geest. Als het echtpaar naar bed gaat, verlaat de Geest hen meteen en treedt de geest van onzuiverheid toe, omdat zij slechts samenkomen uit lust en aan niets anders denken of niets anders bespreken. Maar mijn genade kan nog steeds bij hen komen, als ze zich bekeren. Want met mijn macht plaats ik graag een levende ziel in hun zaad. Soms laat ik slechte ouders goede kinderen krijgen. Vaker worden slechte kinderen geboren uit slechte ouders, omdat de kinderen de slechtheid van hun ouders imiteren, zoveel als ze maar kunnen en het zelfs nog vermeerderen als mijn geduld het hen toelaat. Zo’n paar zal nooit mijn gezicht te zien krijgen, tenzij zij berouw hebben. Want er is geen zonde zo ernstig dat berouw het niet wegspoelt.

Aansluitend zal ik voor het soort vereniging dat voor God geschikt is om te hebben, met een kuis lichaam en een zuivere ziel, het huwelijk geestelijk maken. Daarin zijn zeven goede dingen, die in tegenstelling zijn tot de eerder genoemde slechte dingen. Daarin is er geen verlangen naar fysieke schoonheid of aangenaam zicht, maar slechts voor het zicht van de liefde van God. Noch is daar, ten tweede, enkel verlangen om ook maar iets meer te bezitten dat wat zij nodig hebben om verder te leven. Ten derde, voorkomen zij nutteloos en frivool taalgebruik. Ten vierde maken zij zich geen zorgen over het zien van vrienden of familie, in plaats daarvan ben ik degene die zij liefhebben en verlangen.
Ten vijfde verlangen zij ernaar om innerlijke nederigheid in hun geweten te behouden en uiterlijk in de manier waarop ze zich kleden. Ten zesde hebben ze nooit enig voornemen om een wellustig leven te leiden. Als zevende leiden ze zoons en dochters van God door middel van hun goede gedrag en goed voorbeeld en door het prediken van spirituele woorden.

Ze staan voor mijn kerkdeuren, met hun onaantastbaar geloof behouden en waar ze me toestemming geven en ik geef hen de mijne. Ze komen tot mijn altaar en genieten van de spirituele vreugde van mijn lichaam en bloed. Met de vreugde die zij hierin vinden wensen zij één hart en één lichaam en één wil te worden, en Ik, ware God en mens, machtig in hemel en op aarde, zal de derde metgezel van ze zijn en hun hart vullen. De wereldse echtparen beginnen hun lust voor het huwelijk in lust als beesten, en nog erger dan beesten. Deze spirituele echtgenoten beginnen in de liefde en angst voor God en streven ernaar niemand anders dan mij tevreden te stellen. De onreine geest vult de eerste en spoort hen aan tot lichamelijke lust waar niets anders is dan stank. De laatste zijn gevuld met mijn Geest en staan in vuur en vlam van mijn Geest die nooit gedoofd wordt in hen.

Ik ben een God in drie personen. Ik ben één in wezen met de Vader en de Heilige Geest, aangezien het onmogelijk is voor de Vader om gescheiden te worden van de Zoon of voor de Heilige Geest om gescheiden te worden van beide en omdat het onmogelijk is om hitte van vuur te onderscheiden is het ook onmogelijk voor deze spirituele echtgenoten om van mij gescheiden te worden. Ik ben samen met hen als hun derde metgezel. Mijn lichaam was eens gewond en overleed door het lijden, maar het zal nooit meer gewond raken of sterven. Op dezelfde manier zullen degenen die in mij zijn opgenomen door een oprecht geloof en een perfecte wil nooit van mij afsterven. Overal waar ze staan, zitten of lopen, ben ik bij ze als derde metgezel.”

1 reactie »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: